08 augustus 2018

​Lokale christenen discussiëren over Nationaliteitswet - Local Christians Spar Over Israel Declaring Itself the 'Jewish State'

Foto: Israel Today

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Israëls nieuwe Nationaliteitswet is zowel op lokaal als op mondiaal niveau een bron voor veroordeling. Dat is toch niet nieuw?

woensdag 8 augustus 2018 |  Redactie Israel Today

 

Het maakt niet uit dat het VN-Verdelingsplan (Resolutie 181) kaarten bevat die de toenmalige toekomstige Staat Israël al in 1947 duidelijk identificeerden als een ‘Joodse Staat’, of dat de Palestijnse Autoriteit meer dan tien jaar geleden een gelijksoortige wet aannam.

Nu Israël zijn identiteit als Joodse Staat in een wet met grondwettelijke aspecten vastlegt, is dat duidelijk een daad van discriminatie van de minder­heids­groepen van het land. Tenminste, zo wordt het door de meesten in deze gemeenschappen gezien, met inbegrip van het leiderschap van de traditionele kerken in het Heilige Land.

Een verklaring, gepubliceerd door de Latijnse patriarch van Jeruzalem, luidt als volgt:

‘Het is onbegrijpelijk dat een wet met grondwettelijke werking een compleet deel van de bevolking negeert, alsof haar leden nooit zouden hebben bestaan. De wet heeft misschien geen praktische gevolgen, maar geeft wel een ondubbelzinnig signaal af aan de Palestijnse burgers van Israël dat zij in dit land niet thuis zijn.’ De Latijnse patriarch was niet onder de indruk van het feit dat de basiswet van Israël (die de rol van een grondwet vervult) nog steeds de gelijke rechten van alle Israëlische burgers garandeert, ongeacht ras, geslacht of geloofsovertuiging.

Hij ging verder: ‘De christelijke burgers van Israël hebben dezelfde zorgen als alle andere niet-Joodse gemeenschappen. Zij roepen alle burgers van de Staat Israël, die nog steeds geloven in het basisbegrip van gelijkheid tussen burgers van dezelfde natie, op om bezwaar te maken tegen deze wet en de gevaren die deze voor de toekomst van dit land meebrengt.’

Maar andere Arabisch-sprekende christenen, zelfs degenen die verbonden zijn aan de katholieke kerk, benadrukten dat de patriarch niet namens hen sprak, en dat de Israëlische Nationaliteitswet een noodzakelijke stap is, gezien de huidige instabiliteit in het Midden-Oosten.

Israel Today vroeg commentaar op dit onderwerp aan IDF kapitein (res) Shadi Khalloul, hoofd van de Aramees-Christelijke Beweging in Israël en oprichter van het Christelijk-Joodse Voorbereidingsprogramma op het leger. Hij wees op het voorbeeld van buurland Libanon. ‘De moderne Staat Libanon werd door maronitische christenen opgericht als onderdak voor hen en andere vervolgde christelijke gemeenschappen in het Midden-Oosten’, bracht hij in herinnering. ‘Maar de moslimbevolking van Libanon deelde deze nationale visie niet, en door meningsverschillen werden de maronieten gedwongen hun nationale ambities op te geven. Zonder andere keuze stemden zij in met de vestiging van een Staat voor al zijn burgers die zich, tot hun verdriet, bij de Arabische Liga aansloot.’ Khalloul merkte op dat dit compromis, deze poging om een Staat van al zijn burgers te zijn, uiteindelijk resulteerde in de mislukking van Libanon als een levensvatbare en verenigde natie.

‘De moslims zagen zichzelf helemaal niet als onderdeel van een onafhankelijk Libanees land, maar koesterden in plaats daarvan hun droom om zich te verenigen met hun broeders in de omliggende regio’, legde hij uit. ‘Dit leidde tot een toename van extremisme bij de Arabische moslimbevolking in Libanon, waardoor de staatsinstellingen verzwakten en de christenen emigreerden uit het land van hun voorvaderen, waar zij generaties lang hadden gefloreerd.’ Khalloul gelooft dat Israël met een soortgelijke dreiging wordt geconfronteerd. ‘Mijn steun voor de Nationaliteitswet is gebaseerd op de bittere Libanese ervaring,’ vertelde hij ons. ‘Ik ben van mening dat het Joodse nationalisme, verankerd in de Israëlische wet, Israël de garantie biedt een democratie te blijven, en ik geloof dat het ook mijn bestaan en veiligheid als lid van een religieuze minderheid waarborgt.’

Khalloul, die jonge lokale christenen aanmoedigt om dienst te nemen in de IDF en te integreren in de Israëlisch-Joodse samenleving, verklaarde: ‘Een Staat van al zijn burgers (d.w.z. een Staat van al zijn nationale groepen) kan ervoor zorgen dat de Libanese tragedie hier in Israël herhaald wordt. De recente geschiedenis suggereert dat er reden is om te vermoeden dat zonder de versterking van de Joodse nationaliteit in wetgeving, de nationale en religieuze spanningen zouden groeien en verergeren. Ondersteund door elementen uit het buitenland zouden de Arabische moslims van Israël proberen zich aan te sluiten bij hun Palestijnse broeders en zich daarna te verenigen met de grotere Arabische wereld er om heen.’

In tegenstelling tot de meeste tegenstanders van Israël, die weigeren de situatie in zijn context te zien, wees Khalloul op het feit dat ‘de ervaring ons leert dat de Joodse meerderheid in Israël de democratie waardeert en trouw is aan haar principes. Deze basiswet belooft, samen met eerdere basiswetten, het democratische karakter van Israël te behouden.’ Tot slot verklaarde Khalloul dat hij en veel Israëlische christenen ‘hoopvol blijven dat in de Staat van het Joodse volk, die onze voorouders hebben gesteund, trouwe minderheden zoals de onze, in staat zullen zijn onze eigen identiteit, cultuur en taal te behouden.’ Hij zei dat lokale christenen er naar uitkijken om dit ‘vreedzaam en in broederschap met de Joodse meerderheid’ te bereiken.

______________

ENGLISH

Israel's new Nation-State Law has been the source of both local and global condemnation. What's new, right?

Wednesday, August 08, 2018 |  Israel Today Staff


It doesn't matter that the UN Partition Plan (Resolution 181) contains maps that clearly identified the then-future State of Israel as a "Jewish state" already back in 1947, or that that the Palestinian Authority passed its own parallel law over a decade ago.

For Israel to now enshrine in pseudo-constitutional law its identity as the Jewish state is clearly an act of discrimination against the nation's minority communities. At least, that's the way it's being seen by most in these communities, including the leadership of the traditional churches in the Holy Land.

A statement released by the Latin Patriarch of Jerusalem read:

"It is beyond conception that a Law with constitutional effect ignores an entire segment of the population, as if its members never existed. The law might not have practical effects, yet it sends an unequivocal signal to the Palestinian citizens of Israel, to the effect that in this country they are not at home." The Latin Patriarch was not impressed by the fact that the full body of Israel's Basic Law (which fills the role of a constitution) still very much guarantees the equal rights of all Israeli citizens, regardless of race, sex or creed.

He continued: "The Christian citizens of Israel have the same concerns as any other non-Jewish communities. They call upon all citizens of the State of Israel who still believe in the basic concept of equality among citizens of the same nation, to voice their objection to this law and the dangers emanating thereof for the future of this country."

But other Arabic-speaking Christians, even those affiliated with the Catholic Church, insisted that the Patriarch did not speak on their behalf, and that Israel's Nation-State Law is a necessary move given the current instability in the Middle East.

When asked by Israel Today to comment on this topic, IDF Capt. (res.) Shadi Khalloul, head of the Aramean-Christian Movement in Israel and founder of the Christian-Jewish Pre-Army Preparatory Program, pointed to the example of neighboring Lebanon. "The modern State of Lebanon was established by Maronite Christians as a shelter for them and other persecuted Christian communities in the Middle East," he recalled. "But the Muslim population of Lebanon was not a partner to this national vision, and due to differences of opinion, the Maronites were compelled to abandon their national ambitions. With no other choice, they agreed to the establishment of a state of all its citizens that, to their chagrin, joined the Arab League." Khalloul noted that this compromise, this effort to be a state of all its citizens, ultimately resulted Lebanon's failure as a viable and unified nation.

"The Muslims did not at all see themselves as part of an independent Lebanese country, and instead nurtured their dream of uniting with their brothers in the surrounding region," he explained. "This brought about increased extremism in the Muslim Arab population in Lebanon, weakening state institutions and causing the Christians to emigrate from the land of their forefathers in which they had thrived for generations." Khalloul believes Israel faces a similar threat. "My support of the Nation-State Law is informed by the bitter Lebanese experience," he told us. "I believe that Jewish nationalism enshrined in Israeli law guarantees her continuing to be a democracy, and it also guarantees my existence and security as a member of a religious minority."

Khalloul, who encourages young local Christians to join the IDF and integrate with Israeli Jewish society, expounded: "A state of all its citizens (meaning: a state of all its national groups) is liable to duplicate the Lebanese tragedy here in Israel. Recent history suggests that there is reason to suspect that without the fortification in law of Jewish nationality, national and religious tensions would grow and intensify. Supported by elements outside the country, the Arab Muslims of Israel would seek to join with their Palestinian brothers, and after that to unite with the larger Arab world around."

Unlike most of Israel's detractors who refuse to see the situation in context, Khalloul pointed to the fact that "experience teaches us that the Jewish majority in Israel appreciates democracy and is faithful to its principles. This Basic Law, together with earlier Basic Laws, promises to maintain the democratic nature of Israel." In conclusion, Khalloul stated that he and many Israeli Christians remain "hopeful that in the state of the Jewish People, which our forefathers supported, loyal minorities like ours will be able to maintain our own identity, culture and language." He said local Christians look forward to accomplishing this "peacefully and in brotherhood alongside the Jewish majority."