10 augustus 2018

Kwaadheid in het Zuiden over het staakt-het-vuren - Anger in south over ceasefire

Foto Reuters,  Avigdor Liberman

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Politici in Zuid Israel nemen de regering het bijzonder kwalijk voor het kiezen voor een wapenstilstand in plaats van een definitief einde te maken aan de terreur van Hamas

Bron: Arutz Sheva Staff, 10/08/18 12:32


Politici in het Zuiden van Israël zijn woedend op premier Binyamin Netanyahu en minister van Defensie, Avigdor Lieberman, vanwege de keuze om met Hamas een staakt-het-vuren overeen te komen, in plaats van het starten van een militair offensief ter vernietiging van Hamas en daarmee de kracht van Israël te laten zien, na de ca. 200 raketten die Hamas op Israël afvuurde in de afgelopen twee dagen.

Tamir Idan, hoofd van de regionale raad van Sdot Negev, zei dat "niemand ons heeft geïnformeerd over het staakt-het-vuren. Er was geen enkele aarzeling. Hamas bepaalt wanneer het gevecht zal beginnen en wanneer het zal eindigen. We verwachten een militair offensief die Hamas zal vernietigen, of een alomvattende en langdurige overeenkomst die allerlei vormen van terreur omvat", voegde Idan eraan toe.

Burgemeester Alon Davidi van Sderot kon zich vinden in de standpunten van Idan: "Ik begrijp de wens om onderhandelingen te voeren, maar naar mijn mening is het staakt-het-vuren een vergissing. We zullen in actie moeten komen om deze terreur uit te roeien. De intermitterende oorlog is ongezond voor ons en niet goed voor de staat Israël”, zei Davidi.

Gadi Yarkoni, hoofd van de regionale raad van Eshkol, sprak de hoop uit dat elke vredesovereenkomst aangaande de Gazastrook, tevens economische steun zal inhouden voor de steden en dorpen rond de Gazastrook. "Een aanhoudende realiteit van vier maanden spanning bereikte gisteren een extreem punt. We hebben een zware dag achter de rug binnen onze steden en dorpen en hebben educatieve activiteiten en culturele en buurt evenementen moeten annuleren." "De afgelopen paar uur was het stil en we hopen dat de ontlading van de spanningen van de laatste tijd  'de storm voor de rust' is geweest, en er nu een regeling komt die voor lange termijn rust garandeert", zei Yarkoni.

Jewish Home MK Bezalel Smotrich neemt het minister van Defensie Liberman zeer kwalijk dat hij niet heeft gekozen voor een militaire, alom beslissende actie tegen Hamas. "Minister van Defensie Avigdor Liberman bewijst een onophoudelijke prater te zijn: hij is één van de zwakste en strategisch onwetende mensen in de staat Israël en degene die de grootste kloof schept tussen zijn woorden en zijn daden. Hij is voor de volgende termijn ongeschikt om als minister van Defensie te fungeren, "zei Smotrich.

________________

ENGLISH

Leaders of communities beset by Hamas rockets slam government for ceasefire instead of putting a final end to Hamas terror

Arutz Sheva Staff, 10/08/18 12:32

 

Council heads and mayors in southern Israel are furious at Prime Minister Binyamin Netanyahu and Defense Minister Avigdor Lieberman for their desire to seek a cease-fire with Hamas instead of launching a military operation to destroy Hamas and restore Israeli deterrence after Hamas launched about 200 rockets against Israel in under two days.

Tamir Idan, head of the Sdot Negev Regional Council, said that "no one has informed us of the cease-fire. There was no hesitation. Hamas determines when fighting will begin, and when it will end. We expect a military operation that will remove Hamas, or a comprehensive and long-term arrangement that will include all kinds of terror," Idan added.

Sderot Mayor, Alon Davidi, echoed Idan's sentiments: "I understand the desire to reach negotiations, but in my opinion the cease-fire is a mistake. We will have to reach an operation, to eradicate this terror. The intermittent war is unhealthy for us and not good for the State of Israel," Davidi said.

Gadi Yarkoni, head of the Eshkol Regional Council, expressed the hope that any peace agreement with the Gaza Strip would include economic support for the communities surrounding the Gaza Strip. "An ongoing reality of four months of security tension reached an extreme point yesterday. We went through a day of heavy barrage of fire to our communities and canceled educational activities and cultural and community events. In the past few hours there has been quiet and we hope that the latest tension has been 'the storm before the calm', after which there will be an arrangement that will ensure long-term calm," Yarkoni said.   

Jewish Home MK Bezalel Smotrich slammed Defense Minister Liberman for failing to take decisive action against Hamas. "Defense Minister Avigdor Liberman is proving to a ceaseless prattler. He is one of the weakest and strategically ignorant people in the State of Israel, and the one who has the greatest gap between his words and his actions. He cannot to serve as defense minister in the next term," Smotrich said.