08 augustus 2017

​PA hysterisch over mogelijkheid van Israëlische zetel bij VN Veiligheidsraad

United Nations Security Council meeting room. (Bernd Untied/Wikimedia Commons)

“De rechtvaardige geniet ervan het recht in acht te nemen,
wie onrecht doet, wacht ellende.”
Spreuken 21:15 (NBV)

Als Israël wordt gekozen voor een zetel in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, zou het een politieke farce en een schandaal zijn, zei Ahmad Majdalani, lid van het PLO-uitvoerend comité, op zaterdag, volgens het Palestijnse persbureau WAFA.

Er is bijzonder weinig over dit onderwerp gezegd sinds de Israëlische VN-gezant Danny Danon in april suggereerde dat de Amerikaanse ambassadeur van de VN Nikki Haley waarschijnlijk Israël zal helpen om één van de vijf leden te worden die in 2019 bij de Veiligheidsraad zullen worden aangesloten.

Haley heeft gesproken over de noodzaak om de VN-behandeling van Israël te veranderen en Dannon benadrukte dat “het duidelijk is dat we de steun van de VS krijgen en ik denk dat we zelfs actieve steun kunnen verwachten voor deze belangrijke verkiezing.”

Maar dat was meer dan drie maanden geleden, met nul updates over de kwestie van iedereen in Israël of de Amerikaanse staatsafdeling. Dus waarom de plotselinge crisis in Ramallah?

WAFA citeerde Majdalani dat er nu sprake is van inspanningen om Israël toe te laten om een van de vacante zetels van de niet-permanente lidstaten van de Veiligheidsraad op te vullen, en als dat gebeurt, “zal het een politieke farce en schandaal zijn”, vooral omdat Israël geen van de Resoluties van de Veiligheidsraad uitvoert, noch het VN-handvest en de principes onderschrijft.

“Sancties moeten worden opgelegd aan Israël en het moet worden vervolgd voor zijn misdaden, het moet niet worden gekozen als lid van de Veiligheidsraad,” zei Majdalani.

De plotselinge wake-up-call kan te maken hebben met het komende bezoek aan Israël en de Palestijnse Autoriteit later deze maand door de secretaris-generaal Antonio Guterres van de VN, zijn eerste bezoek sinds hij in functie is getreden. Ambassadeur Danon zei dat het bezoek Guterres de kans zou geven om een relatie op te bouwen met premier Benjamin Netanyahu en hij zal ook een ontmoeting hebben met minister van Defensie Avigdor Liberman.

“Het is een geweldige gelegenheid voor de secretaris-generaal om Israël te ervaren, de leiders van Israël te ontmoeten en de uitdagingen te begrijpen waar Israël dagelijks met geconfronteerd wordt,” vertelde Danon AFP.

De PA-ambassadeur van de VN Riyad Mansour vertelde Ma’an op zaterdag dat het Palestijnse leiderschap bezig is met een gedetailleerd actieplan om de Israëlische inspanningen om lidmaatschap in de Veiligheidsraad te verkrijgen, te dwarsbomen. Voor dat doel zei Mansour zal het bezoek van Guterres aan Ramallah, met president Mahmoud Abbas en de PLO-bende, lang zijn, van vroeg in de ochtend en einde van de dag (18:00 uur).

Dus ze zullen veel tijd hebben om uit te leggen waarom Israël, dat nooit met een lidmaatschap van de VN-Veiligheidsraad is vereerd, maar meer dan welk ander land op dezelfde planeet is veroordeeld, deze upgrade niet zou moeten krijgen.

PA Hysterical Over Possibility of Israeli Seat at UN Security Council

“Justice done is a joy to the righteous, To evildoers, ruination.” Proverbs 21:15 (The Israel Bible™)

If Israel is chosen to fill a seat in the United Nations Security Council it would be a political farce and a scandal, Ahmad Majdalani, member of the PLO Executive Committee, said on Saturday, according to Palestinian news agency WAFA.

Very little has been said in several months about this issue, since Israel’s UN envoy Danny Danon suggested last April that US Ambassador to the UN Nikki Haley is likely to support Israel’s becoming one of the five members to join the Security Council in 2019.

Haley has spoken of the need to alter the UN’s treatment of Israel, and Dannon stressed that “it is clear that we will get the support of the US, and I think that we can even expect active support for this important bid.”

But that was more than three months ago, with zero updates on the issue from anyone in Israel or the US State Dept. So why the sudden crisis mode over in Ramallah?

WAFA quoted Majdalani as saying there are efforts now to allow Israel to fill one of the vacant seats of the Security Council’s non-permanent member states, but if it does happen, “it will be a political farce and scandal,” particularly since Israel had not honored any of the Security Council resolutions, nor the UN charter and principles.

“Sanctions should be imposed on Israel and it should be prosecuted for its crimes, not chosen as member of the Security Council,” Majdalani said.

The sudden wake-up call may have to do with the coming visit to Israel and the Palestinian Authority later this month by UN Secretary General Antonio Guterres, his first visit since taking his new job. Ambassador Danon said the visit would allow Guterres to “build a relationship” with Prime Minister Benjamin Netanyahu and also meet Defense Minister Avigdor Liberman.

“It’s a great opportunity for the Secretary General to experience Israel, to meet the leaders of Israel and to understand the challenges that Israel faces day-in and day-out,” Danon told AFP.

The PA Ambassador to the UN Riyad Mansour told Ma’an on Saturday that the Palestinian leadership is engaged in a detailed plan of action seeking to thwart Israeli efforts to obtain membership in the Security Council. To that end, Mansour said that Guterres’ visit to Ramallah, with President Mahmoud Abbas and the PLO gang, would be a long one, starting early in the morning and ending at 6 PM.

So they’ll have lots of time to explain why Israel, which has never been honored with a UN Security Council Membership but has been cited by the same body more than any country on the planet, should not get this upgrade.

https://www.breakingisraelnews.com/92786/pa-hyster...