18 augustus 2018

Assad's curriculum: Israël haten, de Holocaust negeren - Assad's curriculum: Hating Israel, ignoring Holocaust

Assad's onderwijssysteem (Foto: Reuters) - Assad's education system (Photo: Reuters)

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Een nieuw onderzoek geeft een kijkje in het leerplan van de Syrische scholen, dat het Zionisme demoniseert, de 'Golan-overval' beschrijft, vol antisemitische inhoud zit en bewondering heeft voor Rusland

Bron: Daniel Salami


In Syrische schoolboeken wordt Israël herhaaldelijk beschuldigd van het stelen van land om 'de Arabisch-Syrische geschiedenis te creëren' en wordt er geen melding gemaakt van Hezbollah of de Holocaust, volgens een nieuwe studie die informatie geeft over het lespakket in Syrië in het spoor van de Syrische burgeroorlog. Syrische studenten worden blootgesteld aan antisemitische inhoud die Jihad en terroristische daden aanmoedigt. De studie is geschreven door Dr. Eldad Pardo en Maya Yaakobi van het Instituut voor Monitoring van Vrede en Culturele Tolerantie in Schooleducatie (IMPACT-SE).

Sinds 1998 heeft de organisatie officiële schoolboeken van over de hele wereld onderzocht en geanalyseerd om te bepalen of ze voldoen aan de internationale onderwijsnormen van vrede en tolerantie. In het rapport analyseren de schrijvers Syrische officiële handboeken voor de 11e en 12e klas die worden gebruikt in het academisch jaar 2017-2018, in gebieden die onder controle staan van het regime van president Bashar Assad.

Eén van de ernstigste beschuldigingen tegen Israël, die verschillende keren in verschillende studieboeken wordt herhaald, is dat het 'de Zionistische identiteit opdringt aan de bevolking van de Golan', net als de Hebreeuwse taal aan de Syrisch-Arabische bewoners en de Judaïsering afdwingt.

Israël wordt consequent een ‘Zionistische entiteit’ genoemd, haar territorium wordt ‘Palestina’ of ‘bezet Palestina’ genoemd en het gehele geografische gebied wordt gepresenteerd als ‘het thuisland van de Arabieren’.

Bovendien worden ‘de Zionisten’ beschuldigd van het vernietigen van de natuurlijke omgeving van de Golan en het exploiteren van het economische en toeristische potentieel van de regio, evenals het tegenhouden van de economische welvaart van haar inwoners. Zionisten worden verder beschuldigd van samenzwering om de Syrische opvoeding te vervangen door de plannen van de 'Zionistische en terroristische entiteit', om Syrische Arabische burgers in onwetendheid te houden.

Evenzo is tijdens vrijwel elk onderzoek van onderzoekers in de Palestijnse schoolboeken materiaal gevonden dat de vraag van de Palestijnse Autoriteit om de opstand tegen Israël tegen te houden, aanspoort.

Auteurs van het rapport bestudeerden ook de Russische cultuur en taal. In 2014 werd de studie van de Russische taal verplicht op Syrische scholen, zegt het rapport, terwijl het Perzisch niet wordt onderwezen.


Geen melding van Hezbollah en de Holocaust

De Syrische schoolboeken maken geen melding van de Hezbollah-terreurgroep, de burgeroorlog die de afgelopen jaren in het land woedde, of de gevolgen van de oorlog op het dagelijks leven van de bevolking.

Jaren van intense en bloedige gevechten hebben de realiteit van Syrië compleet veranderd en het zal vele jaren duren om het verwoeste land te rehabiliteren. De gevechten beïnvloedden alle aspecten van het leven in de regio, doordat honderdduizenden Syrische inwoners vluchtelingen werden. De economie, transportsystemen, gezondheidszorg, banen en het onderwijs werden allemaal door de gevechten vernietigd .

Als onderdeel van de pogingen van het Assad-regime om het dagelijks leven ‘business as usual’ te laten zijn, publiceerde de regering begin juli informatie over het Syrische onderwijssysteem. Volgens de gepubliceerde gegevens voegden 5.504 nieuwe leerkrachten zich bij 11.329 leerkrachten die in januari werden aangenomen. De leraren zullen worden ingezet op een groot aantal scholen op verschillende vakgebieden.

Onderzoek toonde ook aan dat vaak valse propaganda gebruikt wordt in het verspreiden van informatie over de overheid via het onderwijssysteem, met als doel het vertrouwen van de Syrische bevolking in de regering te herstellen, aan te tonen dat de dagelijkse normaliteit langzaam terugkeert en een misleidend beeld te schetsen van een functionerend onderwijssysteem. In de afgelopen maand werden door het Syrische regime bijna dagelijks foto's gepubliceerd van vluchtelingen die terugkeerden naar hun huizen.

Het Syrische en Arabische nationalisme dat in de studieboeken te zien is, verwerpt de Sjiietisch-Iraanse hegemonie en ziet het als een bedreiging. De Khomeinistische politieke cultuur en de levensstijl van Iran worden verworpen door het Syrische curriculum, met uitzondering van één gemeenschappelijke vijand - Israël en het Westen.

IMPACT-SE's CEO, Marcus Sheff, gaf commentaar op het tekstboek: "Terwijl Syrische kinderen getuige zijn van de burgeroorlog die om hen heen woedt, geven hun studieboeken geen verklaring voor deze oorlog. Er is geen hoop dat Syrië zijn traditionele baatzuchtige vijandigheid jegens Israël zal matigen, zelfs niet na het einde van deze verschrikkelijke burgeroorlog”, zei hij. "De retoriek blijft: Israël wordt gezien als een terroristische staat en daarom zijn alle middelen legitiem in de oorlog ertegen, met inbegrip van terreur en zelfmoordaanslagen. Zelfs wanneer Syrië zich bezighoudt met een oorlog met zijn eigen burgers, blijft vijandigheid jegens Israël een centraal principe van het Syrische curriculum”.

Het Syrische curriculum wijst een zeer prominente plaats toe aan nationalisme, patriottisme en het onderwijzen van loyaliteit aan het land en het regime. De studieboeken staan vol met nationalistische boodschappen, portretterend Hafez al-Assad, de overleden vader van de huidige Syrische tiran, als een nationale held wiens voetstappen gevolgd worden door zijn zoon Bashar, met ‘moed en dapperheid’.

Het gedeelte over het leger, getiteld  ‘Society’, beschrijft het leger als een integraal onderdeel van Syrië. Eén van de auteurs van het rapport, Dr. Eldad Pardo, zegt: "Het huidige Syrische curriculum gaat niet over ethiek, introspectie of vredeseducatie, maar over een radicaal militaristisch en pro-Arabisch wereldbeeld. Het leert dat de internationale gemeenschap 'verzet' rechtvaardigt door alle 'beschikbare middelen' te gebruiken om de vijand te vernietigen. Met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog wordt de Holocaust niet genoemd in Syrische handboeken, omdat Joden 'leugenaars' zijn die niet vertrouwd kunnen worden".

__________________    

ENGLISH    

A new study provides a glimpse into Syrian schools' curriculum, which demonizes Zionism, describes the 'Golan heist' and is rife with anti-semitic content, admiration for Russia

By: Daniel Salami


Syrian school textbooks repeatedly accuse Israel of stealing lands in order to "fabricate Arab-Syrian history", and make no mention of Hezbollah or the Holocaust, according to a new study that provides information about school curriculum in Syria in the wake of the Syrian civil war. Syrian students are exposed to anti-Semitic content encouraging Jihad and acts of terrorism. The study was written by Dr. Eldad Pardo and Maya Yaakobi from the Institute for Monitoring Peace and Cultural Tolerance in School Education (IMPACT-SE).

Since 1998, the organization has explored and analyzed official textbooks from all over the globe to determine their compliance with international educational standards of peace and tolerance. In the report, the writers analyze Syrian official textbooks for the 11th and 12th grades used in the 2017-2018 academic year, in areas controlled by President Bashar Assad's regime.

One of the most serious accusations against Israel, which is repeated several times in various textbooks, is that it 'forces Zionist identity on the Golan's population', enforcing the Hebrew language on the Syrian Arab residents, and Judaization.

Israel is consistently referred to as a 'Zionist entity', its territory is called 'Palestine' or 'occupied Palestine' and the entire geographical area is presented as 'the homeland of the Arabs'.

In addition, 'the Zionists' are accused of destroying the natural environment of the Golan and exploiting the region's economic and tourism potential, as well as preventing the economic prosperity of its residents. Zionists are further accused of plotting to replace Syrian education with the "Zionist and terrorist entity's plans", in order to keep Syrian Arab citizens "in the dark."

Similarly, in almost every study conducted by researchers looking into incitement in Palestinian textbooks, materials have been found which breach the Palestinian Authority's pledges to halt anti-Israel incitement in schools. Authors of the report also studied Russian culture and language. In 2014 the studying of the Russian language became mandatory in Syrian schools, the report says, while Persian is not taught.


No mention of Hezbollah and the Holocaust

The Syrian textbooks make no mention of the Hezbollah terror group, the civil war that has been raging in the country for the last seven years, or the effects of war on the daily lives of the population.

Seven years of intense and bloody fighting have completly transformed Syria's reality, and it will take many years to rehabilitate the devastated country. The fighting affected all aspects of life in the region as hundreds of thousands of Syrian residents became refugees. Syria's economy, transportation system, health care, jobs and education were all shattered by the fighting.

As part of the Assad regime's attempts go about 'business as usual', the government published information about the Syrian education system at the beginning of July. According to the data published, 5,504 new teachers joined 11,329 teachers who were hired in January. The teachers will be integrated into a large number of schools throughout various fields of study.

In addition, propaganda is frequently used to disseminate falsehoods about the government through the education system, with the aim being to restore confidence of the Syrian people in the government, to show that daily normality is slowly returning, and to paint a misleading image of a functioning education system. In the past month, pictures of refugees returning to their homes were published almost daily by the Syrian regime.

The Syrian and Arab nationalism apparent in the textbooks rejects the Shi'ite-Iranian hegemony and views it as a threat. The Khomeinist political culture and Iran's lifestyle are rejected by the Syrian curriculum, with the exception of one common enemy— Israel and the West.

IMPACT-SE's CEO, Marcus Sheff, commented on the textbook: "While Syrian children witness the civil war raging around them, their textbooks give no explanation for this war. There is no hope that Syria will moderate its traditional Ba'athist hostility towards Israel even after the end of this terrible civil war", he said. "The rhetoric remains: Israel is a terrorist state and therefore all means are legitimate in the war against it, including terror and suicide attacks. In fact, even when Syria is engaged in war, in front of the nation's children, hostility towards Israel remains a central tenet of the Syrian curriculum".

The Syrian curriculum allocates a very prominent place for nationalism, patriotism and the teaching of loyalty to the country and the regime. The textbooks are rife with nationalist messages, portraying Hafez al-Assad, the late father of the current Syrian tyrant, as a national hero whose footsteps are being followed by his son Bashar with 'courage and bravery'.

The section about the army, titled 'Society', describes the army as an integral part of Syria. One of the authors of the report, Dr. Eldad Pardo, states: "The present Syrian curriculum does not deal with morality, introspection or peace education. Instead, it holds a radical militaristic and pan-Arab world view. It teaches that the international community justifies 'resistance' by using all 'available means' to destroy the enemy. With regard to World War II, the Holocaust is not mentioned in Syrian textbooks since Jews are 'liars' who cannot be trusted".