12 augustus 2018

Netanyahu: Israël eist een totale staakt-het-vuren - Netanyahu: Israel demands a total ceasefire

PM Netanyahu,  Foto: Hezki Baruch

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Premier Netanyahu belooft rust te brengen in het Zuiden van Israël en benadrukt dat het linkse protest het belang van de Nationaliteitswet onderstreept

Bron: TOVAH LAZAROFF 12 AUGUSTUS 2018 12:35

 

"Israël eist niets minder dan een volledig staakt-het-vuren van Hamas", zei premier Benjamin Netanyahu op zondag tijdens het wekelijks kabinetsoverleg. "We zitten in het midden van een campagne tegen de terreur van Hamas in Gaza, er zijn zware confrontaties geweest en dit zal niet in één klap eindigen," zei Netanyahu. "Onze eis is duidelijk - een volledig staakt-het-vuren", voegde Netanyahu eraan toe.

"Tot nu toe hebben we honderden militaire doelen van Hamas vernietigd. Bij elke nieuwe ronde van geweld laat de IDF Hamas een zware prijs betalen. Ik zal onze operationele plannen niet bekendmaken, maar ze liggen gereed. Ons doel is om de rust te herstellen voor de bewoners van het Zuiden en de omliggende gebieden. Dit doel zal volledig worden bereikt”, aldus Netanyahu.

Hij deed zijn uitspraken voorafgaand aan een bijeenkomst later vandaag van het veiligheidskabinet om verdere stappen met betrekking tot Gaza te bespreken in de nasleep van de gewelddadige uitbarsting van vorige week waarbij bijna 200 raketten op Israël werden afgevuurd op woensdag en donderdag.

Het is onduidelijk of Hamas het raketvuur stopte als resultaat van een wederzijdse overeenstemming over een staakt-het-vuren met Israël, of dat het een eenzijdige beslissing van Hamas was.

De gewelddadigheden op kleinere schaal van Hamas gingen dit weekend door, waarbij terroristen een aantal vliegers en ballonnen met brandbommen lanceerden richting Israël met als reactie een IAF-luchtaanval en de dood van twee Palestijnen tijdens gewelddadige rellen aan de grens met Gaza.

Egypte en de Verenigde Naties zijn doorgegaan met het streven naar een permanent staakt-het-vuren, inclusief de verzoening tussen de rivaliserende Hamas- en Fatah-facties en economische maatregelen voor de rehabilitatie van Gaza.

Minister van Jerusalem Affairs, Ze'ev Elkin, die lid is van het veiligheidskabinet, zei dat Israël niet met Hamas onderhandelt zolang het geweld aanblijft en dat alle gesprekken uitsluitend zijn gevoerd door de Palestijnse Autoriteit en andere gezanten. “Israël is ook niet van plan meer te doen dan de situatie te herstellen die bestond voordat de laatste uitbarsting met Hamas eind maart begon”, zei Elkin.


Los van het geweld in de Gazastrook sprak Netanyahu ook met het kabinet over de demonstratie in Tel Aviv op het Rabin-plein afgelopen zaterdag, gericht tegen de natiestaatswet, waarbij demonstranten zwaaiden met Palestijnse vlaggen.

Israëlische Arabieren zwaaien met een Palestijnse vlag tijdens een protest tegen de natiestaatswet op het Rabin-plein in Tel Aviv, zaterdag (Foto: AP)


"Deze vlaggen getuigen van de noodzaak van een natiestaatswet", zei Netanyahu, onder verwijzing naar de onlangs goedgekeurde controversiële wet van de Knesset die onderstreept dat Israël de natiestaat van de Joden is.

“Veel van de demonstranten willen af van het volkslied van Israël en de wet van Terugkeer van de Joden naar Israël. Ze willen Israël afschaffen als de natie van het Joodse volk en haar veranderen in een Israëlisch-Palestijnse staat of een staat voor allerlei burgers. We zijn trots op ons land, we zijn trots op onze vlag, we zijn trots op ons volkslied. Israël is een Joodse en democratische staat. De individuele rechten van haar burgers zijn goed verankerd in basiswetten en andere wetten. Het is nu duidelijker dan ooit dat we ook de natiestaatswet nodig hebben", aldus Netanyahu.

______________

ENGLISH

PM Netanyahu promises to bring quiet to Israel's south, emphasizes leftist protest underlines importance of Nationality Law

By: TOVAH LAZAROFF   AUGUST 12, 2018 12:35

 

"Israel demands nothing less than a complete cease-fire from Hamas", Prime Minister Benjamin Netanyahu said on Sunday before the weekly government meeting. "We are in the midst of a campaign against the terror of Hamas in Gaza. There has been an exchange of blows and this will not end in one blow,” Netanyahu said. “Our demand is clear - a total cease-fire", Netanyahu added.

“So far, we have destroyed hundreds of Hamas military targets. With every round of attacks, the IDF exacts a heavy price from Hamas. I will not reveal our operational plans, but they are ready. Our goal is to restore peace to the residents of the south and the surrounding areas. This goal will be achieved in full", Netanyahu said.

He spoke in advance of a meeting later today of the security cabinet to discuss further steps with regard to Gaza in the aftermath of last week’s violent flare up in which close to 200 rockets were fired at Israel on Wednesday and Thursday.

It’s unclear if Hamas stopped the rocket fire as the result of a mutual understanding reached with Israel, or if it was unilateral decision.

Lower level violence continued over the weekend, with Palestinians launching a number of incendiary kites and balloons at Israel, an IAF airstrike and the death of two Palestinians during violent border riots.

Egypt and the United Nations, have continued to pursue efforts toward a permanent ceasefire, that would include the reconciliation of the rival Hamas and Fatah factions, as well as an economic package for the rehabilitation of Gaza.

Jerusalem Affairs Minister Ze’ev Elkin, who is a member of the security cabinet, said that Israel is not negotiating with Hamas under fire and that all the talks that have been held were between the Palestinian Authority and other envoys. "Israel is also not planning to do anything more than restore the situation that existed before the latest flare up with Hamas began at the end of March", Elkin said.


Separately, Netanyahu also spoke with the government about the Tel Aviv rally in Rabin Square against the Nation State law on Saturday, in which protestors waved Palestinian flags.

Israeli Arabs hold a Palestinian flag during a protest against the nation-state bill at Rabin Square in Tel Aviv, Saturday |  (Photo: AP)


"Those flags conclusively testify to the need for a nation-state law", Netanyahu said, in reference to the newly approved controversial Knesset legislative that underscores that Israel is the nation state of the Jews. 

"Many of those who demonstrated want to get rid of Israel’s national anthem and the Law of Return for Jews to Israel. They want to abolish Israel as the nation-sate of the Jewish people and turn into an Israeli-Palestinian state or a state for all of its citizens. We are proud of our country, we are proud of our flag, we are proud of our anthem. Israel is a Jewish and democratic state. The individual rights of its citizens are well anchored in basic laws and other laws. It is now clearer than ever that we also need the nation-state law", Netanyahu said.