24 juli 2018

Erdogan: 'Geest van Hitler' herkenbaar in 'fascistische' Israëlische natiestaat wet - Erdogan: ‘Spirit of Hitler’ apparent in ‘fascist’ Israel’s nation-state law

24-07-2018 - Erdogan: 'Geest van Hitler' herkenbaar in 'fascistische' Israëlische natiestaat wet

Nederlands  - English

NEDERLANDS

De Turkse President noemt Israël  ‘s werelds “meest fascistische, racistische” staat. De Israëlische Premier antwoordt sarcastisch dat de kritiek van een dergelijke "democraat" een compliment is. De Turkse President Recep Tayyip Erdogan gaf vandaag te kennen dat Israël de "meest fascistische en racistische staat" in de wereld is nu de Israëlische Knesset een nieuwe wet heeft aangenomen die het land definieert als de natiestaat van het Joodse volk."Deze maatregel heeft zonder twijfel aangetoond dat Israël  's werelds meest zionistische, fascistische en racistische staat is," zei Erdogan in een toespraak tot zijn regerende partij.


Premier Benjamin Netanyahu heeft onmiddellijk gereageerd op de opmerkingen van Erdogan door te zeggen dat Turkije nu leeft onder een "donkere dictatuur." In zijn tot nu toe meest zware aantijgingen tegen Israël beweerde Erdogan  dat “er geen verschil is tussen Hitlers obsessie met het Arische ras en Israëls uitgangspunt dat deze oude gebieden alleen zijn bedoeld voor Joden."

"De geest van Hitler, die de wereld in een catastrofaal ongeluk heeft gestort, is herleeft onder sommige leiders van Israël," voegde hij eraan toe, verwijzend naar de Duitse nazileider in de aanloop naar en plaatsvinden van WO II en de Holocaust.

Ongeveer zes miljoen Joden werden vermoord in de Holocaust.

 De Turkse leider waarschuwde dat het Israëlisch wetsvoorstel in de regio en de wereld leidt tot "bloed, vuur en pijn" en beloofde de Palestijnen te steunen. Hij riep ook de internationale gemeenschap op om zich tegen Israël te keren en had kritiek op Israël wat betreft de recente dodelijke gevechten aan de grens met de Gazastrook. "Met het inzetten van tanks, artillerie, vliegtuigen en raketten tegen Palestijnse burgers, die alleen maar hun eigen land proberen te verdedigen, heeft Israël weer eens laten zien dat het een terreur staat is," zei hij. "Ik roep de moslimwereld, de christelijke gemeenschap, alle landen, organisaties, NGO's, democratische journalisten en advocaten die wereldwijd strijden voor de vrijheid op om op te treden tegen Israël."

In scherpe Twitter reacties verwees Netanyahu naar een voortdurende Turkse militaire inval in de Koerdische gebieden in Syrië en de reactie van het Turkse regime op een in 2016 mislukte staatsgreep in Turkije, waarbij tienduizenden ambtenaren, politiemensen, rechters, leraren en andere ambtenaren werden vastgehouden of verwijderd uit hun functies. "Erdogan heeft Syriërs en Koerden uitgemoord en duizenden van zijn burgers gevangen gezet", aldus Netanyahu. "Het feit dat de grote 'democraat' Erdogan nu de aanval opent op de natiestaat wet is het grootste compliment voor deze wet”. "Turkije, onder bewind van Erdogan, wordt een steeds donkerder dictatuur, terwijl Israël zorgvuldig vasthoudt aan gelijke rechten voor alle burgers, zowel vóór als na de wet", voegde hij eraan toe.

Vorige week beschuldigde Erdogan, die onlangs werd herkozen als president met verhoogde wettelijke bevoegdheden, Israël van apartheid door het aanvaarden van de wet.

NETANYAHU: ISRAËL BESCHERMT RECHTEN, TURKIJE EEN DICTATOR. 

De nieuwe wet legt, na een tumultueuze sessie in de Knesset, in zijn quasi-constitutionele basiswetten voor de eerste keer vast dat Israël "het nationaal huis voor het Joodse volk" is. De natiestaat wet verklaart verder dat Jeruzalem de hoofdstad van Israël is, de Hebreeuwse kalender de officiële kalender van de staat is en erkent de dag van de onafhankelijkheid, de dagen van de herinnering en de Joodse feestdagen. De wet degradeert de Arabische taal tot ‘speciaal’, maar zegt tevens op cryptische wijze dat "deze clausule niet schadelijk is voor de status van de Arabische taal, gelijk aan de tijd voordat deze wet werd aangenomen."De aangenomen wet zorgt voor een bron van spanning tussen Israël en Turkije, één van Israëls belangrijke islamitische partners.

In mei riep Ankara Israëls ambassadeur op het matje in verband met de omgekomen Palestijnen tijdens de conflicten langs de grens met Gaza. De spanningen vormen een bedreiging voor een in 2016 gesloten overeenkomst tussen beide landen. De overeenkomst heeft als doel om de banden te herstellen na een crisis die ontstond door de gevechten in mei 2010 tussen Israëlische commando's en Turkse activisten aan boord van een Turks schip in de territoriale wateren van Gaza.

Erdogan beschouwt zichzelf als een held van de Palestijnen en heeft onlangs de moslimstaten tot twee keer toe opgeroepen om de erkenning door de Verenigde Staten van Jeruzalem als de hoofdstad van Israël, te veroordelen.

Ondanks alles merken analisten op dat de economische banden tussen beide landen een grote rol spelen, gezien de handelsbetrekkingen en de interesse van beiden in de export van Israëlische energiemiddelen naar Turkije.

 Bijdragen aan dit verslag door De Associated Press= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ENGLISH
Turkish president calls Israel world's 'most fascist, racist' state; Israeli PM retorts sarcastically that criticism from such a 'democrat' is a compliment

Turkish President Recep Tayyip Erdogan on Tuesday branded Israel the “most fascist, racist state” in the world after Israel’s Knesset passed a new law defining the country as the nation state of the Jewish people. “This measure has shown without leaving the slightest room for doubt that Israel is the world’s most Zionist, fascist and racist state,” Erdogan said in a speech to his ruling party.

Prime Minister Benjamin Netanyahu promptly responded to Erdogan’s comments, saying Turkey is now living under a “dark dictatorship.” In one of his toughest recent verbal onslaughts against Israel, Erdogan claimed there was “no difference between Hitler’s obsession with the Aryan race and Israel’s understanding that these ancient lands are meant only for Jews.” “The spirit of Hitler, which led the world to a great catastrophe, has found its resurgence among some of Israel’s leaders,” he added, referring to Germany’s Nazi leader in the lead-up to and during World War II and the Holocaust. Around six million Jews were killed in the Holocaust.

The Turkish leader warned the bill would lead the region and the world to “blood, fire and pain” and promised to stand with Palestinians. He also called on the international community to stand against Israel. Erdogan also criticized Israel over recent deadly clashes on the border with the Gaza Strip. “Advancing with tanks, artillery, jets and rockets upon civilian Palestinians, who solely seek to defend their own lands, Israel has once again shown that it is a terror state,” he said. “I call on the Muslim world, the Christian community, all countries, organizations, NGOs, democratic journalists and freedom advocates around the world to take action against Israel. In sharp comments posted to Twitter shortly afterward, Netanyahu cited an ongoing Turkish military incursion into Kurdish regions in Syria, and the regime’s response to a 2016 failed coup in Turkey, after which tens of thousands of civil servants, police, judges, teachers, and other officials were detained or removed from their posts.


NETANYAHU: ISRAEL PROTECTS RIGHTS, TURKEY'S A DICTATORSHIP

  “Erdogan is massacring Syrians and Kurds and has jailed tens of thousands of his citizens,” said Netanyahu. “The fact that the great ‘democrat’ Erdogan is attacking the nation-state Law is the greatest compliment for this law. Turkey, under Erdogan’s rule, is becoming a dark dictatorship, whereas Israel scrupulously maintains equal rights for all its citizens, both before and after the [nation-state] law.” he added. Last week Erdogan, who was recently reelected as president with increased powers to rule, accused Israel pf apartheid in passing the nation state law.

The legislation, adopted after a tumultuous Knesset session, for the first time enshrines Israel as “the national home of the Jewish people” in its quasi-constitutional Basic Laws.

The nation-state law (full text full text here) further declares that Jerusalem is the capital of Israel, sets the Hebrew calendar as the official calendar of the state, and recognizes Independence Day, days of remembrance, and Jewish holidays. One clause of the law downgrades the Arabic language from official to “special” standing, but also cryptically stipulates that “this clause does not harm the status given to the Arabic language before this law came into effect.”

The issue is the latest source of tension between Israel and Turkey, one of the Jewish state’s few key Muslim partners.

In May, Ankara ordered Israel’s ambassador out over Palestinian deaths during clashes along the border with Gaza. The strains have threatened a 2016 deal on normalizing ties following a crisis sparked by the May 2010 deadly clashes between Israeli commandos and Turkish activists on board a Gaza-bound Turkish ship.Erdogan regards himself as a champion of the Palestinians and has twice recently held summits of Muslim states to denounce the recognition by the United States of Jerusalem as Israel’s capital. But analysts note that behind the rhetoric economic ties remain strong, with trade robust and both sides interested in the export of Israeli energy resources to Turkey.

Credits: The Times of Israel and  De Associated Press