03 augustus 2018

Witte Huis versterkt Midden-Oosten team voor de uitvoering van het vredesplan - White House bolstering Mideast team ahead of peace plan rollout

President Donald Trump's adviseur van het Witte Huis Jared Kushner, rechts, woont een vergadering bij met president Donald Trump, tweede van links, met pastors uit de binnenstad in de kabinetskamer van het Witte Huis in Washington, woensdag 1 augustus 2018. (AP / Andrew Harnik)

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Nationale Veiligheidsraad vraagt agentschappen om vrijwilligers voor Kushner, in eerste tastbaar teken in maanden dat de regering vorderingen maakt met het voorstel voor Israëlisch-Palestijnse overleg.

WASHINGTON - Volgens Amerikaanse functionarissen is de Trump-regering een Midden-Oosten beleidsteam aan het samenstellen in het Witte Huis in afwachting van de onthulling van het langverwachte maar grotendeels mysterieuze Israëlisch-Palestijnse vredesplan.

De Nationale Veiligheidsraad begon vorige week met het benaderen van andere instanties op zoek waren naar vrijwilligers om zich bij het team aan te sluiten, dat volgens de functionarissen zal werken voor de Midden-Oosten vredesfrontmannen Jared Kushner en Jason Greenblatt van de Amerikaanse president Donald Trump.

Het team, dat wordt opgericht om de openbare presentatie van het vredesplan en de eventuele onderhandelingen daarop te organiseren, zal uit drie eenheden bestaan: een team dat zich concentreert op de politieke en veiligheidsdetails, een op de belangrijke economische focus en een op strategische communicatie, alus de ambtenaren.

De oprichting van een team in het Witte Huis is het eerste bewijs in maanden dat een plan vordert. Hoewel Trump-functionarissen al lang het meest omvattende pakket hebben beloofd dat ooit naar voren is gebracht bij het oplossen van het conflict, is het aangekondigde plan nog niet eens met een beetje detail beschreven door Kushner, Greenblatt of enige andere functionaris.

De timing van de release van het plan blijft onbeslist. Het ministerie van Buitenlandse Zaken, het Pentagon, inlichtingendiensten en het Congres zijn gevraagd om personeel voor zes maanden tot een jaar vrij te maken voor het team, aldus de ambtenaren die niet gemachtigd waren om de zaak publiekelijk te bespreken en spraken op voorwaarde van anonimiteit.

De agentschappen weigerden commentaar te geven, maar een NSC-functionaris verklaarde dat Kushner, Trump's schoonzoon en senior adviseur, en Greenblatt, Trump's speciale afgezant voor internationale onderhandelingen, "hun team en de beschikbare middelen uitbreiden bij het afronden van de details en uitrolstrategie van het vredesinitiatief". 

Premier Benjamin Netanyahu (2e van rechts) ontmoet op zijn kantoor in Jeruzalem  de ambassadeur in de VS, Ron Dermer (rechts); Adviseur van het Witte Huis, Jared Kushner (midden); Amerikaanse ambassadeur David Friedman (tweede links); en speciale gezant Jason Greenblatt, op 22 juni 2018. (Kobi Gideon / GPO)

Ambtenaren van het Witte Huis zeggen dat het plan zich zal concentreren op pragmatische details, in plaats van op topconcepten, die gemakkelijker in staat zullen zijn om publieke steun te winnen.

Toch staat het Palestijnse leiderschap openlijk vijandig tegenover elk voorstel van de Trump-regering, daarbij verwijzend naar wat het zegt Pro-Israël bevooroordeeld is, met name nadat Trump Jeruzalem als de hoofdstad van Israël in december had erkend en de Amerikaanse ambassade daar in mei vanuit Tel Aviv verhuisde. Sinds de Palestijnse Autoriteit en haar president Mahmoud Abbas contact hebben verbroken na de aankondiging in Jeruzalem, heeft het Amerikaanse onderhandelingsteam gesproken met onafhankelijke Palestijnse experts.

President van de Palestijnse Autoriteit Mahmoud Abbas in de stad Ramallah op 27 juni 2018. (Alaa Badarneh / Pool Photo via AP)

Het Witte Huis verwacht dat de Palestijnse Autoriteit het plan zal uitvoeren en zich heeft verzet tegen eisen van het Congres om het kantoor van de Palestine Liberation Organization in Washington volledig te sluiten, omdat Greenblatt en Kushner dat kanaal open willen houden. Maar de ambtenaren hebben weinig bewijs aangeleverd om dat te ondersteunen.

De Palestijnse vervreemding is blijven groeien omdat miljoenen dollars aan Amerikaanse hulp in de wacht blijven staan en waarschijnlijk volledig zullen worden gekapt. Met slechts twee maanden over in het lopende begrotingsjaar, is minder dan de helft van de geplande $ 251 miljoen aan Amerikaanse hulp gepland voor de Palestijnen in 2018 - $ 92,8 miljoen - gemeld als gespendeerd, volgens de online tracker van de overheid, www.foreignassistance.gov

Op donderdag verklaarde een medewerker van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Times of Israel dat er in mei ongeveer 42 miljoen dollar was overgemaakt om de samenwerking op veiligheidsgebied tussen Israël en de PA te financieren.

Palestijnen verzamelen hulppakketten bij een voedingsdistributiecentrum van de Verenigde Naties in Khan Yunis in de zuidelijke Gazastrook, 28 januari 2018. (Said Khatib / AFP)

Het resterende bedrag staat nog steeds in de wacht, evenals een extra $ 65 miljoen bevroren Amerikaanse hulp aan het VN-hulp- en werkagentschap UNRWA, dat diensten verleent aan Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever, Gaza, Jordanië en Libanon.

Bovendien is de reactie van Israël op het plan verre van zeker. Hoewel premier Benjamin Netanyahu een van de belangrijkste buitenlandse bondgenoten van Trump is, blijft het onduidelijk of hij grootschalige investeringen in Gaza zal steunen, dat wordt geleid door Hamas, die door Israël en de VS  een terroristische groepering wordt genoemd. Netanyahu kan ook bezwaar maken tegen concessies op de Westelijke Jordaanoever die in het plan zijn voorzien.

Plan nog niet afgerond

Wil het plan slagen of zelfs het opstarten overleven, dan zal het op zijn minst een eerste buy-in nodig hebben van zowel Israël en de Palestijnen als van de Arabische Golfstaten, waarvan de functionarissen zeggen dat het zal worden gevraagd om zijn economische aandeel in belangrijke mate te financieren. Arabische functionarissen zijn tot nu toe afwachtend geweest.

Palestijnse demonstranten verbranden, in de stad Nablus op de Westelijke Jordaanoever, een beeltenis van de Amerikaanse president Donald Trump na zijn besluit om Jeruzalem op 7 december 2017 te erkennen als de hoofdstad van Israël

Ambtenaren zeggen dat er nooit een perfect moment zal zijn voor de invoering, maar dat ze nu de basis leggen voor een moment dat het opportuun wordt. Het plan is nog niet uitgevoerd, maar wordt momenteel afgerond, met inbegrip van een voorstel voor economische ontwikkeling voor het Palestijnse volk dat voorziet in grote infrastructurele en industriële werkzaamheden, met name in Gaza.

De ambtenaren geloven dat de hoop op een betere economische toekomst voor de Palestijnen in combinatie met vooruitgang op dat front, de Palestijnen wellicht bereid zijn om wat tot nu toe hardnekkige en onopgeloste eisen van Israël zijn geweest, uit te stellen of te wijzigen.

Een daarvan is het recht voor Palestijnse vluchtelingen om terug te keren naar landen die ze in de steek gelaten hebben of waar ze toe gedwongen werden, en de erkenning van Oost-Jeruzalem als hoofdstad van een onafhankelijk Palestina.

En, zijn zij van plan om alle partijen van het conflict op te roepen niet om de meningsverschillen van het verleden de toekomst van hun kinderen, volgens de ambtenaren te laten vertragen.

Bron:Times of Israel staff

____________________________________________

ENGLISH

White House bolstering Mideast team ahead of peace plan rollout
National Security Council asks agencies to volunteer staff for Kushner, in first tangible sign in months that administration is advancing Israeli-Palestinian talks proposal 

WASHINGTON — US officials say the Trump administration is staffing up a Middle East policy team at the White House in anticipation of unveiling its long awaited but largely mysterious Israeli-Palestinian peace plan.

The National Security Council last week began approaching other agencies seeking volunteers to join the team, which will work for US President Donald Trump’s Mideast peace pointmen Jared Kushner and Jason Greenblatt, according to the officials.

The team, which is being set up to organize the peace plan’s public presentation and any negotiations that may ensue, will comprise three units: one concentrating on its political and security details, one on its significant economic focus and one on strategic communications, the officials said.

The creation of a White House team is the first evidence in months that a plan is advancing. Although Trump officials have long promised the most comprehensive package ever put forward toward resolving the conflict, the emerging plan has not been described with even a small amount of detail by Kushner, Greenblatt or any other official.

Timing on the release of the plan remains undecided. The State Department, Pentagon, intelligence agencies and Congress have been asked to detail personnel to the team for six months to a year, according to the officials, who were not authorized to publicly discuss the matter and spoke on condition of anonymity.

The agencies declined to comment but an NSC official said that Kushner, Trump’s son-in-law and senior adviser, and Greenblatt, Trump’s special envoy for international negotiations, “are expanding their team and the resources available as they finalize the details and rollout strategy of the peace initiative.”

Prime Minister Benjamin Netanyahu (2nd from right) meets at his Jerusalem office with the ambassador to the US, Ron Dermer (right); White House adviser Jared Kushner (center); US Ambassador David Friedman (second left); and special envoy Jason Greenblatt, on June 22, 2018. (Kobi Gideon/GPO)

White House officials say the plan will focus on pragmatic details, rather than top-line concepts, that will be able to easier win public support.

Yet the Palestinian leadership has been openly hostile to any proposal from the Trump administration, citing what it says is a pro-Israel bias, notably after Trump recognized Jerusalem as Israel’s capital in December and moved the US embassy there from Tel Aviv in May. Since the Palestinian Authority and its President Mahmoud Abbas broke off contact after the Jerusalem announcement, the US negotiating team has been talking to independent Palestinian experts.

Palestinian Authority President Mahmoud Abbas in the West Bank city of Ramallah, June 27, 2018. (Alaa Badarneh/Pool Photo via AP)

The White House expects that the Palestinian Authority will engage on the plan and has been resisting congressional demands to fully close the Palestine Liberation Organization office in Washington because Greenblatt and Kushner want to keep that channel open. But officials have offered little evidence to back that up.

Palestinian alienation has continued to grow as millions of dollars in US assistance remains on hold and appears likely to be cut entirely. With just two months left in the current budget year, less than half of the planned $251 million in US aid planned for the Palestinians in 2018 — $92.8 million — has been reported spent, according to the government’s online tracker, www.foreignassistance.gov

On Thursday, a State Department employee told the Times of Israelthat some $42 million had been transferred in May to fund security cooperation between Israel and the PA.

Palestinians collect aid parcels at a United Nations food distribution center in Khan Yunis in the southern Gaza Strip, January 28, 2018. (Said Khatib/AFP)

The remaining amount is still on hold as is an additional $65 million in frozen US assistance to the UN Relief and Works Agency, which provides services to Palestinians in the West Bank, Gaza, Jordan and Lebanon.

In addition, Israel’s response to the plan is far from certain. Although Prime Minister Benjamin Netanyahu is one of Trump’s top foreign allies, it remains unclear if he will back massive investment in Gaza, which is run by Hamas, which Israel and the US label a terror group. Netanyahu could also balk at concessions in the West Bank the plan may envision.

Plan not yet finalized

For the plan to succeed or even survive the starting gate, it will need at least initial buy-in from both Israel and the Palestinians as well as from the Gulf Arab states, which officials say will be asked to substantially bankroll its economic portion. Arab officials have thus far adopted a wait-and-see approach.

Palestinian protesters burn an effigy of US President Donald Trump following his decision to recognize Jerusalem as the capital of Israel, in the West Bank city of Nablus, on December 7, 2017. 

Officials say there will never be a perfect time for the roll-out, but that they are laying the groundwork now for when an opportune time becomes apparent. The plan is not done, but is being finalized, including an economic development proposal for the Palestinian people that foresees major infrastructure and industrial work, particularly in Gaza.

The officials believe that the hope of a better economic future for the Palestinians coupled with progress on that front, the Palestinians may be willing to delay or modify what have been intractable and to-date unresolvable demands from Israel.

Those include the right for Palestinian refugees to return to lands they abandoned or were forced from, the recognition of east Jerusalem as the capital of an independent Palestine.

And, they plan to appeal to all sides of the conflict not to let the disagreements of the past hold back their children’s futures, according to the officials.

Times of Israel staff contributed to this report.