21 augustus 2018

Meer dan half miljoen Israëli’s kunnen door versoepeling wapenwet nu wapens dragen - Over half a million more Israelis okayed to carry guns under new rules

Illustratief: man met een pistool  (Nati Shohat / Flash90) - Illustrative: Man holding a handgun  (Nati Shohat/Flash90)

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

“Minder beperkingen, waardoor IDF veteranen wapens kunnen dragen, zelfs zonder dat het nodig is, om beter te kunnen reageren op terreuraanslagen”, zegt minister

Bron: MICHAEL BACHNER, 20 augustus 2018


Meer dan een half miljoen Israëli's zijn in aanmerking gekomen voor het verkrijgen van een wapenvergunning door een grote versoepeling van de vuurwapenwet van Israël, met als doel beter te kunnen reageren op terreuraanslagen.

Door de nieuwe regels, die onmiddellijk na de aankondiging van afgelopen maandag in werking zijn getreden, komen honderdduizenden veteranen van de infanterie-eenheden van het IDF in aanmerking voor een wapenvergunning, samen met politieagenten die de gelijksoortige training hebben doorlopen. Bovendien zijn legerofficieren vanaf eerste luitenant of hoger en onderofficieren vanaf eerste sergeant of hoger, die een wapen tijdens hun militaire dienst hebben gedragen, niet langer verplicht om hun wapens en vergunningen terug te geven wanneer ze uit de reservedienst treden. Ook vrijwilligers binnen bepaalde politie-eenheden en de medische organisaties Magen David Adom, ZAKA en Hatzalah, komen in aanmerking voor het verkrijgen van vergunningen.

De aanpassing van de wet werd bekend gemaakt door Gilad Erdan, minister van Openbare Veiligheid, die heeft aangedrongen op het toestaan dat meer Israëli's zich zouden moeten kunnen bewapenen als reactie op terreuraanvallen.

Minister van Openbare Veiligheid, Gilad Erdan (Flash90)


Volgens de oude regels moesten de Israëli's de noodzaak van een vuurwapen bewijzen, zoals wonen of werken in een gebied dat als gevaarlijk wordt beschouwd, en regelmatig worden getest en getraind. Door de versoepelde richtlijnen zullen personen die minimaal 10 jaar in het bezit zijn van een vuurwapenvergunning, nu de vergunning onbeperkt kunnen behouden, zonder periodieke tests te ondergaan om te bewijzen dat ze nog steeds aan de eisen voldoen.

Het nieuwe beleid werd bekritiseerd door de leider van de linkse oppositiepartij Meretz. “Vuurwapens zijn dodelijke werktuigen waardoor het gebruik ervan door burgers zoveel mogelijk moet worden beperkt", zei Tamar Zandberg in een verklaring. "In plaats van het omgaan met de enorme hoeveelheid illegale wapens op straat die mensenlevens in gevaar brengen, verhogen ze simpelweg het aantal wapenvergunningen”.

Het ministerie van Openbare Veiligheid gaf als reactie dat de nieuwe voorschriften het opleidingsproces van vergunningaanvragers en -houders, aanzienlijk verbeteren. “Gekwalificeerde burgers die vuurwapens in het openbaar dragen, dragen bij tot het gevoel van veiligheid, zijn een belangrijke verdedigingslinie tegen aanvallen van 'een wolf' en versterken zo de openbare veiligheid”, aldus Erdan.

Veel Palestijnen hebben de afgelopen jaren de ‘eenzame wolven’ tactiek aangenomen wat het uitvoeren van steekpartijen, autorammen en schietaanvallen op Israëli’s inhoudt, zonder de (operationele) steun van een terreurgroep. Duizenden van dergelijke aanvallen, aanslagen of geplande aanvallen zijn sinds 2016 geregistreerd door de Israëlische autoriteiten.

"Veel burgers hebben levens gered tijdens terreuraanslagen en nu in het tijdperk van 'eenzame wolvenaanvallen' geldt, hoe meer gekwalificeerde gewapende burgers er zijn - hoe groter de kans om terreuraanslagen zonder slachtoffers te verijdelen en het aantal slachtoffers te verminderen”, zei Erdan in een verklaring.

_____________

ENGLISH

"Eased restrictions, allowing IDF combat vets to carry guns even without proving need, aimed at improving response to terror attacks", minister says

By: MICHAEL BACHNER, August 20, 2018


More than half a million Israelis have become eligible to receive gun permits under a major reform of the country’s firearms rules, with the stated goal of improving the immediate response to terror attacks.

Under the new rules, which went into effect immediately upon being announced Monday, hundreds of thousands of veterans of the IDF’s infantry units will be eligible for gun permits, along with police officers who received the equivalent training. Additionally, army officers ranked first lieutenant or higher, as well as non-commissioned officers ranked first sergeant or higher, who carried a weapon during their military service will no longer be required to return their guns and permits when they are discharged from reserve service, and will be allowed to ask to keep carrying them. Volunteers in certain police units and in medical organizations Magen David Adom, ZAKA and Hatzalah will also be eligible to receive permits.

The reform was unveiled by Public Security Minister Gilad Erdan, who has pushed for allowing more Israelis to arm themselves as a response to terror attacks.

Public Security Minister, Gilad Erdan (Flash90)


Under the old rules, Israelis had to prove a need for the firearms, such as living or working in an area considered dangerous, and undergo regular testing and training. Under the loosened directives, individuals who have been in continuous possession of a firearm permit for 10 years will now be allowed to keep the permit indefinitely, without undergoing periodic tests to prove they still match the requirements.

The new policy was criticized by the leader of the left-wing opposition party Meretz. Firearms “are a death machine whose civilian use needs to be reduced as much as possible", Tamar Zandberg said in a statement. “Instead of dealing with the tremendous amount of illegal weapons on the streets endangering human lives, they are simply increasing the number of gun permits".

However, Erdan’s office said the new regulations 'significantly upgrade' the training process undergone by permit applicants and holders. “Qualified citizens carrying firearms in public contribute to the sense of security, are an important line of defense from ‘lone-wolf’ attacks and thus strengthen public security", Erdan said.

Many Palestinians have in recent years adopted the 'lone-wolf' tactic of carrying out stabbing, car-ramming or shooting attacks against Israelis without the support or operational backing of any terror group. Thousands of such attacks, attempted attacks or planned attacks have been recorded by Israeli authorities since 2016.

“Many citizens have saved lives during terror attacks, and in the era of ‘lone-wolf’ attacks, the more qualified gun-carrying citizens there are — the better the chance to thwart terror attacks without casualties and reduce the number of casualties", Erdan said in a statement.