07 augustus 2018

IDF: Vier misvattingen over Hamas - IDF: Four misconceptions about Hamas

Foto IDF.IL

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Het is belangrijk om te begrijpen wie Hamas is om in te zien wie verantwoordelijk is voor de constante terreur waarmee Israël wordt geconfronteerd, naast de slechte staat waarin de Gazastrook zich vandaag bevindt

Bron: Israel Defense Forces 04.08.18


Misvatting # 1: Hamas is geen terreurorganisatie

Realiteit: Hamas is een terreurorganisatie. Hamas activisten worden vaak 'vrijheidsstrijders' genoemd, een term die ver van de waarheid ligt. Hamas wordt erkend als een terreurorganisatie door Canada, Nieuw-Zeeland, Israël, Egypte, Japan, de Europese Unie, Australië, Jordanië en de Verenigde Staten. Als je naar het verleden van Hamas kijkt, zie je talloze dodelijke terreuraanvallen waarbij Israëli's werden gedood. Dit omvat de zelfmoordaanslagen in de autobus in Haifa op 5 maart 2003, waarbij zeventien mensen om het leven kwamen. Op 12 juni 2014 hebben Hamas terroristen drie Israëlische tieners gekidnapt en later vermoord, wat heeft geleid tot operatie Brother's Keeper en vervolgens Operation Protective Edge. Het is geen wonder dat Hamas deze aanvallen heeft uitgevoerd toen haar oorspronkelijke handvest, gepubliceerd in 1988, riep om de vernietiging van Israël en de jihad tegen Israëlische burgers.

Misvatting # 2: Hamas ziet haar burgers als een topprioriteit

Realiteit: aangezien Hamas de Gazastrook controleert en verantwoordelijk is voor de levens van de miljoenen mensen die daar wonen, wordt verwacht dat de organisatie, die dienst doet als de regering van de strook, de zorg voor haar burgers als een topprioriteit beschouwt. Helaas, als het gaat om het stellen van prioriteiten, is Hamas niet zo geweldig. Sinds Hamas’ verkiezing is de situatie in de Gazastrook jaar na jaar verslechterd, vanwege 3 verschillende dingen die Hamas doet:

Hamas gebruikt continu civiele infrastructuur als faciliteiten voor terreuropleidingen. De IDF ontdekte onlangs dat Hamas een vijf verdiepingen tellend gebouw, oorspronkelijk bedoeld om te worden gebruikt als een nationale bibliotheek, overheidsdiensten en huisvesting, omvormde tot een voorziening voor terreuropleidingen. Het gebouw, dat zelfs een tunnel had die eronder was gegraven voor ondergrondse oorlogstraining, werd getroffen door beschietingen van de IDF nadat Hamas verscheidene raketten op Israël had afgevuurd. In de afgelopen paar jaar heeft de IDF ook andere militaire infrastructuur van Hamas ontdekt in woonwijken, waaronder naast scholen en moskeeën.

Hamas maakt misbruik van de middelen die het van de internationale gemeenschap ontvangt en dat bedoeld is voor de ontwikkeling en het algehele welzijn van de inwoners van Gaza. Hamas investeert in plaats daarvan in hun terreuractiviteiten. Dergelijke investeringen omvatten sinds 2014 meer dan 120 miljoen dollar aan materialen voor het bouwen van terrein tunnels naar Israël.

Onlangs, tijdens het afvuren van raketten naar Israël, raakte Hamas de belangrijkste elektriciteitslijn van Gaza. Hamas strijders richten zich niet op precieze doelen, ze schieten eenvoudig raketten af en het maakt hen niet uit of het hun eigen mensen schaadt.

Misvatting # 3: Hamas leidt de Gazastrook op een democratische wijze   

Realiteit: Hamas kwam aan de macht op een democratische manier, maar de relatie van de terroristische organisatie met de democratie eindigde direct nadat het werd gekozen, aangezien het sindsdien de Gazastrook met schrik heeft geregeerd. In januari 2006, nadat Israël zich had losgemaakt van de Gazastrook en alle woongroepen en militaire installaties had verwijderd, nam Hamas deel aan de Palestijnse parlementaire verkiezingen en won met een meerderheid van 76 zetels, waardoor het de heersende macht werd. Na een mislukte poging om te fuseren met haar tegenpartij, Fatah, die de eerste verkiezingen tegen Hamas verloor, escaleerde het geweld tussen beide partijen tot een bloedig gevecht; mensen werden van de daken geworpen en openbare executies vonden plaats.

Misvatting # 4: de demonstraties van 2018 waren vreedzame, grootschalige protesten

Realiteit: sinds maart 2018 organiseert Hamas rellen, bewerend dat dit vreedzame, grootschalige protesten zijn, terwijl ze in werkelijkheid extreem gewelddadig zijn geweest. Tijdens de rellen hebben infiltratiepogingen plaatsgevonden en is gebruik gemaakt van brandende vliegers en vuurbommen. Aangezien de Gazastrook een halve mijl verwijderd is van Israëlische woongroepen, zou infiltratie de Israëlische burgers in gevaar brengen. Hamas was van plan haar eigen burgers te gebruiken als menselijke schilden en dekmantels voor infiltratiepogingen en terreur.

_______________

ENGLISH

It’s important to understand who Hamas is in order to understand who is accountable for the constant terror that Israel faces in addition to the poor state the Gaza Strip is in today

By: Israel Defense Forces 04.08.18


Misconception #1: Hamas is not a terror organization

Reality: Hamas is a terror organization. Hamas activists are often referred to as “freedom fighters,”- a term that is far from the truth. Hamas is recognized as a terror organization by Canada, New Zealand, Israel, Egypt, Japan, the European Union, Australia, Jordan, and the United States. If you look at Hamas’ past, you’ll see countless deadly terror attacks in which Israelis were killed. This includes the Haifa bus suicide bombing on March 5th, 2003, which killed seventeen people. On June 12th, 2014, Hamas terrorists kidnapped and later murdered three Israeli teenagers, leading to operation Brother’s Keeper, and subsequently Operation Protective Edge. It’s no wonder Hamas has carried out these attacks when its original charter, published in 1988, called for the destruction of Israel and for jihad against Israeli civilians.

Misconception #2: Hamas puts providing for its civilians as a top priority

Reality: Considering Hamas controls the Gaza Strip and is responsible for the lives of the millions who live there, it’s expected that the organization, which serves as the strip’s government, would treat providing for its civilians as a top priority. Sadly, when it comes to prioritizing, Hamas isn’t so great. Since Hamas’ election, the situation in the Gaza Strip has been deteriorating year after year, because of 3 different things that Hamas does:

Hamas continuously uses civilian infrastructure as terror training facilities. The IDF recently discovered that Hamas converted a five-story building, originally meant to be used as a national library, government services, and housing, into a terror training facility. The building, which even had a tunnel dug underneath it for underground warfare training, was struck by the IDF following Hamas’ firing of several rockets at Israel. In the past couple of years, the IDF has also discovered other Hamas military infrastructure in neighborhoods, including next to schools and mosques.

Hamas misuses the funds it receives from the international community that are intended for the development and overall welfare of Gazans, and instead invests in their terror activities. Such investments include over 120 million dollars since 2014 in materials to build terror tunnels leading into Israel.

Recently, while firing rockets at Israel, Hamas hit Gaza’s main power line from Israel. Hamas operatives don’t aim at precise targets, they simply fire rockets and don’t care if it harms their own people.

Misconception #3: Hamas runs the Gaza Strip democratically

Reality: Hamas came to power in a democratic way, but the terror organization’s relationship to democracy ended right after it was elected, as it has ruled the Gaza Strip through terror ever since. In January 2006, after Israel disengaged from the Gaza Strip, removing all communities and military installations, Hamas took part in the Palestinian Parliamentary Elections and won a majority of 76 seats, making it the ruling power. After a failed attempt in merging with its opposing political party, Fatah, who lost the initial elections against Hamas, the violence between both parties escalated into a bloody fight; people were thrown off rooftops and public executions took place.

Misconception #4: The 2018 demonstrations were peaceful, popular protests

Reality: Since March 2018, Hamas has been organizing riots, claiming that are peaceful, populous initiated protests, when in reality they’ve been extremely violent. Infiltration attempts and the use of arson kites and fire bombs have taken place during the riots. Since the Gaza Strip is half a mile away from Israeli communities, infiltration would endanger Israeli civilians. Hamas intended to use its own civilians as human shields and covers for infiltration attempts and terror.