27 juli 2018

Liberman maakt plan bekend om 400 nieuwe huizen te bouwen in de nederzetting waar de Israëliërs zijn omgekomen - Liberman declares plan to build 400 new homes in settlement where Israeli kil

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De 17-jarige aanvaller werd doodgeschoten; EU veroordeelt 'barbaarse' aanval

Een steekpartij door een Palestijn in een nederzetting op de Westelijke Jordaanoever doodde donderdag een Israëliër en verwondde twee anderen. De aanvaller werd doodgeschoten, bevestigde de Israel Defense Forces (IDF).

Als reactie op de aanval maakte de Israëlische minister van defensie, Avigdor Liberman, vrijdag bekend dat 400 wooneenheden in Adam zullen worden gebouwd, de nederzetting waar de steekpartij plaatsvond. Israël zal reageren op terrorisme door het "momentum van vestiging in Judea en Samaria, dus ik heb vanochtend opdracht gegeven om een plan te maken om 400 wooneenheden in Adam te bouwen, en het plan zal in de komende weken ter goedkeuring worden voorgelegd aan de planningsautoriteiten, "Zei Liberman. Yotam Ovadia, 31, werd gedood tijdens de aanval. Zijn begrafenis vindt plaats om 13.00 uur (IST) op de begraafplaats Givat Shaul in Jeruzalem.

"Na berichten over een steekpartij in de gemeenschap van Adam infiltreerde een terrorist de gemeenschap en stak drie burgers neer: de terrorist werd neergeschoten en gedood", aldus een verklaring van de IDF. Volgens Palestijnse media heet de aanvaller Ahmad Tareq Yosef Abu Ayoush, die volgens berichten 17 jaar oud is. Het Israëlische leger bevestigde de identiteit van de jongen niet, maar zei dat hij uit het dorp Kuber kwam en vóór de aanval een bericht achterliet op sociale media. Ovadia stierf aan zijn verwondingen nadat hij in kritieke toestand in het ziekenhuis was opgenomen, heeft het ziekenhuis dat hem behandelde, medegedeeld. Een 58-jarig slachtoffer zou ernstig gewond maar stabiel zijn. Het derde slachtoffer, dat ook de Palestijn doodschoot, raakte licht gewond in het been.

De Israëlische legerwoordvoerder Jonathan Conricus zei dat rond 8.50 uur lokale tijd de aanvaller over het hek sprong hek dat de nederzetting omheint en twee voorbijgangers neerstak.Een inwoner van de nederzetting, net ten noorden van Jeruzalem, schoot de aanvaller dood.

De Europese Unie veroordeelde de aanval en bestempelde het als 'barbaars'.

"Verschrikt door de moord op een jongeman vanavond in Adam", aldus een verklaring op Twitter. "Onze condoleances aan zijn familie en vrienden. Wij wensen een spoedig herstel toe aan die anderen die ook gewond zijn geraakt bij deze barbaarse aanval. Terrorisme en geweld zijn een plaag voor ons allemaal."

De IDF woordvoerder van de eenheid Israëlische militaire en veiligheidstroepen op de plaats van een steekpartij in de nederzetting op de Westelijke Jordaanoever van Adam op 26 juli 2017.

President Reuven Rivlin heeft ook condoleances naar de familie van Ovadia gestuurd en 'gebeden tot het herstel van de gewonden en de inwoners van de Yishuv [nederzetting] als geheel.'  "We zullen met elke criminele moordenaar opsporen en er mee afrekenen," voegde Rivlin eraan toe. Terwijl de Amerikaanse afgevaardigde in het Midden-Oosten Jason Greenblatt de aanval op Twitter veroordeelde als "nog een barbaarse aanval". Hij vroeg zich af: "wanneer zullen president Abbas en de Palestijnse leiders het geweld veroordelen?"

Hamas en de PFLP (Volksfront voor de bevrijding van Palestina) prezen de "heroïsche" steekaanval op donderdag. "De islamitische verzetsbeweging Hamas prijst de heldhaftige operatie die plaatsvond in de nederzetting Adam ten zuiden van Ramallah, een natuurlijke reactie op de misdaden van de bezetting." We bevestigen dat de keuzes van onze mensen,  gewapende en vreedzame weerstand, open blijven staan tegenover de zionistische bezetting om haar misdaden te stoppen ", zei de woordvoerder van Hamas, Abd al-Latif al-Qanaoui.

Twee infanteriebataljons werden ingezet op de West Bank als reactie op het incident, zei de IDF. Het leger zei dat het in het Palestijnse dorp zou blijven werken om een mogelijke medeplichtige aan deze aanval op te sporen. Alleenstaande Palestijnse aanvallers hebben de laatste jaren meerdere dodelijke steekpartijen en het rammen met auto's uitgevoerd tegen Israëli's.De laatste steekpartij in een nederzetting op de Westelijke Jordaanoever was in april 2018 toen een Palestijn probeerde een Israëliër neer te steken met een schroevendraaier bij een benzinestation in een industrieel gebied dat verbonden was met de nederzetting Maale Adumim ten oosten van Jeruzalem. De aanval van donderdag vindt plaats te midden van herhaaldelijk geweld tussen het Israëlische leger en de Palestijnse groepen in de belegerde Gazastrook.

Eerder op de dag beloofde de Palestijnse islamitische beweging Hamas, die Gaza regeert, wraak nadat de Israëlische aanvallen op de enclave langs de kust drie van zijn leden hebben gedood.Israël zei dat het vuur van de artillerie op woensdag afgelopen was als vergelding voor schoten afgevuurd op troepen langs de grens die één soldaat verwondden.

i24NEWS Defensie Correspondent Daniel Tsemach en AFP hebben bijgedragen aan dit rapport.

__________________________________________________________________


ENGLISH
The 17-years-old assailant was shot dead; EU condemns 'barbaric' attack

A knife attack by a Palestinian in a West Bank settlement on Thursday killed one Israeli and wounded two others, while the assailant was shot dead, the Israel Defense Forces (IDF) confirmed.

In response to the attack, Israel's defense minister Avigdor Liberman announced Friday that 400 housing units will be built in Adam, the settlement where the stabbing took place. Israel will respond to terrorism through the "momentum of settlement in Judea and Samaria, so I instructed this morning to advance a plan to build 400 housing units in Adam, and the plan will be submitted to the planning authorities for approval in the coming weeks," Liberman stated. Yotam Ovadia, 31, was killed in the attack. His funeral will take place at 1:00PM (IST) at the Givat Shaul cemetery in Jerusalem.

"Following reports regarding a stabbing attack in the community of Adam, a terrorist infiltrated into the community and stabbed three civilians. The terrorist was shot and killed," an IDF statement said. Palestinian media named the assailant as Ahmad Tareq Yosef Abu Ayoush, who reports said was 17-years-old. The Israeli army did not confirm the boy's identity but said he was from the village of Kuber and left a message on social media before the attack.

Ovadia died from his injuries after having arrived at hospital in critical condition, the hospital treating him announced. A 58-year-old victim was said to be seriously wounded but stable. The third victim, who also shot the Palestinian, was slightly wounded in the leg. Israeli army spokesman Jonathan Conricus said that around 8.50PM local time the assailant jumped over the fence that surrounded the settlement and stabbed two passers-by. A resident of the settlement, just north of Jerusalem, shot the assailant dead. 

The European Union condemned the attack, branding it "barbaric."

"Appalled by the murder of a young man tonight in Adam," read a statement put out on Twitter. "Our condolences to his family and friends. We wish a speedy recovery to those others also injured in this barbaric attack. Terrorism and violence are a scourge on us all.

IDF Spokesperson's UnitIsraeli military and security forces at the scene of a stabbing attack in the West Bank settlement of Adam on July 26 2017. 

President Reuven Rivlin also sent condolences to Ovadia's family and "prayers to the recovery of the wounded and the inhabitants of the Yishuv [settlement] as a whole." 
"We will pursue, obtain and settle accounts with every criminal murderer," Rivlin added. Whilst US Middle East envoy Jason Greenblatt slammed the assault on Twitter as "yet another barbaric attack." He probed, "when will President Abbas and Palestinian leaders condemn the violence?|"

Hamas and the PFLP (Popular Front for the Liberation of Palestine) praised the "heroic" stabbing attack on Thursday. "The Islamic resistance movement Hamas is praising the heroic operation that was carried out in the settlement of Adam south of Ramallah, a natural response to the crimes of the occupation. We affirm that the choices of our people and armed as well as peaceful resistance will remain open in the face of the Zionist occupation to stop its crimes," Spokesperson for Hamas, Abd al-Latif al-Qanaoui, said.

Two infantry battalions were deployed in the West Bank in response to the incident, the IDF said. The military said it would continue operating in Palestinian village to pursue the possibility pf an accomplice to the attack. Lone Palestinian attackers have carried out multiple deadly stabbings and car-rammings against Israelis in recent years. The last stabbing attack in a West Bank settlement was in April 2018 when a Palestinian tried to stab an Israeli with a screwdriver near a petrol station in an industrial area connected to the Maale Adumim settlement east of Jerusalem. Thursday's attack comes amid recurrent violence between the Israeli army and Palestinian groups in the besieged Gaza Strip.

Earlier in the day, Palestinian Islamist movement Hamas, which rules Gaza, promised revenge after Israeli strikes on the coastal enclave killed three of its members. Israel said the artillery fire late Wednesday was in retaliation for shots fired at troops along the border that injured one soldier.

i24NEWS Defense Correspondent Daniel Tsemach and AFP contributed to this report.