07 augustus 2018

Hamas op zoek naar consensus in Gaza voor staakt-het-vuren - Hamas seeking consensus in Gaza for ceasefire

Palestijnse veiligheidstroepen die loyaal zijn aan de Palestijnse Autoriteit staan aan de poort van de Kerem Shalom-kruising, het belangrijkste doorgangspunt voor goederen die Gaza binnenkomen, in de zuidelijke stad Rafah in de Gazastrook, op 9 juli 2018. (AFP PHOTO / SAID KHATIB) - Palestinian security forces loyal to the Palestinian Authority stand at the gate of the Kerem Shalom crossing, the main passage point for goods entering Gaza, in the southern Gaza Strip town of Rafah, on July 9, 2018.(AFP PHOTO / SAID KHATIB)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Hamas leiding verklaarde dat er een gefaseerde overeenkomst zou moeten komen waardoor het grensgeweld en de brandstichtingen stopt in ruil voor versoepelde beperkingen

Bron: TOI-staf, maandag 6 augustus 2018, 8:35 uur


Een bron binnen Hamas heeft naar verluidt bevestigd dat de Hamas leiding een "geleidelijke" overeenkomst met Israël voorstaat die zou moeten beginnen met de stopzetting van brandstichtingen en ander geweld langs de grens met Gaza, in ruil voor versoepelde grensbeperkingen.

De Hamas bron, die maandag werd aangehaald door de in Londen gevestigde krant Asharq al-Awsat uit Saoedi-Arabië, verklaarde dat in de eerste fase van de uitvoering van de overeenkomst Israël de goederen kruising Kerem Shalom volledig zou moeten heropenen en de visserijzone voor de kust van Gaza zou moeten vergroten. In ruil daarvoor verklaarde de Hamas functionaris dat de leiders van de Gazastrook zich zouden verplichten alle aanvallen tegen Israël te stoppen.

De tweede fase van de overeenkomst zou moeten bestaan uit besprekingen tussen Hamas en Israël over een uitwisselingsafspraak voor gevangenen en de uitvoering van lang voorgestelde humanitaire projecten in Gaza.

Hoge Hamas functionarissen uit de Arabische en islamitische landen die vorige week in Gaza waren, zijn op zoek naar de goedkeuring van andere Palestijnse fracties voor de staakt-het-vuren overeenkomst met Israël, verklaarden Palestijnse bronnen aan de krant.

"De buitenlandse delegatie gelooft in de noodzaak om het staakt-het-vuren te versterken, aangezien een nieuwe oorlog destructief zal zijn. En een sterker staakt-het-vuren zal de weg bereiden voor een tweede mogelijke overeenkomst, bestaande uit een langetermijnwapenstilstand, een uitwisseling van gevangenen en grote economische projecten in Gaza", aldus de bronnen.

In een poging om consensus te bereiken over de overeenkomst, hebben Hamas functionarissen vertegenwoordigers van andere fracties in de Gazastrook op de hoogte gebracht van de details van de overeenkomst, aldus bronnen. De informatie werd bevestigd in een uitzending op vrijdagavond op Israël's Hadashot TV-nieuws.

De informatie kwam een dag nadat premier Benjamin Netanyahu een ontmoeting had met het veiligheidskabinet om het hele voorstel te bespreken. De vergadering van enkele uren eindigde naar verluidt zonder duidelijke conclusies en er vond geen stemming plaats over het kader van het voorstel.

Op deze foto vrijgegeven door het Hamas Media Office, schudt Ismail Haniyeh, rechts, het hoofd van het politieke bureau van Hamas, de hand met zijn plaatsvervangend Saleh el-Arouri bij zijn aankomst in Gaza vanuit Caïro, Egypte, in Gaza, donderdag, augustus. 2, 2018. (Mohammad Austaz / Hamas Media Office via AP)


Het plaatsvervangend hoofd van Hamas' politbureau, Saleh al-Arouri, arriveerde donderdagavond laat in de Gaza-strook met andere Hamas leiders voor besprekingen met de leiders in Gaza van de terreurgroep. "De besprekingen concentreerden zich op de wapenstilstand en de hernieuwde verzoeningsinspanningen met de Palestijnse Autoriteit", aldus aan Hamas verbonden media.

Volgens de uitzending van Hadashot afgelopen vrijdag, zou in de tweede fase van de overeenkomst tevens een overeenkomst tussen Hamas en de Palestijnse Autoriteit worden gesloten op grond waarvan de PA de leiding zou nemen over de Gazastrook onder auspiciën van Egypte. Het was niet duidelijk hoe dat tot stand zou moeten komen door de weigering van Hamas om afstand te doen van haar wapens, een struikelblok dat eerdere verzoeningsinspanningen van Fatah-Hamas heeft doen mislukken. In ruil daarvoor zou de PA opnieuw beginnen met het betalen van zijn werknemers in Gaza, waarvan de salarissen zijn ingehouden, aldus de uitzending van Hadashot. De tweede fase schetst ook een routekaart voor verkiezingen die binnen zes maanden in Gaza zullen worden gehouden.

Een derde fase zou de lang voorgestelde humanitaire projecten inhouden, zoals de oprichting van een haven in de Sinaï in Egypte die Gaza zou bedienen.

De laatste fase, zo meldde Hadashot, zou een staakt-het-vuren overeenkomst met Israël van 5 tot 10 jaar inhouden, die onderhandelingen zou omvatten voor de terugkeer van de Israëlische burgers en de stoffelijke resten van gesneuvelde IDF-soldaten die door Hamas in Gaza worden vastgehouden.

Israëlische functionarissen hebben eerder verklaard dat Israël niet akkoord gaat met een permanente overeenkomst met Hamas, die geen onmiddellijke besprekingen zou betekenen voor het teruggeven van de Israëlische burgers en de stoffelijke resten van gesneuvelde IDF-soldaten, die in Gaza werden vastgehouden. Maar op zondag zei Netanyahu dat een potentiële wapenstilstand in Gaza zo'n bepaling waarschijnlijk niet zou inhouden.

Hamas heeft geëist dat Israël gevangen genomen terroristen moet vrijlaten in ruil voor de terugkeer van de Israëliërs in gevangenschap en de stoffelijke resten van de soldaten, een eis die Jeruzalem niet zal accepteren.

Leah Goldin (r), moeder van de laat-Israëlische soldaat Hadar Goldin en Zehava Shaul, moeder van de laat Israëlische soldaat Oron Shaul tijdens een persconferentie voorafgaand aan de kabinetsvergadering buiten de residentie van de premier in Jeruzalem, 5 augustus 2018. (Yonatan Sindel / Flash90)


De familieleden van Oron Shaul en Hadar Goldin, de twee gesneuvelde IDF-soldaten in 2014, waarvan de stoffelijke resten naar verluidt in handen van Hamas zijn, beschuldigden de regering van Netanyahu van het nalaten om de terugkeer van de lichamen van hun zonen mee te nemen als voorwaarde voor de overeenkomst. De familieleden van Goldin, Shaul en de familieleden van de burgers Avera Mengistu en Jumaa Ibrahim Abu Ghanima, die naar verluidt door Hamas worden vastgehouden nadat ze vrijwillig Gaza zijn binnengegaan, hebben een protest opgezet bij het kantoor van de premier toen de kabinetsvergadering op zondag plaatsvond.

Terwijl Hamas leiders elkaar in het weekend in Gaza hebben ontmoet, zijn er tot het verslag van afgelopen maandag geen details van hun gesprekken naar buiten gebracht. Ondertussen, terwijl beide partijen het akkoord aan het onderzoeken waren, bleven terroristen vanuit Gaza brandende vliegers en ballonnen over de grens naar Israël lanceren. Volgens de brandweer en reddingsdiensten ontstonden in het zuiden van Israël in de loop van het weekend bijna vijftig branden door brandende vliegende objecten die over de grens werden gestuurd.

Op zondag zei de IDF dat het arbeiders in Gaza beschoten heeft omdat zij brandbom ballonnen naar Israël stuurden, evenals op een voertuig dat door een tweede terroristische cel werd gebruikt. Het ministerie van Volksgezondheid van Hamas zei dat vier mensen gewond raakten tijdens een Israëlische aanval.

 

Bijdrage door: Adam Rasgon

________________________

ENGLISH

Terror group's leadership said to advance phased deal that would see it halt border violence and arson attacks in exchange for eased restrictions

8:35 am


A source in Hamas has reportedly confirmed that the group’s leadership has been promoting a “gradual” agreement with Israel that would begin with a halt to arson attacks and other violence along the Gaza border in exchange for eased border restrictions.

The Hamas source, quoted Monday by the London-based, Saudi-owned Asharq al-Awsat newspaper, said the first stage of implementing the long-term ceasefire deal brokered by Egypt would see Israel fully reopen the Kerem Shalom goods crossing and increase the fishing zone off the Gaza coast. In return, Hamas official said the Strip’s rulers would commit to halting all attacks against Israel.

The second phase of the deal would include Hamas-Israel talks for a prisoner exchange agreement, and the implementation of long-proposed humanitarian projects in Gaza, the report said.

Senior Hamas officials based in Arab and Islamic countries who entered Gaza last week have been seeking the approval of other Palestinian factions for the ceasefire agreement with Israel, Palestinian sources told the paper.“The delegation that came from abroad believes in the necessity of cementing the ceasefire, considering that any new war will be destructive and taking into account that a stronger ceasefire will set the stage for a second possible agreement, including a long-term truce, under which there will be a prisoner exchange and major economic projects in Gaza,” the sources were quoted as saying.

In an effort to reach a consensus on the agreement, Hamas officials updated representatives of other factions in the Strip as to the details of the deal, said the report, which appeared to confirm parts of a report Friday night from Israel’s Hadashot TV news.

The report came a day after Prime Minister Benjamin Netanyahu met with the security cabinet to discuss the proposal. The several-hour meeting reportedly ended without any clear conclusions and the ministers did not vote on the framework.

In this photo released by the Hamas Media Office, Ismail Haniyeh, right, the head of the Hamas political bureau, shakes hands with his deputy Saleh el-Arouri upon his arrival in Gaza from Cairo, Egypt, in Gaza City, Thursday, Aug. 2, 2018. (Mohammad Austaz/Hamas Media Office via AP)


The deputy head of Hamas’s politburo, Saleh al-Arouri, arrived in the Gaza Strip late Thursday with other Hamas leaders for talks with the terror group’s Gazan leadership that focused on the truce as well as renewed reconciliation efforts with the Palestinian Authority, Hamas-linked media reported.

According to Friday’s Hadashot report, the second phase of the deal would see an agreement between Hamas and the Palestinian Authority under which the PA would take control of the Gaza Strip under the auspices of Egypt. It was not clear how that could be reconciled with Hamas’s refusal to relinquish its weaponry — a stance that has scuppered previous Fatah-Hamas reconciliation efforts.

In return, the PA would resume paying its employees in Gaza whose salaries it has withheld, the Hadashot report said. The second phase also reportedly outlines a road map for elections to be held in Gaza within six months.

A third phase would implement long-proposed humanitarian projects like the establishment of a port in the Sinai in Egypt that would serve Gaza, the report said.The last phase, Hadashot reported, would be a five- to 10-year ceasefire agreement with Israel that would include negotiations for the return of the Israeli citizens and remains of IDF soldiers held by Hamas in Gaza.

Israeli officials have previously said that Israel would not agree to a permanent deal with Hamas that did not include immediate talks for returning the Israeli citizens and remains of IDF soldiers held in Gaza. But on Sunday, Netanyahu said that a potential truce in Gaza was unlikely to include such a provision.

Hamas has demanded that Israel free terrorists held in its prisons in exchange for the return of the captive Israelis and the soldiers’ remains — a demand Jerusalem says it will not agree to.

Leah Goldin (r), mother of late Israeli soldier Hadar Goldin and Zehava Shaul, mother of late Israeli soldier Oron Shaul at a press conference ahead of the cabinet meeting outside the Prime Minister’s residence in Jerusalem, August 5, 2018. (Yonatan Sindel/Flash90)


Families of Oron Shaul and Hadar Goldin, two IDF soldiers killed in action in 2014 whose remains are believed to be in Hamas’s hands, have accused the Netanyahu government of failing to include the return of their sons’ bodies as a condition of the deal.

The families of Goldin, Shaul and civilians Avera Mengistu and Jumaa Ibrahim Abu Ghanima — who are believed to be held by Hamas after entering Gaza of their own volition — staged a protest outside the Prime Minister’s Office while Sunday’s cabinet meeting was taking place.

While Hamas leaders have been meeting in Gaza over the weekend, no details of their talks emerged until Monday’s report. Meanwhile, as both sides were mulling the agreement, Gazans continued to launch flaming kites and balloons across the border into Israel.

According to Fire and Rescue Services, close to 50 fires were sparked in southern Israel over the weekend by airborne incendiary devices launched over the border.

On Sunday, the IDF said it fired on Gazan operatives launching the balloons into Israel, as well as at a vehicle used by a second cell. The Hamas-run Health Ministry said four people were injured in an Israeli strike.

 

Adam Rasgon contributed to this report