18 augustus 2018

VN-chef stelt gewapende macht voor om Palestijnen te beschermen tegen het Israëlische leger - UN chief proposes armed force to protect Palestinians from Israeli army

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres (Jewish News)UN Secretary-General Antonio Guterres

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Antonio Guterres zegt opties variëren van een gewapende eenheid of politiemacht tot het inzetten van civiele waarnemers

Bron: Jewish News, 18 augustus, 2018


VN-chef Antonio Guterres heeft gezegd dat "het verdedigen van Palestijnse burgers onder de Israëlische bezetting varieert van het opzetten van een gewapende militaire eenheid of politiemacht tot het inzetten van civiele waarnemers of het versterken van de VN-aanwezigheid ter plaatse".

Guterres benadrukte in een nieuw rapport dat elke optie de medewerking van Israëli's en Palestijnen vereist, een langdurige stopzetting van de vijandelijkheden en extra middelen. Maar het vooruitzicht van het verkrijgen van de toestemming van Israël, vooral voor een gewapende strijdmacht van de VN of niet-VN, blijft hoogst onwaarschijnlijk.

Hij reageerde op een verzoek in een, door Palestina gesteunde, resolutie die de Algemene Vergadering in juni had aangenomen en die Israël de schuld gaf voor geweld in Gaza en haar ‘buitensporig gebruik van geweld’ betreurde. "Dit vroeg om voorstellen tot de bescherming van Palestijnse burgers en om aanbevelingen met betrekking tot een internationaal beschermingsmechanisme", aldus Guterres.

In het 14 pagina's tellende rapport zei de secretaris-generaal dat “door de combinatie van meer dan 50 jaar Israëlische militaire bezetting, voortdurende veiligheidsbedreigingen, zwakke politiek en een vastgelopen vredesproces”, een bescherming is vereist die moet voorzien in een juridisch gezien zeer complexe politieke situatie en daarnaast praktisch moet zijn ".

Guterres benadrukte dat de oplossing om de Palestijnse burgers te beschermen, een politieke regeling is voor het decennia oude Israëlisch-Palestijnse conflict.

Totdat die oplossing is bereikt, riep hij de 193 naties in de Algemene Vergadering op om "alle praktische en haalbare maatregelen te verkennen die de bescherming van de Palestijnse bevolking aanzienlijk zullen verbeteren", eraan toevoegend dat “door de maatregelen ook de veiligheid van Israëlische burgers zou verbeteren".

Guterres concentreerde zich op vier opties:

een meer ter plekke robuuste aanwezigheid van de Unie: Hij zei dat extra VN-deskundigen op het gebied van mensenrechten, politiek en coördinatie, de preventiecapaciteiten van de VN kunnen versterken, de zichtbaarheid van de organisatie kunnen vergroten en ‘de aandacht en inzet van de internationale gemeenschap’ voor de bescherming van Palestijnse burgers kunnen aantonen.

aanvullende hulpbronnen en betere verzekering van de welzijn van burgers: Hij zei dat het uitbreiden van de huidige VN-programma's en humanitaire en ontwikkelingshulp, beter zou kunnen voorzien in de Palestijnse behoeften. Maar hij zei dat de VN een oproep doet voor ongeveer 540 miljoen dollar voor basisdiensten en ondersteuning aan 1,9 miljoen kwetsbare Palestijnen terwijl momenteel slechts een financiering van 24,5% plaatsvindt. En hij zei dat forse bezuinigingen bij de Palestijnse vluchtelingenorganisatie, UNRWA, 'een steeds gecompliceerder en wanhopiger sociaal-economische omgeving hebben gecreëerd'.

toegewijde waarnemers voor burgers: Hij zei dat de oprichting van een VN of niet-VN civiele waarnemingsmissie met een mandaat om te rapporteren over de bescherming van burgers en hun welzijn 'met name relevant zou zijn in gevoelige gebieden zoals controleposten, de Gaza-omheining en gebieden in de buurt van nederzettingen'. Verder zei hij dat de waarnemers lokale bemiddeling konden bieden.

fysieke bescherming: Hij zei dat de VN zou kunnen zorgen voor gewapende militaire eenheden of politiemachten, indien de Veiligheidsraad daartoe een mandaat kreeg, 'om de veiligheid van de burgerbevolking te waarborgen en, indien nodig, te verzekeren'. Als alternatief zei hij dat een groep 'gelijkgezinde' landen zou kunnen opereren onder een VN-mandaat om fysieke bescherming te bieden in plaats van een VN-missie.

_____________

ENGLISH

Antonio Guterres says options range from an armed or police force or deploying civilian observers

By: Jewish News, August 18, 2018


UN chief Antonio Guterres has said options to protect Palestinian civilians under Israeli occupation range from establishing an armed military or police force to deploying civilian observers or beefing up the UN presence on the ground.

Mr Guterres stressed in a new report that every option would require the co-operation of Israelis and Palestinians, “a sustained cessation of hostilities and additional resources”. But the prospect of getting Israel’s consent, especially for a UN or non-UN armed force, remains highly unlikely.

He was responding to a request in a Palestinian-backed resolution adopted by the General Assembly in June that blamed Israel for violence in Gaza and deplored its 'excessive use of force. "It asked the for proposals to protect Palestinian civilians and recommendations “regarding an international protection mechanism”.

In the 14-page report, the secretary-general said "the combination of more than 50 years of Israeli military occupation, 'constant security threats, weak political institutions and a deadlocked peace process, provides for a protection challenge that is highly complex politically, legally and practically".

Mr Guterres stressed that the solution to protecting Palestinian civilians is a political settlement to the decades-old Israeli-Palestinian conflict.

Until that is achieved, he called on the 193 nations in the General Assembly to explore “all practical and feasible measures that will significantly improve the protection of the Palestinian population”, adding that the measures “would also improve the security of Israeli civilians”.

Guterres focused on four options:

a more robust UN presence on the ground: He said additional UN human rights, political and co-ordination experts could strengthen UN prevention capabilities, increase the organisation’s visibility and 'demonstrate the international community’s attention and commitment' to protecting Palestinian civilians.

additional resources and better access to ensure the well being of civilians: He said expanding current UN programmes and humanitarian and development assistance could more effectively address Palestinian needs. But he said the UN appeal for about 540 million dollars for basic services and support to 1.9 million vulnerable Palestinians is currently only 24.5% funded. And he said major cuts in funding to the Palestinian refugee agency, UNRWA, 'have created an increasingly complicated and desperate socio-economic environment'.

dedicated civilian observers: He said establishing a UN or non-UN civilian observer mission with a mandate to report on the protection of civilians and their well being 'would particularly be relevant in sensitive areas such as checkpoints, the Gaza fence, and areas near settlements'. He said the observers could provide local mediation.

physical protection: He said the UN could provide armed military or police forces, if given a mandate by the Security Council, 'to deter and, if necessary, ensure the safety of the civilian population'. As an alternative, he said a group of 'like-minded' countries could operate under a UN mandate to provide physical protection rather than a UN mission.