16 augustus 2018

​Ezechiel 37:21 in de praktijk - Ezekiel 37:21 in practice

Nieuwe immigranten uit de VS en Canada, waaronder tientallen alleenstaande soldaten, komen aan op een speciale aliyah-vlucht op de luchthaven Ben Gurion. (Creidt: Tomer Neuberg / Flash90) - New immigrants from USA and Canada, including dozens of lone soldiers, arrive on a special aliyah flight at Ben Gurion airport. (Creidt: Tomer Neuberg/Flash90)

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Dit zegt God: Ik haal de Israëlieten weg bij de volken waar ze terechtgekomen zijn, ik zal ze overal vandaan bijeenbrengen en ze naar hun land laten terugkeren (Ezechiël 37:21)

Bron: Eliana Rudee 15 augustus 2018, 10:23 uur


Nieuwe immigranten uit de VS en Canada, waaronder tientallen alleenstaande soldaten, komen aan op een speciale aliyah-vlucht op de luchthaven Ben Gurion. (Creidt: Tomer Neuberg / Flash90)

Op woensdag 15 augustus landde een vlucht met 239 Israëlische immigranten uit 24 Amerikaanse staten en drie Canadese provincies in het Joodse vaderland als onderdeel van de Nefesh B'Nefesh chartervlucht. De aliyah-vlucht (immigratie naar Israël) had 30 gezinnen, 90 kinderen en 57 toekomstige Israel Defense Forces (IDF) -soldaten aan boord.

Opgericht in 2002, is Nefesh B'Nefesh toegewijd aan het revitaliseren van Noord-Amerikaanse en Britse immigratie naar Israël door het minimaliseren van financiële, professionele, logistieke en sociale obstakels in de aliyah. Eenmaal met een retentiegraad van slechts 40 procent van de immigranten, heeft Nefesh B'Nefesh ervoor gezorgd dat 90 procent van de immigranten in Israël blijft. De door de overheid gemandateerde aliyah-organisatie heeft meer dan 57.000 westerse immigranten bijgestaan, die reeds hebben bijgedragen aan het sociale, economische en demografische welzijn van de Israëlische samenleving terwijl ze het land hebben voorzien van idealistisch enthousiasme en optimisme.

Sofa Landver, minister van Aliyah en Integratie, verwelkomde de nieuwe immigranten tot de ‘Israëlische familie’ in het Joodse vaderland. "Noord-Amerikaanse aliyah (immigratie) versterkt zowel de Israëlische economie als de nationale trots van het land”, zei ze.

De leeftijdscategorie van de immigranten op de chartervlucht varieerde van twee maanden tot en met 81 jaar oud, met een gemiddelde van 30 jaar oud, en brachten de kennis van opkomende leiders, 27 medische professionals en 13 joodse community profession mee voor de Israëlische economie.

De vlucht, de 59e chartervlucht van Nefesh B'Nefesh naar Israël, werd gesponsord door een inwoonster van Colorado, Heidi Rothberg, in samenwerking met het Joods Nationaal Fonds VS, en gefaciliteerd door het Israëlische ministerie van Aliyah en Integratie, The Jewish Agency for Israel, Karen Kayemet L'Yisrael ( KKL), JNF USA en Tsofim-Garin Tzabar.

Volgens Doreet Freedman, vice-president van Partnerships bij Nefesh B'Nefesh, was de vader van Heidi Rothberg constructief in het opbouwen van Israël. Ze groeide op met David en Paula Ben Gurion. Haar donatie, gefaciliteerd door JNF, maakt het voor deze 239 immigranten mogelijk hun dromen waar te maken. "Nefesh B'Nefesh en JNF delen een visie om een levendig Israël op te bouwen. Was JNF ooit bomen aan het planten, vandaag planten ze mensen”, zei ze tegen Breaking Israel News. "Het is niet gemakkelijk om je roots na te streven en te verhuizen, je bij een leger te voegen en in een ander land te gaan wonen dat je moedertaal niet spreekt, maar Nefesh B'Nefesh maakt dit mogelijk en succesvol”, zei Ron Werner, senior leider van JNF USA . "Vandaag zeggen we hinenu- we zijn hier en we bloeien”.

Tijdens de afscheidsceremonie op JFK feliciteerde Dani Dayan, consul-generaal van Israël in New York, de immigranten met hun beslissing om deel te nemen aan het 'meest verbazingwekkende avontuur van het Joodse volk', en dat te handhaven door deel te nemen aan aliyah. "De immigranten zijn de sterren , protagonisten en scenaristen van de geschiedenis van het Joodse volk", aldus Dayan.

Tegen de toekomstige IDF-soldaten zei hij: "U bent de schakel die de Joodse geschiedenis opnieuw verbindt met dit avontuur, de staat Israël. Tientallen generaties joden die vervolgd en afgeslacht zijn over de hele wereld konden alleen maar dromen over deelname aan een Joods leger en het verdedigen van het Joodse leven”.

Bij aankomst in Israël werd op Ben Gurion Airport een speciale welkomstceremonie gehouden, waaronder Landver; MK Dr. Michael Oren, vice-minister in het kabinet van de premier; Yehuda Scharf, directeur van Aliyah, afdeling Absorptie en Speciale Operaties van het Joods Agentschap; Yoram Elgrabli, Managing Director van El Al North America; en medeoprichters van Nefesh B'Nefesh, Rabbi Yehoshua Fass en Tony Gelbart.

"Je hebt net een actieve rol gespeeld in de Joodse geschiedenis", zei Oren, die beweert dat het zionisme een Joodse verantwoordelijkheid is. Alleen hier in dit land kunnen wij als Joden de verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn van dit land, en er is geen grotere zionistische verantwoordelijkheid dan het maken van aliyah", zei hij. "We komen hier om te laten zien dat Israël sterk zal blijven, Israël vitaal zal blijven en Israël de natiestaat van het Joodse volk zal blijven”.

___________    

ENGLISH

And you shall declare to them: Thus said Hashem: I am going to take B’nei Yisrael from among the nations they have gone to, and gather them from every quarter, and bring them to their own land. Ezekiel 37:21

By Eliana Rudee August 15, 2018 , 10:23 am


On Wednesday, August 15th a flight of 239 Israeli immigrants from 24 US States and three Canadian provinces landed in the Jewish homeland as a part of the Nefesh B’Nefesh charter flight. The aliyah (immigration to Israel) flight included 30 families, 90 children and 57 future Israel Defense Forces (IDF) soldiers.

Founded in 2002, Nefesh B’Nefesh is dedicated to revitalizing North American and UK immigration to Israel by minimizing financial, professional, logistical and social obstacles of aliyah. Once with a retention rate of just 40 percent of immigrants, Nefesh B’Nefesh has helped ensure that 90 percent of immigrants remain in Israel. The government mandated aliyah organization has assisted more than 57,000 Western immigrants, contributing to the social, economic and demographic welfare of Israeli society while infusing the country with idealistic enthusiasm and optimism.

Sofa Landver, Minister of Aliyah and Integration welcomed the new immigrants to the Israeli family in the Jewish homeland. “North American aliyah (immigration) both strengthens Israel’s economy and boosts the country’s national pride", she said.

As young as two months through 81 years old, the average immigrant’s age on the charter flight was just 30 years old, representing emerging leaders, 27 medical professionals and 13 Jewish community professionals. 

The flight, Nefesh B’Nefesh’s 59th charter flight to Israel, was sponsored by Colorado local Heidi Rothberg in coordination with Jewish National Fund USA, and facilitated by Israel’s Ministry of Aliyah and Integration, The Jewish Agency for Israel, Karen Kayemet L’Yisrael (KKL), JNF USA and Tsofim-Garin Tzabar.

According to Doreet Freedman, Vice President of Partnerships at Nefesh B’Nefesh, Heidi Rothberg’s father was instrumental in building Israel, growing up with David and Paula Ben Gurion. Her donation, facilitated by JNF, allows these 239 immigrants to follow their dreams.

“Nefesh B’Nefesh and JNF share a vision of building a vibrant Israel. Where JNF was once planting trees, today they are planting people", she told Breaking Israel News. “It is not easy to pick up your roots and move, join an army and another country that does not speak your native tongue, but Nefesh B’Nefesh makes this possible and successful", Ron Werner, senior lay leader of JNF USA, told Breaking Israel News. “Today we say hinenu– we are here and we are thriving".

At the farewell ceremony at JFK, Dani Dayan, Consul General of Israel in New York, congratulated the immigrants on their decision to take part in the 'most amazing adventure of the Jewish people', maintaining that by making aliyah, the immigrants are the stars, protagonists and scriptwriters of the history of the Jewish people.

To the future IDF soldiers, he said, “You are the link reconnecting Jewish history to this adventure that is the State of Israel. Dozens of generations of Jews persecuted and massacred all around the world could only dream about taking part in a Jewish army and defending Jewish life".

Upon arrival to Israel, a special welcome ceremony was held at Ben Gurion Airport including: Landver; MK Dr. Michael Oren, Deputy Minister in the Prime Minister’s Office; Yehuda Scharf, Director of Aliyah, Absorption and Special Operations Department of the Jewish Agency; Yoram Elgrabli, Managing Director of El Al North America; and Co-Founders of Nefesh B’Nefesh, Rabbi Yehoshua Fass and Tony Gelbart.

“You just took an active role in Jewish history", said Oren, who claimed that at its core, Zionism is Jewish responsibility. “Only here in this land can we as Jews take responsibility for the well being of this country, and there is no greater Zionist responsibility than making aliyah", he said. “We are coming here to show that Israel will remain strong, Israel will remain vital and Israel will remain the nation state of the Jewish people".