26 juli 2018

Instantie van VN weigert Hamas aan te sporen om Israëlische gevangenen in Gaza vrij te laten - UN body refuses to urge Hamas te release Israeli Captives in Gaza


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De resolutie - die 45-2 is gepasseerd - maakte geen melding van Hamas’ of Palestijns geweld tegen Israël.

Een VN-orgaan verwierp een Israëlisch amendement waarin Hamas werd opgeroepen om Israëlische gevangenen vrij te laten en de lichamen van Israëlische soldaten vrij te geven. Israël wilde een opname van het amendement, bestaande uit één regel, in een brede resolutie waarin Israëls acties tegen de Palestijnen werden veroordeeld. De resolutie - die is gepasseerd als 45-2 – en geen melding maakt van Hamas’ of Palestijns geweld tegen Israël, werd afgelopen dinsdag in New York goedgekeurd door de 54 leden van de Economische en Maatschappelijke Raad van de Verenigde Naties.

Het amendement van één regel dat Israël wilde opnemen riep op tot de onmiddellijke vrijlating van de burgers en soldaten die door Hamas in Gaza worden vastgehouden.

Slechts vijf landen stemden vóór het Israëlische amendement: de Verenigde Staten, Canada, Colombia, Mexico en Uruguay. Achttien landen stemden tegen de oproep om Israëlische gevangenen te bevrijden. Ongeveer 23 landen hebben zich onthouden van stem, waaronder alle EU-lidstaten in de raad: België, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Roemenië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

De woordvoerder van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken, Emmanuel Nahshon, viel op Twitter de EU aan vanwege de neutrale positie die de Verenigde Naties had ingenomen.

"NIET TE GELOVEN WAT DE VERENIGDE NATIES DOEN! Op @ UNECOSOC hebben de EU-leden gisteren geen Israëlisch initiatief gesteund om in de gebruikelijke anti-Israëlische teksten een zin op te nemen waarin wordt opgeroepen tot onmiddellijke vrijlating van de burgers en soldaten die door Hamas in Gaza worden vastgehouden! Teleurstellend, "schreef Nahshon.

Voorafgaand aan de stemming zei de Amerikaanse ambassadeur in ECOSOC, Kelley Currie, dat haar land opnieuw "een beroep op Hamas doet om de lichamen van de Israëlische IDF soldaten, Hadar Goldin en Oron Shaul onmiddellijk over te dragen aan hun familie en de Israëlische burgers, Avrea Mengistu en Hisham al-Sayed, per direct vrij te laten”. "Alle lidstaten moeten duidelijk zijn over hun standpunt met betrekking tot Hamas door te stemmen voor opname van het amendement," zei Currie. De Israëlische ambassadeur bij de Verenigde Naties, Danny Danon, voegde eraan toe dat beide Israëlische gevangen "geestelijk gehandicapt zijn en onmiddellijk medische hulp nodig hebben. Ze (Hamas) weigert ook om bezoek van het Rode Kruis of een andere derde partij toe te staan, of om informatie te geven over hun lot of toestand. "

"We zien dat sommige landen hier Hamas niet durven te noemen als het gaat om het veroordelen van degene die verantwoordelijk is voor het vasthouden van de lichamen van Israëliërs", zei Danon.

De Palestijnse vertegenwoordigers zeiden tegen Danon: "Je zou een veel sterker argument hebben als Israël niet tientallen Palestijnse lichamen zou achterhouden ... Dit gebeurt al jarenlang. " "Als je een dergelijk beleid nastreeft, wordt het moeilijker om geloofwaardig te zijn in het aanklagen ervan", zei de Palestijnse vertegenwoordiger. Hij verwees naar het Israëlisch optreden van het achterhouden, in sommige gevallen, van de lichamen van Palestijnse terroristen die verantwoordelijk zijn voor het doden van Israëliërs.

Op verzoek van de EU hebben de ECOSOC-staten een compromis tekst goedgekeurd die in het algemeen spreekt over de vrijlating van alle lichamen die worden vastgehouden binnen het Israëlisch-Palestijnse conflict. "De praktijk betreurend dat de lichamen van de slachtoffers worden achtergehouden, wordt opgeroepen tot de vrijlating van de lichamen die nog niet aan hun familieleden zijn teruggegeven, in overeenstemming met het internationaal humanitair recht en de mensenrechtenwetgeving, om een waardige afsluiting te waarborgen overeenkomstig hun religieuze overtuigingen en tradities. "

Na de stemming zei Uruguay dat het amendementen die over de terugkeer van gevangenen of lichamen spraken, zou steunen, zowel van Israël als de EU.

"Het is onaangenaam om te speculeren of ruzie te maken over lichamen. Het is bijna immoreel als we geen duidelijkheid hebben over dit soort situaties. We hebben geen moeite om organisaties bij naam te noemen die hardnekkig weigeren lichamen vrij te geven of mensen vast te houden die mogelijk onbedoeld een grens hebben overschreden in een conflictgebied”, zei Uruguay.

De grotere pro-Palestijnse resolutie tegen Israël, goedgekeurd door ECOSOC, met bezwaren van alleen de Verenigde Staten en Canada, omvatte 22 verklaringen, waaronder een oproep tot stopzetting van regelingen en het beëindigen van alle beperkingen bij de Gaza overgangen. Alle ECOSOC EU-lidstaten steunden de deze resolutie.

Een Israëlische vertegenwoordigster zei tegen de Raad dat de resolutie niet vermeldde dat "Hamas Gaza onder controle houdt via geweld, onderdrukking, ontkenning van fundamentele mensenrechten en misbruik van middelen”. Ook is niets in de tekst te vinden over de Palestijnse corruptie, zei ze.

 De Amerikaanse ambassadeur Currie zei dat: "De resolutie en het (begeleidende) rapport niet in balans zijn en op een oneerlijke manier Israël afzondert van een forum dat niet bedoeld is om politiek te bedrijven."

"Dit document dient alleen om beide partijen in het conflict verder op stang te jagen en ons gezamenlijke doel, het bevorderen van de vrede tussen Israël en Palestina, nog ingewikkelder te maken", zei Currie. "Miljoenen dollars zijn de afgelopen 70 jaar geïnvesteerd in Gaza, maar zoals het rapport opmerkt, leeft nog steeds meer dan de helft van de bevolking onder de armoedegrens. De primaire boosdoener voor de situatie in Gaza is Hamas, niet Israël”, zei Currie.

"Hamas moet erkennen dat het bestaan van Israël een permanente realiteit is en dat de Palestijnse Autoriteiten het legitieme bestuursorgaan in de Gazastrook zijn. Hamas zou moeten stoppen met het gebruiken van gelden, die bestemd zijn voor infrastructuur, om wapens te kopen voor of andere schandelijke acties te gebruiken en in plaats daarvan werken aan vrede en de welvaart van zijn eigen burgers. En niet haar burgers voeden met gevoelens van verdriet en hen een slachtofferrol aan te praten", zei ze.

De Palestijnse vertegenwoordiger reageerde met: "Dit is geen anti-Israël resolutie. Dit is een resolutie tegen kolonialisme, een recht op zelfbeschikking. "Het is omdat Israël heeft gekozen om een koloniale macht te zijn waardoor het wordt bekritiseerd voor haar schendingen. Als Israel een andere keuze zou maken, wat de internationale gemeenschap zou moeten afdwingen, dan zou de houding van iedereen en de resoluties heel anders zijn, "zei de Palestijnse vertegenwoordiger. "Kan de VN een standpunt innemen dat zij tegen het kolonialisme en voorstandster is van het recht op zelfbeschikking, of moet de VN een uitzondering maken omdat het de Palestijnen en het Palestijnse volk betreft en het Israël is", aldus de vertegenwoordigers.

Door: 

Bron: The Jerusalem Post

______________________________________________________________________________________________


ENGLISH
The resolution — which passed 45-2 — made no reference to Hamas or Palestinian violence against Israel.

A United Nations body rejected an Israeli text that called on Hamas to release the Israeli captives and the bodies of its soldiers held in Gaza.

Israel introduced the one line text into a wide ranging resolution condemning Israel's actions against the Palestinians that was approved Tuesday in New York by the 54-member UN Economic and Social Council. The resolution — which passed 45-2 — made no reference to Hamas or Palestinian violence against Israel. The one line amendment Israel introduced called “for the immediate release of the civilians and soldiers being held in Gaza by Hamas.” Only five countries voted in favour of the Israeli amendment on Hamas: The United States, Canada, Colombia, Mexico and Uruguay. Another 18 countries opposed the call to free Israeli captives. Some 23 countries abstained, including all EU member states on the council; Belgium, the Czech Republic, Denmark, France, Germany, Ireland, Italy, Romania, Spain and the United Kingdom.

Israel’s Foreign Ministry spokesman Emmanuel Nahshon attacked the EU for its neutrality on twitter. “HARD TO BELIEVE AT THE UN! At @UNECOSOC yesterday the EU members did not support an Israel initiative to include in the usual anti Israel texts a sentence calling for the immediate release of the civilians and soldiers held in Gaza by Hamas! Disappointing,” Nahshon wrote.

Prior to the vote, US Ambassador to ECOSOC Kelley Currie said, that her country once again “calls on Hamas to return the (bodies of) Israeli Defense Forces soldiers, Hadar Goldin and Oron Shaul, as well as Israeli civilians Avrea Mengistu and Hisham al-Sayed, to their families immediately.  “All member states should be clear on where they stand regarding Hamas by voting in support of the amendment,” Currie said. Israel’s Ambassador to the United Nations Danny Danon added that both the Israelis held are “mentally disabled and in need of immediate medical attention. They [Hamas] also refuse to permit visits by the Red Cross or any other third party, or to provide information about their fate or condition.” “We see that some countries here cannot name Hamas when it comes to condemning who is responsible for holding the bodies of Israelis,” Danon said.

The Palestinian representatives told Danon, “You would have a much stronger argument if Israel was not withholding dozens of Palestinian bodies. … This practice has been going on for years.” “Once you pursue this policy it makes it harder to be credible denouncing it,” the Palestinian representative said.

He spoke in reference to the Israeli practice in some cases of withholding the bodies of Palestinian terrorists responsible for killing Israelis.At the request of the EU, the ECOSOC states approved a compromise text that spoke generally of the release of all bodies withheld as part of the Israeli-Palestinian conflict. "Deploring the practice of withholding the bodies of those killed, and calling for the release of the bodies that have not yet been returned to their relatives, in line with international humanitarian law and human rights law, in order to ensure dignified closure in accordance with their religious beliefs and traditions.”After the vote Uruguay said that it supported both amendments from Israel and the EU that spoke of the return of prisoners or bodies. “It is unpleasant to speculate or otherwise argue about bodies. It is almost immoral if we do not have clarity on these concepts. 

“We have no difficulty to name the groups which obstinately refuse to return” those bodies or those people who may have ‘inadvertently” crossed a border in a conflict area, Uruguay said.

The larger pro-Palestinian resolution against Israel approved by ECOSOC, over the objections of only the United States and Canada, included 22 statements including a call to cease settlement and end all restrictions at the Gaza crossings. All ECOSOC EU member states supported the larger resolution.

An Israeli representative told the council that the larger resolution failed to mention that “Hamas controls Gaza through violence, repression, denial of basic human rights and the misuse of resources.” Nor, does the text deal with Palestinian corruption, she said.

US Ambassador Currie said, “The resolution and the (accompanying) report are unbalanced, and unfairly single out Israel in a forum that is not intended to be politicized." This document only serves to inflame both sides of the conflict and complicate our shared goal of advancing Israeli and Palestinian peace,” Currie said. “Billions of dollars have been invested in Gaza over the past 70 years, yet as the report notes, still over half of the population lives below the poverty line. The primary culprit for the situation in Gaza is Hamas, not Israel”, Currie said.“Hamas must acknowledge that the existence of Israel is a permanent reality, and that the Palestinian Authority is the legitimate governing body in the Gaza strip. Hamas should stop diverting funds intended for infrastructure to purchasing weapons or other nefarious uses and instead work towards peace and the prosperity of its own citizens rather than nursing their sense of grievance and victim-hood,” she said.The Palestinian representative said, “This is not an anti-Israel resolution. This is an anti-colonialism, pro-right to self determination resolution. “It is because Israel has chosen to be a colonial power that it is criticized for its violations. If it makes a different choice, and the international community should push it and force it that direction than the attitude and the resolutions would be extremely different,” the Palestinian representative said. “Can the UN take any stance except being opposed to colonialism and in favour of the right of self-determination or should it make an exception because it is the Palestinians and the Palestinian people and it is Israel,” the representatives said.

By: 

Credits: The Jerusalem Post