20 augustus 2018

Kwaad vermommen als medeleven - Evil masquerading as compassion

Foto: Flash90 / Nasser Ishtayeh - Photo: Flash90/Nasser Ishtayeh

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Denkt u dat kwaadaardige anti-Israëlische, antisemitische retoriek beperkt is tot de Arabische media in het Midden-Oosten? Denk dan nog een keer na

Bron: Stand for Israel, 17 augustus 2018


“We zien bijna dagelijks beelden van familieleden van de martelaren in Palestina. Maar fenomenen als moeders van martelaren in grote getale zijn verbazingwekkende menselijke verschijnselen die onze geest niet kan vatten. Wat is de aard van deze groep? Waar ontvingen zij zulk geloof met het vermogen, sterk als staal, om te offeren en te verdragen en de pijn en de scheiding te verduren, en om Allah om meer te vragen? Dit zijn fenomenale vrouwen die we niet onopgemerkt mogen laten blijven. In plaats daarvan moeten we ze heilige symbolen maken van onze zorgen, van onze strijd en van ons lijden in de ogen van de hele wereld”.

Dit komt uit een artikel van Muhammad Sayf al-Dawla, vorige week gepubliceerd in een in Toronto gevestigde Arabisch-talige krant, Akhbar al-Arab. Het artikel prijst de deugden van moeders wier kinderen ‘martelaren’ zijn geworden door hun leven te verliezen in aanvallen tegen Israëli's.

Medeleven hebben met een ouder die een zoon of dochter heeft verloren is gewoon menselijk mededogen. Maar het verheerlijken van degenen die hun leven hebben verloren door te moorden of te proberen onschuldige Israëli's te vermoorden, is gewoon slecht. Zolang deze hatelijke manier van denken bestaat en wordt gepropageerd, zal echte vrede tussen Israël en haar buren een verre droom blijven.

_____________

ENGLISH

Think virulent anti-Israel, anti-Semitic rhetoric is confined to Arab media in the Middle East? Think again

By Stand for Israel, August 17, 2018


“We see pictures of relatives of the martyrs in Palestine almost every day. Yet phenomena such as mothers of martyrs in large numbers are amazing human phenomena that our minds cannot grasp. What is the nature of this group? Where did they receive such faith along with the ability, strong as steel, to sacrifice and to bear and endure the pain and the separation, and to ask Allah for more? These are phenomenal women that we must not allow to go unnoticed. Instead, we must make them sacred symbols of our concerns, of our struggle, and of our suffering in the eyes of all the world”.

That’s from an article by Muhammad Sayf al-Dawla, published last week in a Toronto-based Arabic-language newspaper, Akhbar al-Arab. The article extols the virtues of mothers whose children have become ‘martyrs’ by losing their lives in attacks against Israelis.

Having sympathy for a parent who has lost a son or daughter is ordinary human compassion. But glorifying those who have lost their lives murdering or attempting to murder innocent Israelis is simply evil. As long as this hateful way of thinking exists and is propagated, true peace between Israel and her neighbours will remain a distant dream.