26 juli 2018

Zuid-Afrikaanse christenen komen op voor de Joodse staat - South African Christians stand up for Jewish State


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

"Jij [Israël] wordt geliefd in Zuid-Afrika. Degenen die je hebben verteld dat Zuid-Afrika tegen je is, hebben ongelijk. Er zijn miljoenen Zuid-Afrikanen die van je houden. Degenen die je haten zijn een minderheid."

De christelijke bevolking van Zuid-Afrika demonstreert tegen het degraderen van de ambassade van het land in Tel Avi

Meer dan 5.000 Zuid-Afrikaanse christenen demonstreerden woensdag in Pretoria en riepen de regering op om de ambassadeur van het land in Israël terug te sturen en de ambassade in Tel Aviv niet te degraderen. Het protest, geleid door de Zuid-Afrikaanse vrienden van Israël, trok op naar de Uniegebouwen van het land - de zetel van de Zuid-Afrikaanse regering - om een petitie te overhandigen ondertekend door meer dan 40.000 mensen die Pretoria opriepen om de banden met de Joodse staat niet te verkoelen. Afrikaanse christen-democratische partijleider Eerwaarde Kenneth Meshoe herhaalde dat de meeste Zuid-Afrikanen Israël steunen.

"Jij [Israël] wordt geliefd in Zuid-Afrika. Degenen die je hebben verteld dat Zuid-Afrika tegen je is, hebben ongelijk. Er zijn miljoenen Zuid-Afrikanen die van je houden. Degenen die je haten zijn een minderheid. De meerderheid van de bijbelgelovige christenen houden van en danken u. Israël," zei hij.

Congresleider van het Volk Mosiuoa Lekota riep Zuid-Afrika op zijn ambassadeur terug te sturen naar Israël. Pretoria zou geen partij moeten kiezen in het Israëlisch-Palestijnse conflict, zei hij, eraan toevoegend dat alleen door de diplomatieke banden tussen Zuid-Afrika, Israël en de Palestijnen, de leiders tot elkaar kunnen spreken en een vreedzame oplossing kunnen vinden. "Deze mars gaat niet over partij kiezen. Het is niet tegen het Palestijnse volk. Deze mars kiest geen partij voor het Joodse volk tegen de Palestijnen. "Wij zijn Zuid-Afrikanen die vrede ondersteunen in het Midden-Oosten."

Lekota zei: "We kunnen niet ondersteuenen of accepteren dat sommige van de jonge mensen en sommige van de mensen die Palestina steunen ons land nu gebruiken als een platform om Israël aan te vallen. We moeten allemaal nederig genoeg zijn om te weten dat we een bijdrage kunnen leveren, maar we kunnen de Palestijnen of het Joodse volk geen oplossing opdringen voor de problemen in hun eigen landen".

Ben Swartz, voorzitter van de Zuid-Afrikaanse Zionistische federatie, zei dat verschillende belangengroepen, waaronder Hamas, de Palestijnse Autoriteit, de Arabische Liga en de BDS-organisaties, agressief hebben gelobbyd bij de Zuid-Afrikaanse regering om de positie van het verbreken van de banden met Israël te handhaven, terwijl vrijwel geen een geloofwaardige oplossing dan de oproep om de staat Israël te vernietigen kunnen aandragen.

"De acties van de Zuid-Afrikaanse regering zijn om vele redenen duidelijk gebrekkig en dienen niet de belangen van de Zuid-Afrikaanse bevolking", zei Swartz. "Zo'n beweging [het verlagen van de banden] zal in strijd zijn met het buitenlandse beleid van Zuid-Afrika, dat altijd heeft opgeroepen tot engagement met alle partijen [betrokkenen] in een conflict. Dit is de consistente houding van de Zuid-Afrikaanse regering in alle conflicten, waaronder Afrika en daarbuiten, gedurende de laatste 24 jaar. "

Hij voegde eraan toe dat het verlagen van de banden tussen Zuid-Afrika en Israël een negatieve invloed zal hebben op de Christelijke gemeenschap van het land, die ongeveer 45.000.000 bedraagt. Opperrabbi Warren Goldstein van Zuid-Afrika bedankte iedereen die zich bij de mars had aangesloten en degenen die Israël steunen.

Hij zegende de demonstranten met de priesterlijke zegen van het judaïsme (Numeri 6: 23-27) en zei dat het de zegen was die de hogepriesters gaven in de heilige tempel, die in Jeruzalem stond.

"De Bijbel zegt dat we het leven moeten kiezen en het pad van de zegening moeten kiezen, en we willen dat ons land, Zuid-Afrika, het pad van het leven en het pad van zegen kiest," zei Goldstein, terwijl de menigte luid juichte. "Zuid-Afrika is een democratie, en in een democratie luistert de overheid naar de mensen. En wat zeggen de mensen? We houden van Israël. We willen dat Zuid-Afrika en Israël dichtbij zijn. We willen dat Zuid-Afrika van Israël houdt, en we willen dat Israël van Zuid-Afrika houdt.

In naam van de miljoenen Zuid-Afrikanen, zeggen we tegen de Zuid-Afrikaanse regering: 'Kies het pad van de zegen.' "En met die verdienste", vervolgde de opperrabbijn, "God zegene Zuid-Afrika."

In reactie op de mars zei de Israëlische ambassade in Pretoria op sociale media: "We wisten altijd dat Israël veel vrienden heeft in Zuid-Afrika."

Door Ilanit Chernick

____________________________________________________________________________________


ENGLISH
“You [Israel] are loved in South Africa. Those who have told you South Africa is against you, they are wrong. There are millions of South Africans who love you. Those who hate you are a minority."

SOUTH AFRICA'S Christian population demonstrate against downgrading the country's embassy in Tel Aviv during a solidarity march for Israel in Pretoria, July 24, 2018.. (photo credit: Courtesy)

More than 5,000 South African Christians demonstrated in Pretoria on Wednesday, calling on the government to reinstate the country’s ambassador to Israel and not to downgrade its embassy in Tel Aviv. The protest, which was led by the South African Friends of Israel, marched on the country’s Union Buildings – the seat of the South African government – to handover a petition signed by more than 40,000 people calling on Pretoria not to cut or downgrade ties with the Jewish State.

African Christian Democratic Party leader Reverend Kenneth Meshoe reiterated that most South Africans support Israel. “You [Israel] are loved in South Africa. Those who have told you South Africa is against you, they are wrong. There are millions of South Africans who love you. Those who hate you are a minority. The majority of Bible believing Christians love and thank you. Israel,” he said. 

Congress of the People leader Mosiuoa Lekota called on South Africa to return its ambassador to Israel. Pretoria should not take sides on the Israeli-Palestinian conflict, he said, adding that only through diplomatic ties between South Africa, Israel and the Palestinians, can the leaders speak to each other and find a peaceful resolution. “This march is not about taking sides. It’s not against the Palestinian people.

This march is not taking sides with the Jewish people against the Palestinians… We are South Africans who support peace” in the Middle East. Lekota said that “We cannot support or accept that some of the young people and some of the people who support Palestine now use our country as a platform to attack Israel. All of us must be humble enough to know that we can contribute, but we can’t tell the Palestinians or the Jewish people how to solve their own problems in their own countries.

” South African Zionist Federation chairman Ben Swartz said that various interest groups including Hamas, the Palestinian Authority, the Arab League and BDS organizations have “aggressively lobbied the South African government to adopt the position of severing ties with Israel, while practically none of them table any credible solution other than the call to annihilate the State of Israel. 

 “The actions of the South African government are patently flawed for many reasons and do not serve the interests of the South African people,” Swartz said. “Such a move [downgrading ties] will be contrary to South African foreign policy, which has always called for engagement with all parties [involved] in a conflict. This has been the consistent of stance of the South African government in all conflicts including Africa and beyond for the last 24 years.” 

He added that downgrading ties between South Africa and Israel will have a negative impact on the country’s Christian community, which numbers about 45,000.000. South Africa’s Chief Rabbi Warren Goldstein thanked all those who had joined the march, and those who support Israel.

He blessed the demonstrators with Judaism’s priestly blessing (Numbers 6:23–27), saying that it was the blessing given by the high priests at the holy Temple, which stood in Jerusalem.

 “The Bible says that we should choose life and choose the path of blessing, and we want our country, South Africa to choose the path of life and the path of blessing,” Goldstein said, as the crowd cheered loudly. “South Africa is a democracy, and in a democracy the government listens to the people. And what do the people say? We love Israel. We want South Africa and Israel to be close. We want South Africa to love Israel, and we want Israel to love South Africa. 

 In the name of the millions of South Africans, we say to the South African government: ‘Choose the path of blessing.’ “And in the merit of that,” the chief rabbi continued, “May God bless South Africa.” 

In response to the march, the Israeli Embassy in Pretoria said on social media: “We always knew Israel has many friends in South Africa.”

BY