13 augustus 2018

Oklahoma Noahide op het spoor van Tempelschatten - Oklahoma Noahide On the Trail of Temple Gold

Jim Barfield en een aantal deelnemers van het Copper Scroll-team in Qumran (Foto: Jim Barfield) - Jim Barfield and part of the Copper Scroll team in Qumran (Photo: Jim Barfield)

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

'Binnen twee jaar zal ik – G’d - alle kostbaarheden uit de Tempel van de Heer, die koning Nebukadnezar heeft meegevoerd naar Babel, naar Jeruzalem terugbrengen' - Jeremia 28:3

Bron: Adam Eliyahu Berkowitz, 13 augustus  2018, 14:28 uur

 

Na bijna een decennium schrijven, wordt het opmerkelijke verhaal gepubliceerd van de zoektocht van een man om de oude kaart te ontcijferen die leidt naar de schatten van de Tempel.

Shelley Neese, vice-president van de Jerusalem Connection, raakte meer dan een decennium geleden betrokken bij het verhaal en heeft bijna acht jaar lang gewacht met het schrijven van The Copper Scroll Project, het verhaal van een onwaarschijnlijke held die misschien wel één van de grootste mysteries van de geschiedenis heeft ontrafeld.

In 2007 was Neese de redacteur van Jerusalem Connection Magazine en ontmoette ze Jim Barfield tijdens een christelijke conferentie in Texas. "Ik was niet bekend met de koperen rol en aanvankelijk geloofde ik zijn verhaal over schatkaarten, goud en de Joodse tempel niet", zei Neese tegen Breaking Israel News. "Alle alarmbellen in mijn hoofd gingen af. Maar nadat ik het opzocht, besefte ik dat hij nog wel eens gelijk kon hebben".

Ontdekt in 1952 in de buurt van Qumran aan de oevers van de Dode Zee, verschilt de koperen rol van de andere Dode Zeerollen, religieuze manuscripten die meestal geschreven werden op perkament. De teksten op de koperen rol zijn, zoals de naam al doet vermoeden, gegraveerd op een dunne laag koper. En, in tegenstelling tot de anderen, geeft de koperen rol een lijst weer met gouden en zilveren voorwerpen en de 64 locaties waar ze te vinden zijn.

Veel archeologen geloven dat de koperen rol een inventaris is van de tweede Tempel. Naast goud en zilver worden ook vaten en priesterlijke gewaden vermeld. Geen enkele archeoloog is er ooit in geslaagd de aanwijzingen in de koperen rol te ontcijferen en de schat te vinden.

Het boek van Neese volgt de inspanningen van Jim Barfield, een man die op het eerste gezicht volkomen ongeschikt lijkt om naar de tempelartefacten te zoeken, maar wiens unieke vaardigheden mogelijk één van de meest grote mysteries van de geschiedenis hebben opgelost. Barfield, een Noahide die geen Hebreeuws spreekt, heeft ook geen achtergrond in de archeologie. Barfield, een gepensioneerde onderzoeker van branden werkzaam voor de brandweer in Oklahoma, was gewend om geduldig door ‘de as te ziften’ om de waarheid te vinden.

In 2006 was Barfield geïnteresseerd in de Dode Zeerollen en hun relevantie voor de Bijbelstudie. Aanvankelijk was hij niet geïnteresseerd in de koperen rol die geen theologische betekenis had. Barfield's fascinatie veranderde in een brandend verlangen nadat hij Vendyl Jones ontmoette. Jones, een Texaanse prediker en een Bijbelse archeoloog, geloofde dat Qumran de bergplaats was voor de tempelschatten en was er reeds 30 jaar naar op zoek met behulp van de koperen rol als gids. Jones ontdekte een klein flesje persimmon olie dat werd gebruikt om koningen en hogepriesters te zalven, en een grote hoeveelheid van, wat hij geloofde was, Tempelwierook. Barfield ontmoette Jones, nu overleden, en Jones stelde voor dat Barfield de koperen rol opnieuw zou bekijken.

'Vendyl zei tegen Jim dat in de koperen rol meer profetie zat dan in de andere Dode Zeerollen", zei Neese.

Barfield's nieuwsgierigheid veranderde in passie en hij keerde terug naar het ontcijferen van de koperen rol. Hij zocht naar kaarten van de 'ruïnes van de vallei van Achor' die in de rol worden genoemd. Het dal wordt verondersteld in de buurt van Jericho te zijn, maar de exacte locatie is onbekend. Als jonge man had Barfield helikopters bestuurd voor het Amerikaanse leger. Met behulp van zijn vaardigheden in het kaartlezen, kon hij locaties lokaliseren op een luchtkaart van Qumran. Al snel begonnen stukjes van de puzzel op hun plaats te vallen.

Deel van de mysterieuze koperen rol gevonden in de Qumran-grotten (Foto: Wikimedia Commons)


"Het is echt niet revolutionair wat hij deed," zei Neese. "Hij ontdekte het met behulp van beschikbare bronnen in zijn kantoor in Oklahoma, vertrouwend op zijn vaardigheden als onderzoeker van brandhaarden”.

In één geval beschrijft de rol stappen van 40 cm lang naar het Oosten. Barfield heeft inderdaad trappen gevonden. Hij meldde dat de trap 60 voet was, of precies 40 el. Hij ontdekte ook de overblijfselen van een waterplas, precies 40 el lang, precies waar de rol aangaf dat het zou zijn. Hij geloofde dat hij veel van de locaties op de rol had gevonden, maar om zijn theorieën te verifiëren, moest hij de site ter plekke onderzoeken.

In 2007 reisde Barfield daarom naar Israël, maar om zijn onderzoek voort te zetten, had hij toestemming nodig van de Israel Antiquities Authority (IAA) om Qumran te onderzoeken. Barfield had een ontmoeting met Shuka Dorfman, directeur van de Israel Antiquities Authority. Dorfman was aanvankelijk niet geïnteresseerd, maar toen Barfield zijn bewijzen uiteenzette en de bewegwijzering in de koperen rol uitlegde werd Dorfman enthousiast en regelde een ontmoeting met veteraan archeoloog en Qumran expert, Yuval Peleg.

Peleg stemde ermee in om een aantal testputten op de site te graven met Barfield. Minder dan een uur na het begin van het graven van de ondiepe testputten kreeg Peleg een telefoontje en zonder enige uitleg werd het project gestopt. Dit was het begin van vele bureaucratische hindernissen die ervoor zorgden dat Barfield zijn theorie niet kon verifiëren. Hij kocht een geavanceerde metaaldetector die 50 voet in de aarde kon doordringen en onderscheid kon maken tussen ferro en non-ferro metaal, d.w.z. goud en zilver. Barfield vroeg de IAA om een scan van een paar plekken in Qumran uit te voeren. Zijn verzoek werd afgewezen. In 2013 was Barfield in New York, waar hij kennismaakte met Moshe Feiglin, die op dat moment Likud lid was binnen de Knesset. Feiglin was een sterke voorstander van de Tempel en raakte enthousiast toen hij het verhaal van Barfield hoorde en hem zelfs wilde vergezellen tijdens een rondleiding op de site. Een paar weken later liepen de twee rond op de site, met een grote plunjezak op sleeptouw. Ze bezochten vijf plekken die volgens Barfield waarschijnlijk de opslagplaatsen voor de tempelreplieken waren. Een uur later stuurde Barfield de gegevens van de metaaldetector door via zijn computer. Elke plek was een hit. "Het verscheen op de metaaldetector zoals Fort Knox”, zei Neese.

Echter, de Israëlische regering stond nog steeds niet toe dat Barfield zijn onderzoek voortzette bij Qumran. "Het is in gebied C en er gelden hier andere wetten voor de archeologie dan in andere delen van Israël," zei Neese. "Het is omstreden gebied en alles wat uit de grond komt, kan worden betwist. Het is mogelijk dat de Israëlische regering zich zorgen maakte dat, als zij deze enorme schat opgraven, Jordanië of de Palestijnse Autoriteit gaan procederen. Zelfs als het van de Joodse tempel komt”.

De koperen rol, een oud artefact met inscripties vanuit het Hebreeuws, bevindt zich momenteel in een museum in Amman, Jordanië.

In een interview met Breaking Israel News vorig jaar, verklaarde Barfield zijn motieven. "Ik ben een Noahide", legde hij uit aan Breaking Israel News. "Ik wil de tempelobjecten terugbrengen naar het Joodse Volk. Het is tijd”.

Als Barfield succesvol is, zal het de Derde Tempel veel dichterbij brengen.

Neese onderschrijft niet alleen dit geweldige verhaal, maar ze was ook een integrale speler. Ze is geboren in Louisiana en kwam voor het eerst in 2000 naar Israël met haar echtgenoot, een Amerikaanse luchtmachtarts. Zonder kennis van Israël werd ze intens nieuwsgierig naar het land en ontving ze haar M.A.in Midden Oosten Studies aan de Ben Gurion University. Ze werkte in Israël samen met een team van onderhandelaars wat betreft de scheiding van de Gazastrook in 2005. Toen ze terugkeerde naar de VS, werd ze de assistent van de Consul General at the Consulate of Israel to New England.

_____________

ENGLISH

'Within two full years will I - G'd - bring again into this place all the vessels of the LORD'S house, that Nebuchadnezzar king of Babylon took away from this place, and carried them to Babylon' - Jeremiah 28:3

By Adam Eliyahu Berkowitz August 13, 2018 , 2:28 pm


After nearly a decade of writing, the remarkable story of one man’s quest to decipher the ancient map leading to the gold and silver Temple vessels is being published.

Shelley Neese, vice president of the Jerusalem Connection, became involved in the story over a decade ago and has spent nearly eight years writing The Copper Scroll Project, the story of an unlikely hero who may have unraveled one of history’s most enduring mysteries.

In 2007, Neese was the editor for Jerusalem Connection Magazine and she met Barfield at a Christian conference in Texas.

“I was unfamiliar with the Copper Scrolls, and at first I didn’t believe his story about treasure maps, gold, and the Jewish Temple", Neese, told Breaking Israel News. “All the alarm bells in my head went off. But after I looked it up, I realized that he hadn’t embellished it at all".

Discovered in 1952 near Qumran on the shores of the Dead Sea, the Copper Scroll is unlike the other Dead Sea Scrolls which are mostly religious manuscripts written on parchment. The Copper Scroll, as its name suggests, is engraved on a thin sheet of copper. And, in contrast to the others, the Copper Scroll is a list of gold and silver items and the 64 locations where they can be found.

Many archaeologists believe the Copper Scroll is an inventory from the Second Temple.In addition to gold and silver, Temple vessels and priestly vestments are listed. No archaeologist has ever succeeded in deciphering the directions contained in the Copper Scroll and finding the treasure.

Neese's book follows the efforts of Jim Barfield, a man who, at first glance, seems entirely unsuited to search for the Temple artifacts, but whose unique skills may have solved one of history’s most enduring mysteries. Barfield, a Noahide who speaks no Hebrew, also has no background in archaeology. A retired criminal investigator for the Oklahoma Fire Department, Barfield was used to patiently sifting through the ashes to find the truth.

In 2006, Barfield was interested in the Dead Sea Scrolls and their relevance to Bible study. At first, he was uninterested in the Copper Scroll which had no theological significance. Barfield’s fascination turned into a burning desire after he met Vendyl Jones. Jones, a Texas preacher turned Biblical archaeologist, believed Qumran to be the hiding place for the Temple vessels and spent 30 years searching for them using the Copper Scroll as a guide. Jones discovered a small vial of persimmon oil used to anoint kings and high priests, and a large quantity of what he believed was Temple incense. Barfield met with Jones, now deceased, and Jones suggested he revisit the Copper Scroll.

“Vendyl told Jim the Copper Scroll had more prophecy in it than any of the other Dead Sea Scrolls", Neese said.

Barfield’s curiosity turned into passion and he returned to deciphering the Copper Scroll. He searched maps for the “ruins of the Valley of Achor” mentioned in the scroll. The valley is believed to be near Jericho but the precise location is unknown. As a young man, he had piloted helicopters for the U.S. Army. Using his map-reading skills to triangulate, he was able to pinpoint locations on an aerial map of Qumran. Very quickly, pieces of the puzzle began falling into place.

Part of the mysterious Copper Scroll found at the Qumran caves (Credit: Wikimedia Commons)


“It’s really not revolutionary what he did", Neese said. “He figured it out using available sources in his office in Oklahoma, relying on his skills as an arson investigator".

In one case, the scroll described steps, 40 cubits long, heading east. Barfield did indeed find stairs. The archaeologist reported the stairs to be 60 feet, or precisely 40 cubits. He also discovered the remains of a pool, precisely 40 cubits long, exactly where the scroll said it would  be. He believed he had found many of the locations listed on the scroll but to verify his theories, he needed to visit the site.

In 2007, Barfield travelled to Israel to do exactly that, but to pursue his investigation, he needed the approval of the Israel Antiquities Authority (IAA) to search Qumran. Barfield met with Israel Antiquities Authority director Shuka Dorfman. Dorfman was unreceptive at first, but as Barfield laid out his proofs, explaining the signposts described in the Copper Scroll, Dorfman became enthusiastic and arranged a meeting with veteran archaeologist and Qumran expert, Yuval Peleg.

Peleg agreed to dig some exploratory holes at the site with Barfield. Less than an hour after beginning shallow test pits, Peleg received a phone call and without any explanation, Peleg shut down the dig.

This was the beginning of many bureaucratic stone walls preventing Barfield from verifying his theory. He purchased a sophisticated metal detector that could penetrate 50 feet while differentiating between ferrous and non-ferrous metal, i.e. gold and silver. Barfield applied to the IAA, asking to run a non-intrusive scan of a few spots in Qumran. His request was denied.

In 2013, Barfield was in New York where he was introduced to Moshe Feiglin who, at the time, was a Likud Member of Knesset. Feiglin was a strong advocate for the Temple and became enthused when he heard Barfield’s story, even offering to accompany him on a tour of the site. A few weeks later, the two were wandering around the tourist site, a large duffel bag in tow. They visited five spots that Barfield felt were most likely repositories for Temple treasure.

One hour later, Barfield ran the data from the metal detector through his computer. Every spot was a hit and one locus especially so.

“It showed up on the metal detector like Fort Knox", Neese said.

The Israeli government is still not permitting Barfield to investigate and there has been a moratorium on archaeological digging at Qumran.

“It is in area C and different laws apply to the archaeology than in other parts of Israel", Neese said. “It is disputed territory and anything that comes out of the ground can be disputed. It is possible that the Israeli government is concerned that if they dig up this massive treasure, Jordan or the Palestinian Authority will sue for it. Even if it comes from the Jewish Temple".

In fact, the Copper Scroll, an ancient artifact inscribed in Hebrew, is currently in a museum in Amman, Jordan.

In an interview with Breaking Israel News last year, Barfield stated his motives. “I am a Noahide", he explained to Breaking Israel News. “I want to return the Temple artifacts to the Jewish People. It’s time.”

If Barfield is successful, it will bring the Third Temple much closer.

Not only does Neese chronicle this amazing story but she was an integral player in much of it. A native of Louisiana, she first came to Israel in 2000 with her husband, a U.S. Air Force physician. With no knowledge of Israel, she became intensely curious  about the country and received her M.A. in Middle Eastern Studies from Ben Gurion University. She spent the months leading up to the Gaza disengagement in 2005 in Israel, working with a team of negotiators. When she went back to the U.S., she became the assistant to the Consul General at the Consulate of Israel to New England.