19 augustus 2018

Waarom christenen en joden samen moeten komen om te strijden tegen antisemitisme - Why Christians and Jews must come together to battle surging antisemitism

Afbeelding: CBN News – Image: CBN News

Nederlands en/and English

NEDERLANDS   

Het christendom en het judaïsme zijn verschillende takken van dezelfde stamboom. Gebouwd op de leringen van Jezus Christus - een Jood die in het land Israël leefde - deelt het christendom met het judaïsme de heilige tekst van het oude testament, een reeks waarden geworteld in ethisch monotheïsme en een geloof in de oneindige waarde van elk mensenleven

Bron: CBN News - dominee Samuel Rodriguez, Adam Milstein, 19/08/2018

 

Ondanks deze overeenkomsten is de historische relatie tussen het christendom en het judaïsme gekenmerkt door conflicten, vooroordelen, vervolging en tragedie.

Eeuwenlang verwierpen veel delen van het christendom de joden en steunden ze antisemitisme. Joden kregen de schuld van de dood van Jezus Christus en voor veel problemen van de christelijke samenleving. In de christelijke landen waren joden onderworpen aan nadelige beperkingen, geweld en erger - van de kruistochten en de Spaanse inquisitie tot gewelddadigheid en de holocaust.

De tweede helft van de 20e eeuw markeerde een ommekeer in de joods-christelijke relatie, toen een breed scala van kerken en christelijke leiders begon af te wijken van de vervangingstheologie, die beweerde, dat de christelijke kerk de Israëlieten is opgevolgd als het uitverkoren volk van God. Tegelijkertijd begonnen ze de eerdere vervolging van het Joodse volk te erkennen en verontschuldigden ze zich, verwijderden ze de officiële kerkleer geworteld in het antisemitisme en omarmden ze Joden als leden van een zuster-geloof.

De banden van broederschap die de afgelopen decennia zijn gekoesterd, zijn een zegen voor zowel joden als christenen. Maar de uitdaging om de kloven tussen onze gemeenschappen volledig te helen, kan niet alleen met woorden en gebaren worden bereikt. Het zal om een gezamenlijke actie vragen. Een duidelijk voorbeeld hiervan is een gezamenlijke campagne tegen de haatgolven die nu onze wereld bedreigen.

In de afgelopen jaren hebben we bijvoorbeeld een onmiskenbare heropleving gezien van antisemitisme in landen waarvan velen dachten dat het voor altijd beperkt was gebleven tot een klein deel van de samenleving. Antisemitisme in Europa is op zijn hoogste niveau sinds vlak voor de Holocaust, waarbij een kwart van de Europeanen antisemitische opvattingen had, volgens de Anti-Defamation League.

Het stijgende antisemitisme in Europa begon ook in Amerika zichtbaar te worden. Vorig jaar was er een stijging van 50 procent wat gewelddadige antisemitische aanvallen betreft in de Verenigde Staten. Joden zijn het grootste doelwit van religieuze haatmisdaden in Amerika, goed voor 60% van de totale aangiften.

Joden en christenen, als twee rijke en diverse geloofsgemeenschappen met een gedeelde toewijding om de waarde en het leven van ieder mens te beschermen, hebben de plicht om zich samen te voegen om alle andere vormen van racisme en haat te bestrijden, inclusief antisemitisme.

Dit werk zou moeten beginnen door te staan tegen de Boycott, Divestment and Sanctions (BDS)-beweging - een campagne geleid door radicale links en radicale islamisten om de Joodse staat te delegitimiseren, te isoleren en uiteindelijk te elimineren van de aardbodem. BDS probeert boycotten te creëren van Israëlische culturele, academische, economische, bestuurlijke en religieuze instellingen - en heeft de laatste jaren steeds meer aandacht gekregen op universiteitscampussen, bij vakbonden, ngo's (organisaties onafhankelijk van overheden) en op bepaalde gebieden van de media.

Joden en christenen die regelmatig onze gedeelde heilige teksten bestuderen, weten dat Israël het thuisland van het Joodse volk is. In Genesis vermeldt G-d de grenzen van Israël en biedt Hij het land aan Abraham en zijn nakomelingen aan, als een eeuwige en onvoorwaardelijke belofte. BDS probeert deze ongebroken en onbreekbare band tussen het Joodse volk en het Land van Israël uit te wissen. Deze haatbeweging gebruikt een pagina uit een eeuwenoud ‘playbook’, waarin gepleit wordt voor boycots van Israël op dezelfde manier waarop antisemieten in de 19e en 20e eeuw de boycots van Joodse bedrijven en gewelddadigheden in Europa uitbreidden.

Onze gezamenlijke strijd tegen de BDS-beweging moet worden verankerd door het besef dat BDS niet alleen anti-Israëlisch en antisemitisch is. Het is anti-christelijk, anti-Amerikaans en anti-westers, gedreven door een alliantie tussen radicaal links en radicale islamisten die de joods-christelijke waarden, die ons samenbinden, haten.

Hun alliantie is opgebouwd rond een gedeelde minachting voor ons geloof in individuele vrijheid, onze toewijding aan de democratie en ons kapitalistisch systeem. Hatem Bazian - de oprichter van de Students for Justice in Palestina en één van de oprichters van de BDS-beweging - riep in het openbaar op tot een Intifada, een gewelddadige opstand tegen Amerikaanse burgers. Als we vandaag geen duidelijke grens trekken om onze bondgenoot Israël en het Joodse volk te beschermen, zal de tactiek die de BDS-beweging tegen Israël gebruikt vandaag of morgen tegen Amerika en de christenen worden gebruikt.

Tegelijkertijd moeten we ons verzetten tegen de demonisering van het Joodse volk en anderen die nu plaatsvindt in de politiek, waar we haatgroepen en dwepers hebben zien optreden die aanvallen op Joden en Latino's op sociale media coördineren, antisemitische en racistische memes (gedrag en stijl binnen culturen) genereren en opnieuw antisemitische en racistische scheldwoorden introduceren die het Amerikaanse lexicon bijna hadden verlaten.

Waar dit alles nu op neerkomt?  We moeten allemaal nu meteen onze verantwoordelijkheid nemen - voordat het te laat is. We moeten verenigd zijn - liberalen en conservatieven; Joden, christenen, hindoes, moslims en atheïsten - om te strijden tegen antisemitisme en racisme wanneer het zijn lelijke kop opsteekt, ongeacht welke politieke ideologie het gebruikt om zijn haat te maskeren.

Dit gaat niet alleen over antisemitisme. Het gaat niet alleen om Joden en Christenen, of om Israël en Amerika. Het gaat om vechten voor wat juist is. Door op dit kritieke moment samen te werken, kunnen joden en christenen de belofte van een betere toekomst realiseren voor zowel ons als anderen over de hele wereld.

----------

Eerwaarde Samuel Rodriguez is de president van de National Hispanic Christian Leadership Conference. Adam Milstein is een Israëlisch-Amerikaanse filantroop, vastgoedondernemer en de voorzitter van de Israëlisch-Amerikaanse Raad. Dit artikel is herdrukt met toestemming van Adam Milstein, oorspronkelijk te zien in The Huffington Post.

______________    

ENGLISH    

Christianity and Judaism are different branches on the same family tree. Built on the teachings of Jesus Christ – a Jew living in the land of Israel – Christianity shares with Judaism the sacred text of the old testament, a set of values rooted in ethical monotheism, and a belief in the infinite value of every human life

By: CBN News - Pastor Samuel Rodriguez, Adam Milstein, 08/19/2018


Despite these commonalities, the historic relationship between Christianity and Judaism has been marked by conflict, prejudice, persecution and tragedy.

For centuries, many parts of Christendom rejected Jews and perpetuated anti-Semitism. Jews were blamed for the death of Jesus Christ and for much of Christian society’s maladies. Across Christian lands, Jews were subject to prejudicial restrictions, violence, and worse – from the Crusades to the Spanish Inquisition to pogroms to the Holocaust.

The second half of the 20th century marked a turn for the better in the Jewish-Christian relationship, as a wide range of Churches and Christian leaders began moving away from Replacement theology, which claimed that the Christian Church has succeeded the Israelites as the chosen people of God. At the same time, they started to acknowledge their faith’s past persecution of the Jewish people and apologize for it, removed and renounced official church doctrine rooted in anti-Semitism, and embraced Jews as members of a sister faith.

The bonds of brotherhood that have been nurtured in recent decades are a blessing for both Jews and Christians. Yet, the challenge of fully healing the divides between our communities cannot be achieved with words and gestures alone. It will take joint action. One clear area for collaboration is a unified campaign against the forces of hate that now threaten our world.

For instance, in recent years, we have seen an unmistakable resurgence of anti-Semitism in nations where many thought it had been confined forever to the margins of society. Anti-Semitism in Europe is at its highest levels since immediately before the Holocaust with a quarter of Europeans holding anti-Semitic views according to the Anti-Defamation League.

The surging antisemitism in Europe has also begun to wash up the shores of America. Last year, there was a 50 percent rise in violent anti-Semitic attacks in the United States. Jews are the largest target of religious hate crimes in America, accounting for 60% of those reported.

Jews and Christians, as two rich and diverse faith communities with a shared commitment to protecting the value and life of every human being, have a duty to join together to fight all other forms of racism and hatred, including anti-Semitism.

This work should begin by standing against the Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) Movement — a campaign led by radical leftists and radical Islamists to delegitimize, isolate, and eventually, eliminate the Jewish State from the face of the earth. BDS seeks to impose boycotts of Israel in cultural, academic, economic, governmental, and religious institutions — and has gained increasing prominence in recent years on college campuses, among trade unions and NGOs, and in certain corners of the media.

Jews and Christians who regularly study our shared sacred texts know that Israel is the homeland of the Jewish people. In Genesis, G-d states Israel’s boundaries and offers the land to Abraham and his descendants as an eternal and unconditional promise. BDS seeks to erase this unbroken and unbreakable bond between the Jewish people and the Land of Israel. This hate movement takes a page from a centuries-old playbook, advocating for boycotts of Israel in the same way that anti-Semites advanced boycotts of Jewish businesses and pogroms in Europe throughout the 19th and 20th centuries.

Our shared struggle against the BDS Movement should be anchored by the understanding that BDS is not just anti-Israeli and anti-Semitic. It’s anti-Christian, anti-American and anti-Western, driven by an alliance between radical leftists and radical Islamists who hate the Judeo-Christian values that bind together our two great countries.

Their alliance is built around a shared disdain for our belief in individual liberty, our dedication to democracy, and our capitalist system. Hatem Bazian — the founder of the Students for Justice in Palestine and one of the founders of the BDS Movement — publicly called for an Intifada, a violent uprising against American citizens, inside of the United States. If we don’t draw a clear line in the sand today to protect our ally Israel and the Jewish people, the tactics that the BDS Movement uses against Israel today will be used against America and Christians tomorrow.

At the same time, we should stand against the demonization of the Jewish people and others now taking place on the fringes of politics, where we have seen hate groups and bigots coordinate attacks against Jews and Latinos on social media channels, generate anti-Semitic and racist memes, and reintroduce anti-Semitic and racist epithets that had nearly left the American lexicon.

What’s the bottom line? We must all readily take responsibility now — before it’s too late. We need to be united — liberals and conservatives; Jews, Christians, Hindus, Muslims, and atheists — to fight against anti-Semitism and racism when it rears its ugly head no matter which political ideology it uses to mask its hate.

This isn’t just about Antisemitism. It isn’t just about Jews and Christians, or Israel and America. It’s about fighting for what’s right. By joining forces at this critical moment, Jews and Christians can realize the promise of a brighter future for both our peoples and others around the world.

---------

Rev. Samuel Rodriguez is the President of the National Hispanic Christian Leadership Conference. Adam Milstein is an Israeli-American philanthropist, real estate entrepreneur, and the Chairman of the Israeli-American Council. This article reprinted with permission from Adam Milstein, originally featured in The Huffington Post.