17 augustus 2018

Gaza protesten: 2 doden - Gaza demonstrations: 2 killed

Protesten in Gaza (Foto: AFP) - Demonstrations in Gaza (Photo: AFP)

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Conflicten in de Gazastrook terwijl een staakt-het-vuren in zicht is: IDF doodt twee Palestijnen in de protesten op de grens met Gaza, honderden demonstranten bij het hek, branden in de nabijheid van Gaza. Plaatsvervanger Hamas-leider: “Ik ondersteun de rust in het gebied, zodat onze mensen waardig kunnen leven en we onze strijd kunnen voortzetten”

YNetnews Raanan Ben Zur, Matan Tzuri, Yoav Ziton en Elior Levy | Laatste update: 17.08.18, 20:15


Tijdens een cruciaal moment in de tijd, wanneer een mogelijk langdurig akkoord voor een staakt-het-vuren in zicht is, demonstreren honderden Palestijnen nabij de grensomheining op vrijdagmiddag en zet het IDF de maatregelen in tegen oproerbeheersing.

Tijdens één van de protesten werd een 30-jarige Palestijn gedood. Na een paar dagen van relatieve rust braken er twee branden uit in de omgeving van Gaza, één daarvan in het Beeri-bos.

Eerder vandaag kwamen ongeveer 200 mensen bijeen om de familie van wijlen luitenant Hadar Goldin te steunen, wiens lichaam al 4 jaar wordt vastgehouden in de Gazastrook. De ouders en broer van Goldin arriveerden voor de zestiende keer bij het monument ‘Black Arrow’ aan de grens met Gaza.

De vader, prof. Simha Goldin, bekritiseerde premier Benjamin Netanyahu: "Men is bang geworden voor de term 'staakt-het-vuren', en omdat Hadar werd gedood en gekidnapt tijdens een humanitair staakt-het-vuren, bedachten ze een nieuwe term - 'overeenkomst'. Dus vanaf nu wil ik tegen Netanyahu zeggen - dit is geen staakt-het-vuren of een 'overeenkomst' - het is verzoeningspolitiek. Netanyahu weet precies wat het is, zijn vader schreef er veel over.

"Verzoeningspolitiek is wat Chamberlain deed wanneer hij bang werd gemaakt door een tiran en een onderdrukker ... Bibi is geen Churchill - Bibi is Chamberlain ... Om Churchill te zijn moet hij de vijand de prijs laten betalen voor zijn acties en we doen het niet", voegde Simcha Goldin toe. "Iedereen die arriveert in Gaza, wil Hamas en Yahya Sanwar (de nieuwe leider van Hamas in de Gaza), sussen terwijl ze volgende week de dwaasheid vieren van de premier van Israël”, aldus Goldin. "Netanyahu heeft alle Israëli's tot de grootste dwazen van het Midden-Oosten gemaakt en we zullen ervoor moeten betalen met bloed”, vervolgde hij. "Bewoners uit de omtrek van Israël zullen deze prijs gaan betalen nadat de ‘Moslim rustperiode’ is afgelopen. Yihye Snowar moet op het matje worden geroepen en Hadar en Oren terugbrengen zonder dat hij enig respect van me krijgt. Als dit niet gebeurt, zal de Israëlische regering, die het monster al vier jaar voedt, de volgende oorlog veroorzaken, net zoals Chamberlain een oorlog naar Engeland bracht”, besloot Goldin.

Een Israëlische bron bevestigde donderdag dat het Hoofd van de Egyptische inlichtingendienst, Abbas Kamel, Israël bezocht als gast van het Hoofd van de Nationale Veiligheidsraad, Meir Ben Shabbat, en een ontmoeting had met premier Benjamin Netanyahu en Shin Bet-chef, Nadav Argaman.

Palestijnse bronnen vertelden Al-Hayat, dat Kamel de laatste details van de overeenkomst met de Israëlische zijde besprak, inclusief de voltooiing van humanitaire projecten in de Gazastrook en toekomstige onderhandelingen met Hamas over de uitwisseling van gevangenen.

_____________    

ENGLISH

Clashes at the Gaza Strip when a ceasefire deal is on the horizon: IDF kills two Palestinians in demonstrations on the Gaza border fence, hundreds of demonstrators near the fence, fire erupt in the Gaza vicinity; Deputy Hamas leader: "I support quiet in the area so that our people will live in dignity and we will be able to continue our fight"

YNetnews Raanan Ben Zur, Matan Tzuri, Yoav Ziton, and Elior Levy|Last update:  08.17.18 , 20:15


During a crucial moment in time, when a possible prolonged ceasefire deal is on the horizon, hundreds of Palestinians are demonstrating near the border fence on Friday afternoon. IDF forces deploy riot control measures.

In one of the demonstrations, a 30-year-old Palestinian was killed. After a few days of relative calm, two fires broke out in the Gaza vicinity, one of them in the Beeri Forest.

Earlier Friday, some 200 people came to support the family of the late Lieutenant Hadar Goldin, whose body has been held in the Gaza Strip for four years. Goldin's parents and brother arrived, for the 16th time, at the "Black Arrow" monument at the Gaza border.

The father, Prof. Simha Goldin, criticized Prime Minister Benjamin Netanyahu: "After the spin doctors were frightened by the term 'cease-fire', because Hadar was killed and kidnapped during a humanitarian ceasefire, they invented a new term— 'arrangement. So from here on out, I want to say to Netanyahu—this is not a cease-fire or an 'arrangement'- it's called an appeasement. Netanyahu knows exactly what it is; his father wrote a lot about it".

"Appeasement is what Chamberlain when frightened by a tyrant and an oppressor…Bibi is not Churchill—Bibi is Chamberlain…To be Churchill he has to make the enemy understand the price he is to pat for his action and we are not doing it," Simcha Goldin added. "Anyone who enters Gaza now wants to appease Hamas and Yahya Sanwar (Hamas’ new leader in the Gaza), who is going to celebrate the folly of Israel's prime minister's next week", Goldin added. "Netanyahu turned all the Israelis into the biggest fools of the Middle East. and we will pay for it with blood", he continued. "Residents of the Israeli periphery will pay for this after the Muslim holiday ends. Yihye Snowar has to report here and bring back Hadar and Oren and he will not get anything from me. If this does not happen, the Israeli government, who has been feeding the monster for four years, will cause the next war, just like Chamberlain brought a war to England", Goldin concluded.

An Israeli source confirmed Thursday that Egyptian Intelligence Chief Abbas Kamel visited Israel as the guest of the head of the National Security Council, Meir Ben Shabbat, and met with Prime Minister Benjamin Netanyahu and Shin Bet chief Nadav Argaman.

Palestinian sources told Al-Hayat that Kamel discussed the final details of the arrangement with the Israeli side, including the completion of humanitarian projects in the Gaza Strip and future negotiations with Hamas over the exchange of prisoners and captives.