27 augustus 2018

​Terwijl Bolton en Netanyahu Syrië bespreken, bereidt Iran zich voor op oorlog tegen Israël - As Bolton and Netanyahu discuss Syria, Iran prepares for war against Israel

Premier Benjamin Netanyahu (L) ontmoet de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur John Bolton bij de residentie van de premier in Jeruzalem op 19 augustus 2018 (Foto: Haim Zach / GPO) - Prime Minister Benjamin Netanyahu (L) meeting US National Security Adviser John Bolton at the prime minister's Jerusalem residence on August 19, 2018 (Photo: Haim Zach/ GPO)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

John Bolton, de nationale veiligheidsadviseur van president Donald Trump, deze week in Jeruzalem voor een driedaags bezoek, sprak met premier Netanyahu vooral over Syrië en op de verschansing van Iran in het door oorlog verscheurde land

Bron: Israel Today, Yochanan Visser | 23 augustus  2018


Bolton onthulde dat de Russische president Vladimir Poetin aan president Trump had verteld dat hij blij zou zijn als de Iraanse reguliere en illegale troepen uit Syrië zouden worden teruggetrokken, maar dat hij niet in staat was ‘om het zelf te doen’.

De afgezant van Trump stelde voor dat de Verenigde Staten zou samenwerken met het Russische leger om het doel van een volledige Iraanse terugtrekking uit Syrië te bereiken. Verder zei hij dat hij de kwestie woensdag aan de orde zou stellen bij zijn Russische collega Nikolai Patrushev tijdens een vergadering in Genève.

“Het punt was dus dat gezamenlijke Amerikaans-Russische inspanningen misschien voldoende zouden kunnen zijn. Nu weet ik ook niet of dat juist is, maar het is zeker een van de onderwerpen waarover ik morgen in Genève met mijn Russische collega zal spreken”, zei Bolton dinsdag tijdens een persconferentie in Jeruzalem.

Bolton maakte duidelijk dat na de nederlaag van ISIS in Syrië het uitbannen van de aanwezigheid van Iran in Syrië nu de hoeksteen is van het Midden-Oostenbeleid van Trump. Het Amerikaanse leger beschikt over duizenden speciale troepen in gebieden in het noordoosten van Syrië die onder controle staan van de door de Koerden geleide Syrische Democratische Strijdkrachten en in het al-Tanf-gebied in de nabijheid van de Iraakse grens in de Oost-Syrische woestijn. Die gebieden vormen dertig procent van het Syrische grondgebied, en het feit dat de door Iran gesteunde pro-Assad-coalitie tot nu toe niet heeft geprobeerd die gebieden te 'bevrijden' is een gevolg van de Amerikaanse aanwezigheid daar. Het behoud van de controle over de Koerdische provincies in het noorden en noordoosten van Syrië en het behouden van een steunpunt in het oosten van Syrië is van vitaal belang voor de nieuwe Amerikaanse strategie voor Syrië. Tevens is het belangrijk voor Israël, dat zich grote zorgen maakt over de Iraanse activiteiten in Syrië.

Begin augustus voltooide Iran de oprichting van een landbrug die zich uitstrekt van de Iraanse grens in de provincie Ninevé, Irak, via Syrië tot aan de Israëlische grens op de Golanhoogten. Dit gebeurde nadat de pro-Assad-coalitie de laatste delen van voornamelijk islamitisch verzet langs de Jordaans-Israëlische grens in Zuid-Syrië had vernietigd.

“Hezbollah en andere door Iran gesteunde sjiitische milities speelden naar verluidt een sleutelrol bij de herovering van de regio langs de grens. Dit ondanks Russische garanties, dat zij van de Israëlische grens zouden worden weggehouden, en ondanks ontkenningen door het Assad-regime, dat de door Iran getrainde en gefinancierde troepen aan de strijd deelnemen”, meldde Israel Today destijds. Dit werd later bevestigd door Orit Perlov van het Institute for National Security Studies, die in een recent onderzoeksartikel schreef hoe de Quds Strijdmacht van de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC) het Syrische leger heeft omgevormd en de leiding heeft bij elke grote aanval tegen rebellen. “Iran, niet Rusland, is de dominante speler in Syrië”, schreef Perlov, terwijl hij eraan toevoegde dat “de Islamitische Republiek de grensovergangen tussen Syrië en Irak en tussen Syrië en Libanon controleert en op basis van etnische elementen gebieden en gemeenschappen reorganiseert”.

Iran heeft de Syrische Nationale Strijdkrachten opgebouwd, die momenteel 90.000 sjiitische en alawitische strijders tot hun beschikking hebben. Qassem Soleimani, de sluwe bevelhebber van de Quds-troepenmacht van de IRGC die verantwoordelijk is voor de uitbreiding van de islamitische revolutie in het Midden-Oosten, bracht ook sjiitische milities uit Pakistan, Irak en Afghanistan in de Syrische strijd, terwijl de Quds-troepenmacht ongeveer 5000 strijders heeft in Syrië. Perlov meldde dat sjiitische milities in Syrië - waaronder Hezbollah - gewoon van uniform wisselden nadat de Russen, Amerikanen en Israël eisten dat ze buiten de gevechten langs de Israëlische grens zouden blijven. De INSS-onderzoeker denkt dat Israël op dit moment liever de Iraanse opbouw langs zijn noordelijke grens negeert en zich in plaats daarvan richt op het voorkomen van ‘versterking van substantiële Iraanse militaire capaciteiten in Syrië’.

Bolton sprak tijdens de persconferentie over de Israëlische militaire activiteiten tegen Iran in Syrië. “De Israëlische luchtmacht handelde telkens wanneer Iran raketten of andere bedreigende wapens in Syrië heeft gebracht“, zei Bolton, en vervolgde dat hij die Israëlische luchtaanvallen zag als een ‘wettige handeling van zelfverdediging’.

Nadat de terugkeer van Assads troepen naar het gebied langs de Israëlische grens een feit werd, lijkt Israël zijn strategie in Syrië gewijzigd te hebben en richt het zich nu blijkbaar op commandanten die met Soleimani samenwerken aan voorbereidingen voor een toekomstige oorlog tegen de Joodse Staat. Op 18 augustus werd Ahmad Issa Habib, een hooggeplaatst Syrisch officier die de leiding had over Assad's 'Palestijnse departement', in zijn auto in het hoofd geschoten terwijl hij in de Hama-regio in het noordwesten van Syrië reed. Anonieme Syrische bronnen vertelden aan de Israëlische legerradio ‘Galatz’ dat Habib Assads centrale man was in de strijd tegen Israël. De aanslag op Habib kwam twee weken nadat de Mossad naar verluidt de Syrische raket­wetenschapper Aziz Asbar doodde, die stierf toen een bom in zijn auto explodeerde. “Asbar had vrije toegang tot de hoogste niveaus van de Syrische en Iraanse regering, en zijn eigen team beveiligers. Hij leidde een topgeheime wapen­ontwikkelings­eenheid, genaamd Sector 4, en was hard bezig met de bouw van een ondergrondse wapenfabriek”, schreef Ronen Bergman, een van Israëls belangrijkste onderzoekjournalisten, op 6 augustus in de New York Times.

Iran dreigde er ondertussen mee Israël opnieuw aan te vallen wanneer de regering-Trump besluit een militaire campagne tegen de Islamitische Republiek te beginnen en doorgaat met het opbouwen van troepen die de Amerikaanse positie in Irak en Syrië moeten veiligstellen. De Iraanse koepelorganisatie Hashd al-Shaabi van voornamelijk sjiitische milities in Irak heeft nu het westen van de Iraakse Anbar-provincie ingenomen. Deze provincie grenst aan Syrië en aan de belangrijkste Syrische wegen. Het gebied wordt nu gezuiverd van anti-Iraanse elementen. De nieuwe operatie van Hashd al-Shaabi in Irak staat onder toezicht van Suleimani, die vorige week Iran zwoer de Verenigde Staten te zullen verpletteren en die verantwoordelijk was voor de oprichting van een nieuwe Syrische troepenmacht; die ‘Golan Bevrijdingsbrigade’ wordt genoemd.

_______________

ENGLISH 

President Donald Trump’s national security adviser John Bolton was in Jerusalem for a three-day-visit this week. The discussions between Prime Minister Netanyahu and Bolton mainly focused on Syria and on Iran’s entrenchment in the war-torn country

By: Israel Today, Yochanan Visser | August 23, 2018

 

Bolton revealed that Russia’s president Vladimir Putin had told president Trump he would be content if Iranian regular and irregular forces would be withdrawn from Syria but that he was not able ‘to do it himself’.

Trump’s envoy suggested the U.S. would work together with the Russian military to achieve the goal of a complete Iranian withdrawal from Syria and said he would bring up the issue with his Russian counterpart Nikolai Patrushev during a meeting in Geneva on Wednesday.

“So the point was that perhaps joint US-Russian efforts might be sufficient. Now I don't know if that is right either, but it is certainly one of the subjects I will be talking about with my Russian counterpart in Geneva tomorrow”, said during a press conference in Jerusalem on Tuesday.

Bolton made clear that after the defeat of ISIS in Syria eliminating Iran’s presence in Syria was now the cornerstone of Trump’s Middle East policy. The US military has thousands of Special Forces in areas controlled by the Kurdish-led  Syrian Democratic Forces in north-eastern Syria and in the al-Tanf area in the vicinity of the Iraqi border in the eastern Syrian desert. Those territories make up 30 percent of Syria’s landmass and the fact that the Iranian-backed pro-Assad coalition hasn’t tried to ‘liberate’ those areas up till now is due to the American presence there. Maintaining control over the Kurdish canton’s in north and north east Syria as well as keeping a foothold in eastern Syria is vital for the new US strategy for Syria and important for Israel which is very concerned about the Iranian activities in Syria.

At the beginning of August Iran finalized the creation of a land bridge which stretches from the Iranian border in the Nineve province, Iraq, via Syria all the way up to the Israeli border on the Golan Heights. This happened after the pro-Assad coalition finished off the last pockets of mainly Islamist resistance along the Jordanian and Israeli border in southern Syria.

“Hezbollah and other Iranian-backed Shiite militias reportedly played a key role in re-capturing the region along the border despite Russian assurances they would be kept away from the Israeli border and denials by the Assad regime the Iranian trained and funded forces were taking part in the battle”, Israel Today reported at the time. This was later confirmed by Orit Perlov of the Institute for National Security Studies who wrote in a recent research paper how the Quds Force of the Iranian Revolutionary Guards Corps has transformed the Syrian military and is calling the shots in every major battle against rebels. “Iran, not Russia, is the dominant actor in Syria,” Perlov wrote, while adding that the Islamic Republic “controls the Syria- Iraq and Syria-Lebanon border crossings, and tailors the re-organization of areas and communities based on an ethnic element”.

Iran has built the Syrian National Defense Forces which today have 90,000 Shiite and Alawite fighters at their disposal. Qassem Soleimani, the shrewd commander of the IRGC’s Quds Force who is in charge with expanding the Islamic revolution in the Middle East also brought Shiite militias from Pakistan, Iraq and Afghanistan into the Syrian fray while the Quds Force has approximately 5,000 fighters in Syria. Perlov reported that Shiite militias in Syria - among them Hezbollah - simply changed uniforms after the Russians, Americans and Israel demanded they would stay out of the fighting along the Israeli border. The INSS researcher thinks Israel currently prefers to ignore the Iranian built-up along its northern border an instead focuses on the prevention of “the consolidation of substantial Iranian military capabilities in Syria”.

Bolton addressed the Israel military activity against Iran in Syria during the press conference in Jerusalem. The Israeli air force acted “every time Iran has brought missiles or other threatening weapons into Syria", Bolton said while adding he saw those strikes as “a legitimate act of self-defense”.

After the return of Assad’s forces to the area along the Israeli border became a fact Israel appears to have changed its strategy in Syria and is now apparently targeting commanders who are working with Soleimani on preparations for a future war against the Jewish state. On August 18, the head of Ahmad Issa Habib, a high ranking Syrian officer who was in charge of Assad’s ‘Palestine Department’ was assassinated in his car while driving in the Hama region in northwest Syria. Unnamed Syrian sources told Israel’s army radio ‘Galatz’ Habib was Assad’s point man for the struggle against Israel. Habib’s assassination came two weeks after the Mossad reportedly killed Syria’s top missile scientist Aziz Asbar who died when a bomb in his car exploded. “Asbar had free access to the highest levels of the Syrian and Iranian governments, and his own security detail. He led a top-secret weapons-development unit called Sector 4 and was hard at work building an underground weapons factory”, Ronen Bergman one of Israel’s top investigative reporters wrote in the New York Times on August 6.

Iran, meanwhile, threatened to attack Israel again whenever the Trump Administration decides to embark on a military campaign against the Islamic Republic and continues building up forces which have to consolidate its foothold in both Iraq and Syria. The Iranian-found Hashd al-Shaabi umbrella organization of predominantly Shiite militias in Iraq has now seized the west of the Anbar province in Iraq which borders on Syria and the main routes to Syria while purging the area of anti-Iranian elements. The new Hash al-Shaabi operation in Iraq is overseen by Suleimani who last week vowed Iran would crush the United States and was responsible for the founding of a new Syrian force dubbed the ‘Golan Liberation Brigade’.