20 augustus 2018

Rusland, Israël en de VS zijn het erover eens: Iran moet Syrië verlaten - Russia, Israel, and US agree: Iran must leave Syria

Foto: Vladimir Poetin en Netanyahu, Kobi Gideon \ GPO - Photo: Vladimir Putin and Netanyahu, Kobi Gideon\GPO

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

NSA John Bolton zegt dat Poetin niet 'dezelfde interesses' heeft als Iran, maar het eens is met de VS en Israël dat Iran zijn troepen terugtrekt uit Syrië

Bron: David Rosenberg, 19/08/18


“De Russische regering is het eens met de VS en Israël over een belangrijke kwestie met betrekking tot de toekomst van het Assad-regime en de steun van het Kremlin aan het Syrische leger”, verklaarde de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur John Bolton afgelopen zondag. Tijdens een interview met ABC News op zondag, zei Bolton dat de Russische president Vladimir Poetin de eis van de VS en Israël heeft gesteund, dat alle Iraanse troepen uit Syrië worden teruggetrokken.

Iran, een oude bondgenoot van het Assad-regime, heeft elementen van de Quds Force - een tak van de Revolutionaire Garde - in Syrië geïmplementeerd om Assad te steunen tegen de rebellen. Maar de Quds Force is ook gebruikt voor speciale operaties tegen de buurman van Syrië in het Zuidwesten - Israël. In februari drong een gewapend, onbemand Iraans vliegtuig het Israëlische luchtruim binnen vanuit Syrië, waarna het werd neergeschoten door de IDF. In mei lanceerden Iraanse troepen die in Syrië waren gestationeerd, ongeveer twee dozijn raketten af op het Noorden van Israël, wat aanleiding was voor vergeldingsacties door de IDF.

Sindsdien heeft Israël er bij Rusland op aangedrongen om zijn invloed met Damascus en Teheran te gebruiken om de volledige terugtrekking van Iraanse troepen in Syrië te bewerkstelligen. Terwijl in het verleden Russische functionarissen de terugtrekking van Iraanse troepen tot een beperkt aantal kilometers van de Israëlische grens hebben gesteund, bleef het onduidelijk of het Kremlin druk zou uitoefenen op Teheran om de Quds Force volledig uit Syrië te verwijderen.

Op zondag vertelde John Bolton aan ABC News 'Martha Raddatz, dat Vladimir Poetin de 'doelstelling' deelde om alle Iraanse troepen en door Iran gesteunde milities van Syrisch grondgebied te verwijderen.

"Het doel van de Verenigde Staten, van Israël - President Poetin zei dat het het doel van Rusland was - is om Iran, Iraanse troepen, Iraanse milities, Iraanse surrogaten uit de offensieve operaties te krijgen in zowel Syrië als Irak, en eerlijk gezegd, om de Iraanse steun aan Hezbollah te beëindigen”, aldus Bolton. "President Poetin is heel openhartig in zijn opmerkingen tegen president Trump, ook tegen mij", vervolgde Bolton. "Hij zei dat hij niet dezelfde interesse had als Iran in Syrië. En dat hij graag zou willen praten over manieren om het één en ander op te lossen”.

Volgens Bolton is het vermogen van Iran om langeafstandsacties uit te voeren aanzienlijk verminderd als gevolg van de terugtrekking van Amerika uit het gezamenlijke uitgebreide actieplan, beter bekend als de nucleaire deal met Iran, en de terugkeer van sancties tegen Teheran. "Het besluit van de president om zich terug te trekken uit de nucleaire deal met Iran heeft de Iraanse economie een flinke tik gegeven. Ik denk dat ze het voelen en dat hun vermogen voor de Quds Force of de Iraanse Revolutionaire Garde om offensieve operaties uit te voeren is afgenomen”, aldus Bolton.

In juli ontmoette premier Binyamin Netanyahu, Poetin op het Kremlin en drong er bij de Russische leider op aan de eis van Israël te steunen dat Iran zich terugtrekt uit Syrië.

Vijf dagen later ontmoetten president Trump en Poetin elkaar op een top in Helsinki, Finland. "Volgens een verslag van Bloomberg News was Poetin in principe het erover eens dat Iran Syrië zou moeten verlaten", zei een Amerikaanse functionaris.

________________    

ENGLISH

NSA John Bolton says Putin doesn't have 'same interests' as Iran, agrees with US, Israeli demand that Iran withdraw forces from Syria

By: David Rosenberg, 08/19/18


The Russian government is in agreement with the US and Israel over a key issue regarding the future of the Assad regime and the Kremlin’s support for the Syrian military, US National Security Adviser John Bolton claimed on Sunday. During an interview with ABC News on Sunday, Bolton said that Russian President Vladimir Putin backed the demand by the US and Israel that all Iranian forces be withdrawn from Syrian territory.

Iran, a long-time ally of the Assad regime, has deployed elements of the Quds Force – a branch of the Revolutionary Guards – inside of Syria to bolster Assad against rebel forces. But the Quds Force has also been used for special operations against Syria’s neighbor to the southwest – Israel. In February, an armed, unmanned Iranian aircraft penetrated Israeli airspace from Syria, before being shot down by IDF forces. In May, Iranian forces stationed in Syria launched roughly two dozen rockets at northern Israel, prompting retaliatory attacks by the IDF.

Since then, Israel has pressed Russia to use its influence with Damascus and Tehran to push for the full withdrawal of Iranian forces in Syria. While in the past, Russian officials have backed the withdrawal of Iranian troops from the Israeli border, it remained unclear whether the Kremlin would pressure Tehran to remove the Quds Force from Syrian entirely.

On Sunday, however, John Bolton told ABC News’ Martha Raddatz that Vladimir Putin shared the “objective” of removing all Iranian forces and Iranian-backed militias from Syrian territory.

“The objective of the United States, of Israel — President Putin said it was Russia’s objective — is to get Iran, Iranian forces, Iranian militias, Iranian surrogates out of the offensive operations they’re in in both Syria and Iraq, and, frankly, to end Iran’s support for Hezbollah", according to Bolton. “President Putin is very candid in his comments to President Trump, he was to me as well", continued Bolton. “He said he didn’t have the same interest as Iran in Syria. And that he’d like to talk about ways to get out of them".

According to Bolton, Iran’s ability to conduct long-range operations as been significantly reduced due to America’s withdrawal from the Joint Comprehensive Plan of Action, better known as the Iran nuclear deal, and the return of sanctions on Tehran. “The president’s decision to withdraw from the Iran nuclear deal has put a real crimp into the Iranian economy. I think they’re feeling it and their capability for the Quds Force or the Iranian Revolutionary Guards to conduct offensive operations has been reduced".

In July, Prime Minister Binyamin Netanyahu met with Putin at the Kremlin, urging the Russian leader to back Israel’s demand that Iran withdraw from Syria.

Five days later, President Trump and Putin met at a summit in Helsinki, Finland. According to a report by Bloomberg News, Putin agreed in principle that Iran should exit Syria, a US official said.