31 juli 2018

Het grote ziekenhuis in New York kondigt een partnerschap aan met een Israëlische start-up -


De rijzende zon verlicht One World Trade terwijl het rijst boven boven de wijk Manhattan in New York, VS, 2 november 2016. (foto credit: REUTERS / LUCAS JACKSON)

Nederlands en/and English

NEDERLANDS
Het ziekenhuis in New York City gaat samenwerken met het Israëlische Novotalk, een online bedrijf dat logopedische diensten aanbiedt. 

Een Israëlische start-up door acht personen die therapeutische taal- en spraaktechnologieën biedt, breidt nu zijn diensten uit naar Noord-Amerika, nadat het bedrijf een joint venture-contract met het Mount Sinai Health System in New York heeft getekend.

Novotalk, gevestigd in Ra'anana biedt maatwerk, zelfgestuurde spraak- en taalcursussen aan voor mensen die lijden aan stotteren en andere spraakproblemen.

Een van de oprichters van het bedrijf, Moshe Roth, worstelt met stotteren. Na het voltooien van de Hadassah Medical Center-cursus voor mensen die stotteren, wilde Roth een manier creëren voor patiënten zoals hij om spraaklessen te oefenen.

Uiteindelijk ontwikkelde hij zijn eigen modules voor de cursus en had hij het vermoeden dat de lessen konden worden gedaan zonder klinische hulp van logopedisten.

"In de loop van de tijd ontdekten we dat onze algoritmen veel betere of veel nauwkeurigere feedback geven dan de logopedist zelf," zei Novotalk CEO en voorzitter Zohar Beeri. "Op dit moment realiseerden we ons dat het misschien zonder klimische behandeling van de logopedist kan."

Novotalk, een klein bedrijf van acht fulltime werknemers en vijf buitenlandse ontwikkelaars, breidde zijn diensten uit naar andere spraakproblemen dan stotteren en ging in 2014 een partnerschap aan met Hadassah om diensten te verlenen in heel Israël.

De maatwerk teletherapietechnologie stelt patiënten in staat om therapeutische modaliteiten te oefenen die spraakproblemen en -belemmeringen kunnen verminderen en in sommige gevallen zelfs kunnen genezen.

Beeri zei dat het bedrijf anderhalf jaar geleden plannen begon te maken om zijn wereldwijde bereik te vergroten. "Voor ons was het enigszins intuïtief dat de eerste markt die we zouden betreden de VS zou zijn."

Wereldwijd lijden 1,5 miljard mensen aan stemstoornissen of spraakproblemen. Ongeveer 1% van de bevolking lijdt aan chronische stotteren, wat een levenslange uitdaging is, zei Beeri.

"We begonnen te verkennen, en [Mount Sinai] was de beste optie die beschikbaar was voor ons", zei hij, waarbij hij ook de de Joodse oorsprong van de organisatie meenam. Beeri zei dat het een "droom die uitkomt" is voor Novotalk om samen te werken met zo'n groot Amerikaans bedrijf als Mount Sinai, waarvan hij zei dat het voor de start-up een stempel van geloofwaardigheid is.

"Mount Sinai streeft naar doorbraken die patiënten ten goede komen. Wij verheugen ons op de uitbreiding van Novotalk's bewezen capaciteiten in het leveren van maatwerk teletherapie aan onze klinische omgeving, zodat we onze patiëntenpopulatie beter kunnen bedienen," aldus Erik Lium, executive vice president van Mount Sinai Innovation Partners.

Novotalk verwacht dat zijn producten tegen het einde van 2018 beschikbaar zullen zijn in het grootstedelijk gebied van New York en zal worden uitgebreid naar andere staten kort na de eerste lancering.

Door ELIANA SCHREIBER Bron: Jerusalem Post _______________________________________________________________

ENGLISH An eight-person Israeli start-up that provides therapeutic language and speech technologies will now expand its services to North America, after the company signed a joint venture contract with New York’s Mount Sinai Health System. The Ra’anana-based Novotalk provides on-demand, self-directed speech and language courses for individuals suffering from stuttering and other speech problems.

One of the company’s founders, Moshe Roth, struggles with stuttering. After completing the Hadassah Medical Center course for people who stutter, Roth wanted to create a way for patients like himself to practice speech lessons.

Eventually, he developed his own modules for the course, and had a hunch that the lessons could be done without assistance from clinicians.

“Over time, we discovered that our algorithms are providing much better feedback or much more accurate feedback than the actual clinician,” said Novotalk CEO and chairman Zohar Beeri. “This is when we realized that maybe there’s no need for clinicians to be there.”

Novotalk, a small company run by eight full-time employees and five off-shore developers, expanded its services to other speech issues beyond stuttering and partnered with Hadassah in 2014 to provide services throughout Israel. 

The on-demand tele-therapy technology allows patients to practice therapeutic modalities that can lessen, and in some cases, cure speech disabilities and impediments.

Beeri said that a year-and-a-half ago, the company started making plans to expand its global reach. “For us, it was somewhat intuitive that the first market we would enter in would be the US.” Worldwide, 1.5 billion people suffer from voice disorders or speech problems. Roughly 1% of the population suffers from chronic stuttering, which is a lifelong challenge, Beeri said.

“We started exploring, and [Mount Sinai] was the best option available for us,” he said, also noting the organization’s Jewish origins. Beeri said it was a “dream come true” for Novotalk to be partnering with such a big American company like Mount Sinai, which he said gives the start-up a stamp of credibility.

“Mount Sinai aims to advance breakthroughs that benefit patients. We look forward to expanding Novotalk’s proven capabilities in delivering on-demand tele-therapy to our clinical setting, so that we may better serve our patient population,” said Erik Lium, executive vice president of Mount Sinai Innovation Partners.

Novotalk expects its products will be available in the New York metropolitan area by the end of 2018, and will be expanded to other states shortly after the initial launch. By ELIANA SCHREIBER Credits: Jerusalem Post