19 augustus 2018

Christenen brengen boodschap van hoop van Hong Kong naar Israël - Christians bring message of hope from Hong Kong to Israel

Foto: illustratie (ALEX HOFFORD / EPA)Photo: Illustration (ALEX HOFFORD/EPA)

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Met wereldwijd antisemitisme en anti-Israël vooringenomenheid in de media, is het altijd verfrissend om te zien dat gelovigen van over de hele wereld op bezoek komen en in het Heilige Land dienen. Vorige week kwam een groep gelovigen uit Hong Kong dat doen

Bron: Israel Today, Arthur Schwartzman  | 19 augustus 2018


In samenwerking met Chosen People Ministries en Alliance Global Serve, afgevaardigden van Kowloon Tong Church van de C.C. & M.A. Sheung Shui Church, vlogen zij naar Israël om het Joodse volk te ontmoeten, te leren kennen en hoop te geven. Ze hebben 10 dagen besteed aan bezoeken aan Bijbelse locaties, het opdoen van kennis over de moderne Israëlische cultuur en aan het steunen van Holocaust-overlevenden en alleenstaande moeders.

Ik had het voorrecht om op één van die dagen met leden van de groep te spreken, tijdens hun bezoek in de stad Nahariya, waar ze deelnamen aan een diepgaand spiritueel-programma op het strand. Ik was getuige van een toegewijde groep zendingsgerichte mensen, die een hart hadden voor het Joodse volk.

----------

Vertel me een beetje over je groep en waarom je hier bent gekomen?

S: Dit jaar is speciaal voor Israël, want het is het 70-jarig jubileum. Wij zijn een groep gelovigen uit Hong Kong en we houden van het volk van Israël omdat we geloven dat het Joodse volk het uitverkoren volk van God is en we willen vreugde en zegen uit Hong Kong brengen. Omdat het Evangelie hier begon, zouden we het graag hier terugbrengen, naar het volk van Israël.

M: Ik ben een coassistent bij CPM; ik help de groep onderwijzen. Het is mijn 7e keer hier, en dat is omdat God me liefde gaf voor Israël en het volk van Israël. Ik heb een roeping om hier te komen en het evangelie te delen. God heeft deze deur voor mij geopend.

Is het moeilijk om het Evangelie met Israëli's te delen?

M: Ja, ik vind van wel. Ik ben verschillende keren met mijn vrienden erop uitgegaan en veel mensen die we hebben ontmoet zeggen dat ze niet geloven dat ze zonde hebben, ze denken dat ze goede mensen zijn en dat ze goed kunnen zijn door hun eigen inspanningen. Ik ontvang gratis Israëlische backpackers in Hong Kong, omdat we de zegening van het Evangelie willen doorgeven aan het Joodse volk. Sommigen van hen lezen zelfs de Schriften niet, ze geloven niet dat Abraham een echt persoon was, en ze stellen vragen als: "Als er een God is waarom heeft de Holocaust dan plaatsgevonden?"

Denk je dat Israëli's meer ontvankelijk zijn voor het Evangelie als het door hun mede-joden werd gepredikt?

M: Ik denk dat wij, niet-Joden, heel weinig kunnen doen, vanwege de taalbarrière en soms vanwege de cultuur en geschiedenis. We moeten voor de Joden bidden en aanzetten tot ‘jaloezie’ om onder de genade te leven en niet onder de wet, maar dit moet door een Jood gedaan worden omdat hij of zij dezelfde taal spreekt, de cultuur begrijpt, dezelfde geschiedenis heeft, dezelfde achtergrond heeft. Ik denk daarom heel krachtig is als een Jood het Evangelie deelt met een andere Jood.

Hoe wordt Israël in Hong Kong bekeken?

M: Velen in Hong Kong weten niet veel over Israël. De meeste kerken praten niet over Israël, en als ze dat doen, hebben ze niet zo'n goede perceptie, vooral vanwege de media. Toen ik mijn voorganger vertelde dat ik een roeping voor Israël had, staarde hij me geschokt aan; dus ik heb het gevoel dat God me de taak heeft gegeven om het Evangelie met het Joodse volk te delen, en ook om met mijn broeders en zusters de waarheid over Israël te delen. Veel gelovigen bidden niet voor de redding van de Joden of de natie Israël. Velen geven er niet om en behandelen Israël als elke andere staat in de wereld.

S: We leren uit de Bijbel dat Israël het Heilige Land is, en veel christenen houden er van om Israël minstens één keer in hun leven te bezoeken. Natuurlijk, voor christenen is dit een speciale plaats. Dit is de plaats waar God wonderen verrichtte en vooral om Joshua, die over dit land wandelde. We willen hierheen komen en het land ervaren waar Joshua rondliep.

Hoe wordt Israël politiek gezien?

S: Mensen leren via de media dat dit een plaats van conflict is, vooral tussen Israëli's en Palestijnen, maar bij aankomst hier voelen we die spanning niet, zoals vermeld in de media. Natuurlijk is al het nieuws dat je leest slecht nieuws, maar we voelen ons hier veilig, de mensen zijn vriendelijk en we genieten van de omgeving.

Wat vind je van de spiritualiteit in Israël?

S: We zijn vooral in Jeruzalem geweest. We hebben veel orthodoxe joden gezien die sterk tegen het christendom zijn. Zoals we weten, accepteert de meerderheid Joshua niet als de Messias, maar we geloven dat de trend aan het veranderen is. Ook al is het op dit moment niet dramatisch, steeds meer mensen leren Joshua kennen en accepteren het christelijk geloof.

Jullie dienden als christenen voor Israëlische alleenstaande moeders. Hoe is dat ontvangen?

S: De alleenstaande moeders waren erg onder de indruk van ons, omdat we helemaal vanuit Hong Kong reisden, en we kwamen om hen te dienen, hen te leren kennen en onze liefde voor hen uit te drukken. Het zijn de mensen die het meest worden genegeerd door de maatschappij, en toen we onze warmte en liefde aan hen toonden, waren ze echt ontroerd.

----------    

Het zien van de gelovigen uit Hong Kong in de straten van Nahariya ontlokte een gevoel van ontzag voor de kracht van het Evangelie, dat zich van Galilea naar Jeruzalem en tot aan de uiteinden van de aarde verspreidde. Het is een opmerkelijk iets om te weten dat Israël, ondanks de vooroordelen in de media, vrienden heeft; mensen die voor ons bidden en tijd, geld en moeite besteden aan het Joodse volk, dat is in Jezus Christus, Joshua HaMashiach.

________________    

ENGLISH

With antisemitism on the rise worldwide, and anti-Israel bias in the media, it is always refreshing to see Believers from all around the world come to visit and minister in the Holy Land. Last week, a group of Believers from Hong Kong came to do just that 

By: Israel Today,  Arthur Schwartzman | August 19, 2018


In association with Chosen People Ministries and Alliance Global Serve, the congregants of Kowloon Tong Church of the C.C. & M.A. Sheung Shui Church flew to Israel to see, learn and give hope to the Jewish people. They participated in 10 packed days that involved tours of biblical sites, learning about modern Israeli culture, and ministering to Holocaust survivors and singles mothers.

I had the privilege of speaking with members of the group on one of those days, during their visit in the city of Nahariya, where they took part in an outreach program on the beach. I witnessed a devoted group of mission-minded people, who had a heart for the Jewish people.

----------

Tell me a little bit about your group and why you came here?

S: This year is special for Israel, as it’s the 70th anniversary. We are a group of Believers from Hong Kong, and we love the people of Israel because we believe that the Jewish people are the chosen people of God, and we want to bring joy and blessing from Hong Kong. Because the Gospel started here, we would like to bring it back here, to the people of Israel.

M: I’m an intern with CPM; I’m with the group training. It is my 7th time here, and that’s because God gave me love for Israel and the people of Israel. I have a calling to come here and share the Gospel. God has opened this door for me.

Is it hard to share the Gospel with Israelis?

M: Yes, I think so. I’ve gone with my friends for outreach several times, and many people we met say that they don’t believe they have sin, they think they’re good people, and that they can be good on their own efforts. I receive Israeli backpackers in Hong Kong for free, because we want reciprocate this blessing to the Jewish people. Some of them don’t even read the scriptures, they don’t believe Abraham was a real person, and they would ask questions such as, “If there’s a God why did the Holocaust happen?”

Do you think Israelis would be more receptive to the Gospel if it was preached to them by their fellow Jews?

M: I think that we Gentiles can do very little, because of the language barrier, and sometimes because of the culture and history. We have to pray and provoke the Jews to jealousy, but for Jews, because you speak the same language, you understand the culture, you have the same history, same background; I think it’s more powerful if a Jew shares the Gospel with another Jew.

How is Israel viewed in Hong Kong?

M: Many in Hong Kong don’t know much about Israel. Most churches don’t talk about Israel, and if they do, they don’t have a very good perception, mainly because of the media. When I told my pastor that I had a calling for Israel, he stared at me in shock; so I feel like God gave me this burden to share the Gospel with the Jewish people, and also to share with my brothers and sisters the truth about Israel. Many believers don’t pray for the salvation of the Jews or the nation of Israel. Many don’t care, and treat Israel like any other state in the world.

S: We learn from the Bible that Israel is the Holy Land, and many Christians do like to visit Israel at least once in their lifetime. Of course, for Christians, this is a special place. This is the place where God performed miracles and especially Yeshua, who walked upon this land. We want to come here and experience the land that Yeshua walked on.

How is Israel viewed politically?

S: People learn from the news that this is a place of conflict, especially between Israelis and Palestinians, but upon arriving here we don’t feel that tension, as depicted by the media. Of course, all news you read is bad news, but we feel safe, the people are friendly, and we enjoy the environment.

Where do you think Israel is at spiritually?

S: We have mostly been in Jerusalem. We saw many Orthodox Jews who strongly object to Christianity. As we know, the majority doesn’t accept Yeshua as the Messiah, but we believe that the trend is changing. Even though it may not be dramatic right now, more and more people are coming to know Yeshua and accepting the faith.

You ministered as Christians to Israeli single mothers. How was that received?

S: The single moms were very impressed with us, because we traveled all the way from Hong Kong, and we came to serve them, get to know them, and express our love to them. They are the people most ignored by society, and when we extend our warmth and love to them, they were really touched.

----------

Seeing the Believers from Hong Kong on the streets of Nahariya elicited a sense of awe at the power of the Gospel, which spread from Galilee to Jerusalem, and to the ends of the earth. It is a remarkable thing to know that, despite the bias in the media, Israel has friends; people who’re praying for us and expending time, money and effort into the hope of the Jewish people, which is in Jesus Christ, Yeshua HaMashiach.