27 augustus 2018

Gaza rellen gaan door terwijl Hamas voorwaarden voor wapenstilstand stelt - Gaza riots continue while Hamas sets conditions for truce

Palestijnse rellen langs de Israëlische grens met Gaza (Foto: IDF)Palestinians riot along the Israel-Gaza border fence (Photo: IDF)

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

‘Van geweld in je land wordt niets meer vernomen, noch van verwoesting en rampspoed binnen je grenzen. Je zult je muren Redding noemen en je poorten Faam’, Jesaja 60:18

Bron: Breaking Israel News, Adam Eliyahu Berkowitz, 26 augustus 2018


Naar schatting vijfduizend inwoners van Gaza kwamen afgelopen vrijdag bij het grenshek met Israël in opstand en gooiden stenen en brandbommen naar de soldaten van de IDF die langs de omheining waren gestationeerd. Terroristen bleven brandgevaarlijke voorwerpen over de grens sturen, waardoor een brand ontstond in de Sha'ar HaNegev-regio, in het Zuiden van Israël. De IDF maakte een explosief onschadelijk dat op het grenshek was geplaatst.

Het ministerie van Gezondheid van Hamas in Gaza meldde dat ongeveer 189 demonstranten gewond waren geraakt in gevechten met IDF soldaten, waarbij 50 werden geraakt door afweergeschut terwijl ze probeerden het hek te doorbreken. Tot op heden zijn ten minste 171 Gazanen gedood tijdens de door Hamas geleide ‘mars van terugkeer' protesten. De rellen vinden sinds 30 maart elke vrijdag plaats.

Eerder deze maand vuurde Hamas bijna 200 raketten af op Israël. De IDF vergolden deze aanval door meer dan 140 militaire doelen van Hamas te raken.

Hamas heeft verschillende keren een staakt-het-vuren genoemd en onderhandelt via Egyptische en VN-functionarissen. Khalil al-Hayya, een lid van het politieke bureau van Hamas en een vooraanstaand lid van het leiderschap van de beweging in de Gazastrook, besprak de mogelijkheid van een wapenstilstand in een interview met de Hamas krant Falastin, en zei dat de vrijlating van alle Palestijnse gevangenen die in Israëlische gevangenissen worden vastgehouden, een voorwaarde is voor onderhandelingen.

"Tot nu toe was de bezetter (lees: Israël) niet serieus bereid om een prijs te betalen en was niet bereid om die weg in te slaan”, zei Al-Haya. "Onze voorwaarden zijn duidelijk gemaakt aan de bezetter via een aantal functionarissen”.

Tijdens een ontmoeting met leiders van de grensgemeenschappen in Gaza op vrijdag wees minister van Defensie, Avigdor Lieberman, het idee van een onderhandeling over het staakt-het-vuren af. "Ik geloof niet in wapenstilstandsovereenkomsten. De enige 'overeenkomst' die ik accepteer, is de situatie ter plaatse. Als er rust is, betekent dat, dat er een staakt-het-vuren is. In de afgelopen paar dagen hebben we gezien dat er rust is, wat inhoudt dat Hamas de volledige controle heeft over wat er gebeurt. Als er terreur is, zullen ze geen economie hebben en als er geen terreur is, zullen ze een economie hebben. Er is een directe relatie tussen die 2 zaken, dat is de boodschap die ik probeer uit te dragen aan de inwoners van Gaza. Dit is een belangrijke boodschap voor de doorsnee Gazan die probeert zijn gezin te onderhouden”, aldus Lieberman.

_________________    

ENGLISH

‘The cry ‘Violence!’ Shall no more be heard in your land, Nor ‘Wrack and ruin!’ Within your borders. And you shall name your walls Victory and your gates Renown’, Isaiah 60:18

By: Breaking Israel News, Adam Eliyahu Berkowitz, August 26, 2018


An estimated 5,000 Gazans rioted along the security fence with Israel on Friday, throwing rocks and firebombs at IDF troops stationed along the fence. Terrorists continued sending incendiary aerial devices over the border, igniting a fire in the Sha’ar HaNegev region of southern Israel.

The IDF detonated an explosive device that had been placed on the border fence.

The Hamas-run health ministry in Gaza reported approximately 189 demonstrators were wounded in clashes with IDF troops, including 50 who were hit by live fire while trying to breach the fence. To date, at least 171 Gazans have been killed in the Hamas-led March of Return protests. Riots have flared up every Friday since March 30.

Earlier this month, Hamas fired almost 200 rockets at Israel. The IDF retaliated by hitting over 140 Hamas military targets.

Hamas has called a ceasefire, negotiated through Egyptian and UN officials, several times. Khalil al-Hayya, a member of the Hamas political bureau and a senior member of the movement’s leadership in the Gaza Strip, discussed the possibility of a truce in an interview with the Hamas newspaper Falastin, saying that a precondition to negotiations would be the release of all Palestinian security prisoners in Israeli jails.

“Until now the occupation (i.e. Israel) was not seriously prepared to pay the price and was not prepared to enter this track,” al-Haya said. “Our conditions (for the exchange deal) reached the occupation through a number of officials".

At a meeting with leaders of Gaza border communities on Friday, Defense Minister Avigdor Lieberman rejected the idea of a negotiated ceasefire. “I do not believe in cease-fire agreements. The only ‘agreement’ I will accept is the situation on the ground. If there is quiet that means there is a ceasefire. In the past few days we have seen that there is quiet, which means that Hamas is in complete control of what is going on. If there is terror, they will not have an economy, and if there is no terror they will have an economy. There is a direct connection, that is the message I am trying to convey to Gaza residents. This is an important message for the average Gazan who is trying to feed his family", Lieberman said.