16 juni 2018

Bnei Menashe: De twee stukken hout van Ezechiël samenbrengen

Door Adam Eliyahu Berkowitz 15 juni 2018, 13.38 uur

‘Mensenkind, neem een stuk hout en schrijf daarop: “Juda, en de Israëlieten die bij hem horen.” Neem dan nog een stuk hout en schrijf daarop: “Jozef” - dat is het stuk hout van Efraïm- “ en heel het volk van Israël dat met hem verbonden is”. Ezechiël 37:16 (NBV)

Rabbi Michael Freund, hoofd van Shavei Israël, bracht nog 225 Bnei Menashe mee naar huis deze week als deel van de terugkeer van de stammen van Israël waarvan wordt geprofeteerd om de terugkeer van Juda te volgen.


Bnei Menashe arriving in Israel (Photo courtesy Shavei Israel)

Freund stichtte Shavei Israël om mensen met Joodse wortels te zoeken die los zijn komen te staan van het Joodse volk. Hij hielp Subbotnik Joden die zich 200 jaar geleden bekeerden onder de Russische tsaren, Polen die tijdens de Holocaust door hun Joodse ouders ter adoptie werden aangeboden, nakomelingen van Joden die meer dan duizend jaar geleden in Kaifeng China arriveerden, Bnei Anousim stamde af van Joden die tijdens de Spaanse en Portugese inquisities van de 14e en 15e eeuw en vele anderen onder dwang tot het katholicisme werden bekeerd.

Zoals hun website uitlegt:

“Terugkeer naar het Joodse volk houdt geen pressie of dwang in en mag dat ook niet zijn. Het is een diep persoonlijke beslissing en kan niet van buitenaf worden opgelegd. Het kan het gevolg zijn van een verlangen om een verloren erfgoed te herstellen, of van een intense behoefte om verschillende geërfde gewoonten en familietradities te begrijpen.

(Photo courtesy Shavei Israel)

De Bnei Menashe verlieten Israël meer dan 27 eeuwen geleden. Als onderdeel van de Tien Stammen werden ze gescheiden van de rest van Israël door de Assyriërs aan het einde van de Eerste Tempel, 140 jaar voor de Babylonische ballingschap. Hun voorouders dwaalden eeuwenlang door Centraal-Azië en het Verre Oosten, voordat ze zich vestigden in wat nu het noordoosten van India is, langs de grens met Birma en Bangladesh.

80-year old new immigrant Abel Hangshing meets his Israeli-born great-grandson for the first time upon making Aliya
(Photo credit Shavei Israel/ Laura Ben-David)

Tijdens hun verblijf in ballingschap bleven de Bnei Menashe het Jodendom beoefenen zoals hun voorouders dat deden, met inbegrip van het vieren van de sabbat, het kosjer houden, het vieren van de feesten en het volgen van de wetten van de gezinszuiverheid. En zij bleven de droom voeden van een dag terug te keren naar het land van hun voorouders, het land van Israël.

Shavei Israël heeft meer dan 3.500 Bnei Menashe naar Israël gebracht, om hen te helpen bij het moeilijke proces van aanpassing en vestiging in een nieuw land. Er zijn nog 7.000 Bnei Menashe over in India.

De meeste Joden stammen tegenwoordig, zoals hun naam al doet vermoeden, af van de stam Juda, die vanuit Israël in de Babylonische ballingschap werd uitgezonden. Freund legt uit dat dit niet het verhaal is van de Bnei Menashe en als zodanig een “nieuwe fase in de Verlossing" is.

"De terugkeer van de Bnei Menashe is een duidelijke en expliciete aanwijzing dat we een nieuw stadium van de Verlossing zijn ingegaan," vertelde Freund Breaking Israel News. "Op zoveel plaatsen spraken de profeten over de terugkeer van Juda en de terugkeer van Israël. Op het eerste gezicht lijkt het een herhaling, tenzij het de bedoeling was om ons te vertellen dat de stammen van Israël afzonderlijk van de stam van Juda zouden moeten terugkeren, of, wat we vandaag de dag kennen als de Joden. De profetie stelt duidelijk dat de stammen van Israël en Juda afzonderlijk zullen terugkeren, en dat is wat er op dit moment gebeurt met de Bnei Menashe".

Rabbi Freund with 4-year old Manoah (named after the Biblical Samson’s father) upon his arrival at Ben Gurion Airport (Photo by Shavei Israel)

Freund legde uit dat dit beschreven was in een allegorie door de profeet Ezechiël.

‘Mensenkind, neem een stuk hout en schrijf daarop: “Juda, en de Israëlieten die bij hem horen.” Neem dan nog een stuk hout en schrijf daarop: “Jozef” - dat is het stuk hout van Efraïm- “ en heel het volk van Israël dat met hem verbonden is”. Ezechiël 37:16 (NBV)

"We weten waar vier van de twaalf stammen leven," legde Freund uit. "De Joden zijn afstammelingen van de stam van Juda. De Kohanim en Levieten stammen af van de Levi-stam.

Freund verwijst naar een traditie die van vader op zoon is overgeleverd en die de patriarchale familielijn identificeert als behorend tot de stam Levi, een kohen (de priesterlijke onderverdeling van de stam Levi en de nakomelingen van Aaron de hogepriester), of Israël (een nakomeling van een van de andere elf stammen).

"De Ethiopische Joden hebben een traditie dat ze afstammen van de stam Dan," zei Freund. "Deze traditie werd door het rabbinaat als nauwkeurig aanvaard. Er zijn er nog meer. Sommige onderstammen van de Pathanen van Afghanistan en Pakistan hebben een traditie dat ze uit Israël komen, maar vanwege de politieke vijandschap tussen die landen en Israël is daar niet genoeg over bekend om over te gissen.

Freund richtte Shavei Israël op in 2002 om dit aspect van het verzamelen van de ballingen aan het einde van de dagen te bereiken, maar hij benadrukt dat dit proces noodzakelijkerwijs ook de niet-Joden zal omvatten.

“De naties van de wereld hebben een directe rol te spelen in het terugzenden van het Joodse volk naar Israël," verklaarde Freund nadrukkelijk, door de profeet Jesaja te citeren.

Maar dit zegt God, de HEER: Ik zal Mijn hand ophefen naar vreemde volken, Ik steek Mijn vaandel voor hen op. Ze nemen je zonen op hun arm en dragen je dochters op hun schouders.Jesaja 49:22 NBV

"Het vers zegt zij zullen ,,dragen"," zegt Freund. "Dit impliceert een actieve en directe betrokkenheid. Zij zullen onze zonen en dochters meenemen. Dit is betrokkenheid op de meest intieme en persoonlijke manier, wat een diep niveau van vertrouwen en broederschap impliceert. Dit is een krachtig Bijbels mandaat voor niet-Joden om dit aspect van de geula vooruit te helpen.".

Bnei Menashe: Bring Ezekiel’s Two Sticks Together

By Adam Eliyahu Berkowitz June 15, 2018 , 1:38 pm

And you, O mortal, take a stick and write on it, “Of Yehuda and the Israelites associated with him”; and take another stick and write on it, “Of Yosef—the stick of Efraim—and all the House of Yisrael associated with him.” Ezekiel 37:16 (The Israel Bible™)

Rabbi Michael Freund, head of Shavei Israel, brought home another 225 Bnei Menashe this week as part of the return of the tribes of Israel that was prophesied to follow the return of Juda

Freund founded Shavei Israel to seek people with Jewish roots who have become disconnected from the Jewish People. He has helped Subbotnik Jews who converted under the Russian Czars 200 years ago, Poles who were put up for adoption by their Jewish parents during the Holocaust, descendants of Jews who arrived in Kaifeng China over one thousand years ago, Bnei Anousim descended from Jews who were forcibly converted to Catholicism during the Spanish and Portuguese Inquisitions of the 14th and 15th centuries, and many others.

As their website explains:

“Returning to the Jewish people does not and should not involve coercion or compulsion. It is a deeply personal decision and cannot be imposed from the outside. It may result from a desire to recover a lost heritage, or from an intense need to understand various inherited customs and family traditions.”

The Bnei Menashe left Israel more than 27 centuries ago. As part of the Ten Tribes, they were separated from the rest of Israel by the Assyrians at the end of the First Temple, 140 years before the Babylonian exile. Their ancestors wandered through Central Asia and the Far East for centuries, before settling in what is now northeastern India, along the border with Burma and Bangladesh.

Throughout their sojourn in exile, the Bnei Menashe continued to practice Judaism just as their ancestors did, including observing the Sabbath, keeping kosher, celebrating the festivals and following the laws of family purity. And they continued to nourish the dream of one day returning to the land of their ancestors, the Land of Israel.

Shavei Israel has brought over 3,500 Bnei Menashe to Israel, helping them through the difficult process of becoming acclimated and settled in a new country. There are still another 7,000 Bnei Menashe remaining in India.

Most of the Jews today, as their name implies, are descended from the tribe of Judah, sent out from Israel in the Babylonian exile. Freund explains that this is not the story of the Bnei Menashe and, as such, is a “new stage in the Redemption.”

“The return of the Bnei Menashe is a clear and explicit indication that we have entered a new stage of the Redemption,” Freund told Breaking Israel News. “In so many places, the prophets talked about the return of Judan and  the return of Israel. At first glance it seems repetitive unless it was intended to tell us that the tribes of Israel were meant to return separately from the tribe of Judah, or, what we know today as the Jews. The prophecy clearly states that the tribes of Israel and Judah will return separately, and that is what is happening right now with the Bnei Menashe.”

Freund explained that this was described in an allegory by the Prophet Ezekiel.

And you, O mortal, take a stick and write on it, “Of Yehuda and the Israelites associated with him”; and take another stick and write on it, “Of Yosef—the stick of Efraim—and all the House of Yisrael associated with him.” Ezekiel 37:16

“We know the whereabouts of four of the twelve tribes,” Freund explained. “The Jews are descendants of the tribe of Judah. The Kohanim and Levites are descended from the tribe of Levi.”

Freund is referring to a tradition passed down from father to son that identifies the patriarchal family line as being from the tribe of Levi, a kohen (the priestly subdivision of the tribe of Levi and descendants of Aaron the high-priest), or Israel (a descendant of any of the other eleven tribes).

“The Ethiopian Jews have a tradition that they are descended from the tribe of Dan,” Freund said. “This tradition was accepted by the rabbinate as accurate. There are others out there. Some subtribes of the Pashtuns f Afghanistan and Pakistan have a tradition that they are from Israel but because of the political enmity between those countries and Israel, there is not enough known about this to conjecture about.”

Freund founded Shavei Israel in 2002 to achieve this aspect of the end-of-days ingathering of the exiles but he emphasizes that this process will necessarily include the non-Jews.

“The nations of the world have a direct role to play in returning the jewish people to Israel,” Freund stated emphatically, quoting the Prophet Isaiah.

Thus said Hashem: I will raise My hand to nations And lift up My ensign to peoples; And they shall bring your sons in their bosoms, And carry your daughters on their backs. Isaiah 49:22

“The verse says they will ‘carry’,” Freund said. “This implies being actively and directly involved. They will bring our sons and daughters. This is involvement in the most intimate and personal manner, implying a deep level of trust and brotherhood. This is a powerful biblical mandate for non-Jews to help this aspect of geula move forward.”

Source: https://www.breakingisraelnews...Comments