07 augustus 2018

Jonge Christenen na bezoek aan Israël: 'Media liegen' - Christian Millennials Visit Israel, Realize Media's Been Lying to Them

Een Palestijnse vertegenwoordiger spreekt de groep toe naast Israëls veel verguisde veiligheidsmuur (Foto: Charles Gardner)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Een internationale groep van jonge Christenen heeft nieuw inzicht gekregen in het Israëlisch-Palestijnse conflict na contacten met beide partijen - en ze waren geschokt door wat ze ontdekten

dinsdag 7 augustus 2018 |  Charles Gardner


Een groep van elf jongeren uit zeven landen was samengebracht voor een kans de problemen te begrijpen vanuit het oogpunt van de mensen die er wonen. Ze waren bewust niet voorbereid om de dingen vanuit een bepaald perspectief te bekijken, zodat ze hun eigen conclusies konden vormen door interviews en gesprekken met vertegenwoordigers van zowel Israëli's als Palestijnen.

Hun reis van drie weken werd op film opgenomen voor de speelfilm Quest for Truth, die nu beschikbaar is op YouTube. Deze werd geproduceerd door Generation 2 Generation, een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde organisatie die werd opgericht door Andrew, Daniella en Daphne Kirk. Ze hebben zich ertoe verbonden de volgende generatie te inspireren met een compromisloze passie voor Jezus en het evangelie.

De groep – jongeren uit Duitsland, de VS, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Japan, Brazilië en Zuid-Afrika - werd voorgesteld aan gemeenschapsleiders in de Palestijnse gebieden en in Israël zelf.

Het is niet verwonderlijk dat de meesten van hen sterk beïnvloed zijn door sociale media, die over het algemeen een verhaal over Israël neerzetten als zijn het grote pestkoppen van een onderdrukt volk. De vooringenomenheid van de media had hun beeld van het conflict gevormd en ze waren diep geschokt toen ze ontdekten dat de waarheid heel anders was. 'Ik ben voorgelogen,' zei iemand. 'Je realiseert je hoe verkeerd deze verhalen zijn,' zei een ander.

De loco-burgemeester van Bethlehem, Essam Juha, moest uitleggen waarom er een hakenkruis was afgebeeld in de stof van het hotel waar ze hem ontmoetten. Hij zei dat dit kwam omdat Israël naties op dezelfde manier had vernederd als waarop zij waren behandeld. 'Het was zo moeilijk voor mij om mijn gezicht in de plooi te houden,' zei Marlea uit New Orleans. 'Hoe durven zij die vergelijking (met de Holocaust) te maken?

Nadat ze hadden gehoord hoe de Palestijnen de Israëli' s zien als bezetters van hun land, waren ze verbaasd over de reactie van de Arabische predikant Naim Khoury, die vroeg: 'Wat bezetting?' En toen hij zich naar de ramen draaide, voegde hij eraan toe: 'Waar is de bezetting? Wij staan volledig onder de Palestijnse Autoriteit.' Het punt werd verder aan de orde gesteld door een lid van de groep, die constateerde: 'Ik heb geen enkele soldaat van de IDF (Israëlische Defensiemacht) of Israëlische vlag gezien.' Ze vernamen ook dat het gooien van stenen - en zelfs molotovcocktails - naar Israëlische soldaten door Fatach, de regerende partij van de PA, als 'geweldloze activiteit' wordt gezien.

Een andere leerervaring was het ontmoeten van kolonel Danny Tirza, architect van de beruchte veiligheidsmuur die was gebouwd om terroristen buiten te houden, en die zei dat hij als eerste wilde beginnen met het afbreken ervan als er eindelijk vrede zou komen. Maar ondertussen was het moordcijfer als gevolg van terrorisme met 90 procent gedaald. Hij zei dat degenen, van wie het land door de muur is gesplitst (slechts vijf procent daarvan is beton; de rest is een veel discreter draadhek) compensatie wordt geboden, maar weigeren het te accepteren uit angst om als collaborateur te worden bestempeld.

Graffiti op de muur verraadt de ware ambitie van Palestijnse onruststokers, met een landkaart waarop heel geografisch Israël als van hun is afgebeeld. Ze willen het land niet delen, of een Staat naast Israël stichten. Ze willen het allemaal. Zoals de historicus Dr. Michael Brown het uitdrukte: 'Als de Palestijnen hun wapens neerleggen, is er geen oorlog meer; als Israël hun wapens neerlegt, is er geen Israël meer.'

Een ex-IDF-soldaat zei: 'Zij gebruiken onze morele standaard tegen ons. Als voorbeeld legde hij uit hoe een terrorismeverdachte naar een druk woongebied vluchtte, wetende dat ze niet zouden schieten als burgers gevaar lopen. En toen de militairen de plaats omringd hadden, verschenen de voortvluchtige op het dak in een poging te ontsnappen, op dat moment schoten ze hem in het been. Maar terwijl de ondersteunende medici hem verbonden, werden de soldaten bekogeld met enorme rotsen. Israëli's riskeren de dood vanwege de grote waarde die zij aan het leven hechten.

Andere opmerkingen over de Palestijnen waren onder meer: 'Zij zijn het slachtoffer van hun eigen haat' en 'Zij lijden veel onder radicale mensen in hun gemeenschap'.

In de zuidelijke stad Sderot is inmiddels een raketbestendige speeltuin gebouwd voor kinderen, zodat, als sirenes waarschuwen voor de regelmatig binnenkomende raketten van Hamas in het nabijgelegen Gaza, de kinderen onmiddellijk een schuilplaats hebben

De groep bracht ook een bezoek aan Jeruzalem's Yad Vashem Holocaustmuseum, waar een huilerige jonge Britse vrouw, Megan, zichtbaar geschokt was door de manier waarop haar land - dat de leiding had over het gebied dat toen bekend was als Palestina - de deuren sloot voor Joden die probeerden te ontsnappen aan het door de nazi's bezette Europa. En over de kwestie van Israël dat apartheid beoefent - een aanklacht die algemeen wordt verspreid door liberaal links - zei ze: 'Ik heb er geen bewijs van gezien'.

Dr. Brown benadrukte de noodzaak van zelfverdediging door uit te leggen dat het niveau van antisemitische nu even hoog is als vlak voor de Holocaust. Een Braziliaans lid voegde daaraan toe: 'Ik denk dat gebrek aan kennis de belangrijkste reden voor antisemitisme is.' En een Duitse jongen merkte op: 'De grootste vijand van het antisemitisme is de waarheid.

________________________

ENGLISH

An international group of millennials have seen the Israeli-Palestinian conflict in a new light after engaging with both sides – and being shocked by what they discovered

Tuesday, August 07, 2018 |  Charles Gardner

 

A party of eleven young people from seven nations were brought together for the chance to understand issues from the point of view of those living there. They were deliberately not primed to view things from any particular perspective in order to allow them to form their own conclusions through interviews and talks with representatives of both Israelis and Palestinians.

Their three-week trip was recorded on film for a feature-length documentary called Quest for Truth, now available on YouTube. It was produced by Generation 2 Generation, a UK-based organisation founded by Andrew, Daniella and Daphne Kirk committed to inspiring the next generation with an uncompromising passion for Jesus and the gospel.

The group – from Germany, the USA, the UK, Norway, Japan, Brazil and South Africa – were introduced to community leaders in the Palestinian territories as well as in Israel itself.

Not surprisingly, most of them are strongly influenced by social media which generally portrays a narrative of Israel as big bullies of an oppressed people. Media bias had shaped their perception of the conflict, and they were profoundly shocked to discover that the truth was very different. “I’ve been lied to,” said one. “You realise how false these stories are,” said another.

The Deputy Mayor of Bethlehem, Essam Juha, was forced to explain why a swastika was inscribed into the fabric of the hotel where they met him. He said it was because Israel had humiliated nations in the same way they had been treated. “It was so hard for me to keep a straight face,” said Marlea, from New Orleans. “How dare they make that comparison (with the Holocaust).”   

After hearing how Palestinians see the Israelis as occupiers of their land, they were taken aback by the response of an Arab pastor, Naim Khoury, who asked: “What occupation?” And as he turned towards the windows, he added: “Where is the occupation? We are completely under the Palestinian Authority.” The point was further brought home by a member of the group, who observed: “I have not seen one IDF (Israeli Defence Force) soldier, or Israeli flag.” They also learnt that the throwing of rocks – and even Molotov cocktails – at Israeli soldiers is seen by Fatah, the PA’s ruling party, as non-violent activity.

A further learning curve involved meeting Col. Danny Tirza, architect of the notorious security wall built to keep out terrorists, who said he wanted to be the first to begin taking it down when peace finally came. But in the meantime the murder rate from terrorism had been cut by 90 percent. He said that those whose land had been split by the wall – only five per cent of which is concrete; the rest being a much more discreet wire fence – are offered compensation, but refuse to accept it for fear of being labelled collaborators.

Graffiti on the wall betrays the true ambition of Palestinian agitators, with a map showing all of geographical Israel as theirs. They have no wish to share the land, or establish a state beside Israel. They want all of it. As historian Dr. Michael Brown put it: “If the Palestinians put down their weapons there’d be no more war; if Israel put down their weapons, there’d be no more Israel.”

An ex-IDF soldier said: “They use our moral standards against us.” As an example, he explained how a terrorist suspect fled to a crowded residential area, knowing they wouldn’t open fire if civilians were at risk. And when the military had the place surrounded, the fugitive duly appeared on the roof in a bid to escape, at which point they shot him in the leg. But while supporting medics were bandaging him up, the soldiers were pelted with huge rocks. Israelis risk death because of the great value they place on life.

Further observations on the Palestinians included – “They are victims of their own hatred” and “They are suffering a lot because of radical people in their community.”

In the southern city of Sderot, meanwhile, a rocket-proof playground has had to be built for children so that, when sirens warn of regular incoming missiles from Hamas in nearby Gaza, the kids have an immediate bolt-hole

The group also visited Jerusalem’s Yad Vashem Holocaust museum where a tearful young British woman, Megan, was visibly shocked by the way her country – in charge of the region then known as Palestine – closed the doors to Jews trying to escape Nazi-occupied Europe. And on the question of Israel practicing apartheid – a charge widely disseminated by the liberal left – she added: “I haven’t seen any evidence of it.”

Dr. Brown emphasised the need for Israel’s self-defence by saying that anti-Semitic levels are as high now as they were immediately before the Holocaust.  A Brazilian member added: “I believe the biggest reason for anti-Semitism is lack of knowledge.” And a German youth added: “The greatest enemy of anti-Semitism is the truth.”