30 juli 2018

Gevangengenomen Arabische terroristen verspillen voor miljoenen aan water - Imprisoned Arab Terrorists Waste Millions Pouring Water Down the Drain


Nederlands en/and English

NEDERLANDS
De terroristen die gevangen zitten in Israëlische gevangenissen verspillen honderdduizenden kubieke meters per jaar ter waarde van miljoenen dollars, en hoewel de Israel gevangenisdienst jarenlang op de hoogte is van deze misdaad, is de verontrustende verspilling niet gestopt. Terwijl de Israëlische Watervoorziening in een campagne met de titel: "Israël droogt op", de waterconsument oproept om zuinig te zijn met dit kostbare goed, zegt een rapport van Hakol Hayehudi, bevestigd door IPS-functionarissen, dat de terroristen opzettelijk de kranen open laten in hun cellen in een vijandige aanval op de bronnen van Israël. Recente gegevens van Hakol Hayehudi geven aan dat, hoewel volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, het waterverbruik van een gewoon burger ongeveer 70 kubieke meter per jaar bedraagt, terwijl het gemiddelde waterverbruik van een terrorist niet minder is dan 248,4 kubieke meter per jaar. 

Dat zijn dus dorstige terroristen.

Deze informatie werd ongeveer tien jaar geleden in de Knesset gepresenteerd door MK Danny Danon (Likud), momenteel VN-afgezant van Israël. Bovendien, 11 jaar geleden, kondigde het IPS het plan aan om plannen te formuleren om het waterverbruik door vanwege veiligheid gedetineerden terug te dringen. Deze plannen moeten nog worden ontwikkeld en geïmplementeerd.  Denk eraan, al meer dan een decennium blijven terroristen voor miljoenen dollars per jaar verspillen aan het uitputten van de meest essentiële natuurlijke hulpbron van het land. In een reactie, waarin staat dat "in tegenstelling tot criminele gevangenen, gedetineerden in het kader van veiligheid in Israëlische gevangenissen het grootste deel van de dag in hun cellen doorbrengen. Bovendien zijn de douches en toiletten vanwege beveiligingsbeperkingen meestal in de cellen geplaatst en zijn er geen gedeelde douches in de vleugel, waardoor het water te veel kan worden gebruikt. "De IPS is zich bewust van het zorgwekkende fenomeen en heeft gedurende een bepaalde periode getracht het gebruik van water te beperken, onder meer door het watersysteem van het douchesysteem te scheiden. De douchetijden zullen aanzienlijk worden beperkt en het verbruik zal afnemen. Deze infrastructuuroperatie is al aan de gang en zal in alle veiligheidsgevangenissen worden geïmplementeerd". In juni 2017, in zijn definitieve uitspraak voordat hij afscheid nam van het Hooggerechtshof, oordeelde adjunct-rechtbankpresident Justice Elyakim Rubinstein dat de staat de woonruimte van gevangenen in Israël van drie vierkante meter naar vier binnen een jaar zou moeten uitbreiden en tot vier en een half binnen zes maanden. Het besluit werd genomen naar aanleiding van een verzoekschrift ingediend door de Vereniging voor Burgerrechten in Israël en het Academisch Centrum voor Recht en Onderneming in Ramat Gan, waarin werd beweerd dat de detentie van een persoon in een gebied van minder dan vier vierkante meter  ongepast en is in tegenspraak met zowel het internationale recht als de basiswet van Israël, menselijke waardigheid en vrijheid. Rubinstein maakte geen onderscheid tussen criminele en veiligheidsgevangenissen en wees zelfs op de ernstige overbevolking van de laatste. De terugtredende gerechtigheid had geen betrekking op de aard van de misdrijven en de behandelingsbenadering jegens de gevangenen, alleen op iemands fundamentele recht op behoorlijke levensomstandigheden.

Minister van Openbare Veiligheid, Strategische Zaken en Minister van Informatie Gilad Erdan (Likud) wil wetgeving bevorderen die de twee soorten gevangenen zou scheiden, zodat het ruimtedoel van de High Court niet van toepassing zou zijn op veiligheidsgevangenen op grond van het feit dat in tegenstelling tot criminele gevangenen de veiligheidsgevangenen geen Israëlische burgers zijn en na hun gevangenschap niet terugkeren naar de Israëlische samenleving, daarom hebben ze geen recht op rehabilitatie

Bron: JewishPress

________________________________________________

ENGLISH
The terrorists imprisoned in Israeli jails waste hundreds of thousands of cubic meters a year worth millions of dollars, and although the Israel Prisons Service has been aware for years of this crime, the disturbing waste has not stopped. While the Israeli Water Authority is engaged in a campaign titled, “Israel is drying up,” calling on water consumer to save the precious commodity, an Hakol Hayehudi report, confirmed by IPS officials, says the terrorists intentionally leave the taps open in their cells, in a hostile attack on Israel’s resources. Recent data reported by Hakol Hayehudi indicate that while, according to the Central Bureau of Statistics, an ordinary citizen’s water consumption is about 70 cubic meters per year, while the average water consumption of a terrorist is not less than 248.4 cubic meters per year.

That’s some thirsty terrorists.

This information was presented about a decade ago in the Knesset by MK Danny Danon (Likud), currently Israel’s UN envoy. Moreover, 11 years ago, the IPS announced its plan to “formulate plans to reduce water consumption” by its security prisoners. Needless to say, the plans are yet to be implemented—or drawn, come to think of it—over more than a decade, and the terrorists continue to waste millions of dollars a year in depleting the country’s most essential natural resource.The IPS issued a response, saying that “in contrast to criminal prisoners, security prisoners in Israeli prisons spend most of the day in their cells. In addition, due to security constraints, the showers and toilets are usually located inside the cells and there are no shared showers in the wing, which makes it possible to overuse the water.“The IPS is aware of the worrisome phenomenon and has been working for a period of time to limit the use of water and reduce consumption, among other things by separating the water system from the shower system. Shower hours will be significantly limited and consumption will decline. This infrastructure operation is already underway and will continue to be implemented in all security prisons.” In June, 2017, in his final ruling before retiring from the Supreme Court, then Deputy Court President Justice Elyakim Rubinstein ruled that the state should expand the living space of prisoners in Israel from three square meters to four within a year, and to four and a half within six months. The decision was made in response to a petition filed by the Association for Civil Rights in Israel and the Academic Center for Law and Business in Ramat Gan, which claimed that the imprisonment of a person in an area of less than four square meters (43 square feet) is inappropriate and contradicts both international law and Israel’s Basic Law: Human Dignity and Liberty. Rubinstein did not distinguish between criminal and security prisons, and even pointed out the severe overcrowding of the latter. The retiring justice did not relate to the nature of the offenses and the treatment approach towards the prisoners, only to a person’s basic entitlement to proper living conditions.

Minister of Public Security, Strategic Affairs and Minister of Information Gilad Erdan (Likud) wants to promote legislation that would separate the two types of prisoners, so that the space goal set by the High Court would not apply to security prisoners – on the grounds that, unlike criminal prisoners, the security prisoners are not Israeli citizens and will not return to Israeli society after their imprisonment, therefore they are not entitled to rehabilitation.

Credits JewishPress