01 augustus 2018

Israël zet zich in voor bedreigde Syrische burgers - Israel Pleads for the Lives of Endangered Syrian Civilians

Verdreven Syriërs zetten hun kamp zo dicht mogelijk bij de grens op, in het zicht van Israël en het Israëlische leger (foto: Bazel Awidat/Flash90)
Nederlands en/and English

NEDERLANDS
“Israël is een racistisch land dat alle Arabieren haat en hen niets dan het slechtste wenst”. Dat is tenminste wat tegenstanders van de Joodse Staat je vertellen.

Om vast te houden aan deze leugen, moeten deze mensen een van de belangrijkste en ontroerende verhalen in het huidige Midden-Oosten negeren: Israëls veelzijdige campagne 'Operatie goede buurman' voor hulp aan Syrische burgers en om hen te beschermen door strijdende partijen in eigen land te worden afgeslacht.

Voor een artikel in het Israel Today Magazine spraken we met twee ernstig gewonde Syriërs die behandeld werden in een ziekenhuis in Noord-Israël. En er zijn er nog duizenden zoals zij.

Maar nu de strijdkrachten van het Syrische regime en zijn Russische en Iraanse bondgenoten steeds dichter bij het herstel van de controle over geheel Zuid-Syrië komen, tekent zich een nog grotere humanitaire crisis af.

Honderdduizenden Syriërs zijn hun huizen ontvlucht en hebben een kamp opgezet in de smalle grensstrook met Israël. Het is een van de laatste gebieden die nog niet onder directe controle van dictator Bashar Assad staan, en enkelen hopen dat het dicht genoeg bij de Joodse Staat ligt, dat het Israëlische leger zal ingrijpen om een bloedbad te verhinderen.

Israël wacht niet tot het zover komt, en heeft deze week een dringende diplomatieke boodschap naar Moskou gestuurd waarin het de Russische leiders oproept de Syrische troepen in toom te houden en te voorkomen dat ze deze massa burgers schade berokkenen.

Dan moet men zich afvragen: als Israël zo vijandig staat tegenover de Arabieren, als racisme werkelijk het overheersende kenmerk is van het Joodse volk, waarom zouden we dan zoveel doen en zoveel middelen uitgeven (zowel financieel als politiek) om het leven van enkele duizenden Arabieren te redden, in een land waar al honderdduizenden doden zijn gevallen en dat officieel in oorlog is met de verachtelijke 'zionistische entiteit'?

Zou het kunnen dat Israël als geheel niet vijandig staat tegenover de Arabieren? Nee, dat kan niet waar zijn. Want dat zou het hele verhaal bederven! Het is beter om gewoon te negeren wat er aan de Israëlisch-Syrische grens gebeurt.

Bron:   Ryan Jones

___________________________________________

ENGLISH
“Israel is a racist country that hates and wishes nothing but ill-will upon all Arabs”. At least, that's what the Jewish state's antagonists will tell you.

To maintain this lie in their own heads, such people must ignore entirely one of the most important and touching stories in the Middle East today - Israel's multi-faceted campaign (dubbed "Operation Good Neighbor") to aid Syrian civilians and keep them from being slaughtered by warring factions in their own country.

In the latest issue of Israel Today Magazine, we spoke with two badly-wounded Syrians being treated at a hospital in northern Israel. And there are thousands more like them.

But with the forces of the Syrian regime and its Russian and Iranian allies inching closer to regaining control of the entirety of southern Syria, and even greater humanitarian crisis looms.

Hundreds of thousands of Syrians have fled their homes and set up camp in the narrow strip of land adjacent to the border with Israel. It is one of the last areas not yet under direct control of dictator Bashar Assad, and, some hope, it's close enough to the Jewish state that the IDF will intervene to thwart any attempted massacre.

Israel isn't waiting till it comes to that, and this week sent urgent diplomatic communiques to Moscow urging the Russian leadership to rein in Syrian forces and prevent them from harming this mass of civilians.

Now, one has to wonder, if Israel is so hostile toward Arabs, if racism is truly the overriding trait of the Jewish people, then why go to such lengths and expend so much resources (both financial and political) to save the lives of a few thousand Arabs in a country where hundreds of thousands have already been killed and which is anyway officially at war with the loathsome "Zionist entity"?

Could it be that as a whole Israel doesn't truly harbor animosity toward the Arabs? Nah, couldn't be. That would ruin the whole narrative! Better to just ignore what's happening on the Israel-Syria border.

Credits:  Ryan Jones