20 augustus 2018

​Joden verbannen van de Tempelberg, terwijl Moslims de Bijbel herschrijven - Jews barred from Temple Mount while Muslims rewrite Bible

Duizenden Palestijnen verrichten Eid-gebeden in de Al Aqsa-moskee, in de oude stad van Jeruzalem, en markeren de moslimvakantie van Eid Al Adha (Foto: Sliman Khader / FLASH90) - Thousands of Palestinians perform Eid prayers at the Al Aqsa Mosque, in Jerusalem’s Old City, marking the muslim holiday of Eid Al Adha (Photo: Sliman Khader/FLASH90)

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

"Op die dag zal ik alles in het werk stellen om de volken uit te roeien die Jeruzalem belagen”, Zacharia 12:9

Bron: Adam Eliyahu Berkowitz, 19 augustus 2018

 

Op bevel van de Israëlische politie zullen Joden en toeristen worden uitgesloten van het betreden van de Tempelberg op 21-23 augustus vanwege de islamitische feestdag Eid al Adha.

Eid al-Adha, (Offerfeest), is de tweede van twee islamitische feestdagen, de andere is Eid al-Fitr, die elk jaar wereldwijd gevierd worden. Eid al-Adha wordt beschouwd als de meest heilige van de twee. Het eert de bereidheid van Abraham om zijn zoon te offeren als een daad van gehoorzaamheid aan God. De zoon wordt niet genoemd in de Koran, maar Moslims beweren dat het Ismaël was die werd aangeboden aan God. Ironisch genoeg worden Joden uitgesloten van het betreden van de Tempelberg terwijl de Moslims verkondigen dat het verhaal van de omwikkeling van Ismaël bijna duizend mijl verderop in Mekka plaatsvond en dus een groot vraagteken plaatst bij hun claim dat de Tempelberg heilig is voor de Islam.

Dr. Mordechai Kedar, een Israëlische geleerde van de Arabische cultuur en het Midden-Oosten, beweert dat het concept van de heiligheid van Jeruzalem voor de Islam onjuist is en heeft de claim van de Islam op de Tempelberg als ‘nepnieuws’ bestempeld.

"Het verhaal van Eid al-Adha is dat de Moslims zelf zeggen dat de Tempelberg niet centraal staat in de Islam”, verklaarde Dr. Kedar aan Breaking Israel News. "Dit is enorm ironisch. Het is niets minder dan de islamisering van een Bijbels verhaal. Maar de politie handelt niet volgens theologische twisten”, merkte Dr. Kedar op. "In dit geval, wanneer grote aantallen Moslims naar de Tempelberg gaan, kiest de politie ervoor om alle rechten die de Joden hebben, op te geven in het licht van potentieel islamitisch geweld, ongeacht hetgeen de Joden moeten opgeven van hun eigen religie. Dit is een vreselijke strategie van verzoening tegen elke prijs”.

Eid al-Adha markeert ook het hoogtepunt van Haj, de bedevaart van Moslims naar Mekka, de vijfde pijler van het geloof die alle mannen één keer in hun leven moeten hebben volbracht.

Opgemerkt dient te worden dat het Joodse bezoek aan hun heiligste site strikt wordt gecontroleerd en dat Moslims de site op Joodse feestdagen gewoon mogen betreden.

____________    

ENGLISH

“In that day I will all but annihilate all the nations that came up against Yerushalayim”,  Zechariah 12:9

By Adam Eliyahu Berkowitz August 19, 2018


By order of the Israeli Police, Jews and tourists will be barred from entering the Temple Mount compound August 21-23 due to the Muslim holiday of  Eid al Adha.

Eid al-Adha, (Festival of Sacrifice), is the second of two Islamic holidays celebrated worldwide each year, the other being Eid al-Fitr, and is considered the holier of the two. It honors the willingness of Abraham to sacrifice his son as an act of obedience to God’s command. The son is not named in the Koran, but Muslims claim it was Ishmael that was offered up to God. Ironically, the prohibition on Jews comes when the Muslims are proclaiming the story of the Binding of Ishmael took place almost one thousand miles away in Mecca, placing a large question mark on their claim the site is holy to Islam.

Dr. Mordechai Kedar, an Israeli scholar of Arabic culture and the Middle East, maintains that the concept of the sanctity of Jerusalem to Islam is false and has referred to Islam’s claim to the Temple Mount as 'fake news'. “The narrative of Eid al-Adha is the Muslims themselves saying that the Temple Mount is not central to Islam”, Dr. Kedar told Breaking Israel News. “This is enormously ironic. It is nothing less than the Islamization of a Biblical story. But the police do not deal in theological polemics”, Dr. Kedar noted. “In this case, when large numbers of Muslims are going to up to the Temple Mount, the police choose to surrender any rights the Jews have in the face of potential Islamic violence, no matter what the Jews have to give up from our religion. This is a horrible strategy of appeasement at any cost”.

Eid al-Adha also marks the culmination of Haj, the Muslim pilgrimage to Mecca which is the fifth pillar of faith all males are required to perform once in their lifetime.

It should be noted that Jewish visitation to their holiest site is strictly controlled and that Muslims are permitted to enter the compound on Jewish holidays.