28 augustus 2018

Hezbollah’s Nasrallah: Israël kan een nederlaag niet vermijden - Hezbollah’s Nasrallah: Israel cannot avoid defeat

Foto: PressTV – Photo: PressTV

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

"De zionistische vijand ervaart een crisis in het rekruteren van soldaten”, zei Hassan Nasrallah. "Zionistische studies tonen aan dat een groot deel van de soldaten zich liever inschrijft voor niet-strijdende eenheden”

Bron: JPOST, YASSER OKBI / MAARIV / YVETTE DEANNE, 26 AUGUSTUS, 2018


Hezbollah-leider, Hassan Nasrallah, hield een toespraak die de eerste verjaardag markeerde van de bevrijding van de Syrische grens van ISIS en Jabhat Al Nusra, en beweerde dat ze niet aan nog een ander gevecht in Libanon kon beginnen. "Het Israëlische leger heeft zich aanzienlijk ontwikkeld, maar het kan een nederlaag niet vermijden", zei Nasrallah.

Volgens de Hezbollah-leider werden ongeveer 44.000 Israëlische soldaten vorig jaar behandeld door psychiaters. "De zionistische vijand ervaart een crisis in de rekrutering van gevechtssoldaten", zei hij. "Zionistische studies tonen aan dat een groot deel van de soldaten het liefst dienst doet in niet-strijdende eenheden. De jeugd zal zichzelf niet opofferen. De studies tonen ook aan dat de soldaten het moeilijk vinden om het gebrek aan vertrouwen tussen hen en de officieren het hoofd te bieden. Dit leger heeft sinds 2006 geen nieuwe campagne gelanceerd", voegde Nasrallah eraan toe.

Hij verwees ook naar de interne Libanese situatie en naar wat hij ‘de steun van de Verenigde Staten aan de campagne in Libanon’ noemde. Hij zei dat Washington tussenbeide kwam om te voorkomen dat het Libanese leger, terroristische organisaties zou bestrijden. Hij zei dat degene die ISIS in Syrië versloeg, degene was die tegen hen vocht en niet de Amerikanen. "Telkens als iemand van ISIS stervende was, kwamen Amerikaanse gevechtshelikopters hem redden”, aldus Nasrallah.

Nasrallah beschuldigde het Westen ook van het organiseren van een chemische aanval om Syrië aan te vallen en ervoor te kiezen om te zwijgen over misdaden tegen de kinderen in Jemen. In zijn toespraak voegde hij eraan toe dat hij zich afvroeg wat er met de Golfstaten zou zijn gebeurd als Jabhat Al Nusra en ISIS in Syrië en Irak hadden gewonnen.

Minister van Onderwijs Naftali Bennett reageerde op de leider van de terroristische organisatie op Twitter. "Nasrallah heeft twintig jaar lang Libanese dorpen omgevormd tot lanceerbasissen van raketten tegen Israël, maar het Libanese publiek begrijpt nu dat deze dorpen voor hen moordkuilen zijn geworden”, tweette Bennett. "Nasrallah beweert dat hij 'de verdediger van Libanon is', maar is de vernietiger van Libanon geworden omwille van de buitenlandse belangen van Iran, terwijl hijzelf in een bunker slaapt. Degenen die in het verleden Israël hebben getest, hebben ontdekt dat 'ze als een leeuw is'.”

______________    

ENGLISH

"The Zionist enemy is experiencing a crisis of recruiting combat soldiers”, Hassan Nasrallah said. "Zionist studies show that a large percentage of soldiers prefer to enlist in non-combatant units”

By: JPOST, YASSER OKBI/MAARIV/YVETTE DEANNE,  AUGUST 26, 2018


Hezbollah leader, Hassan Nasrallah, delivered a speech marking the first anniversary of the liberation of the Syrian border from the ISIS and Jabhat Al Nusra control, and claimed that it could not embark on another fight in Lebanon. "The Israeli army has developed significantly, but it cannot avoid defeat”, Nasrallah said.

According to the Hezbollah leader, some 44,000 Israeli soldiers were treated by psychiatrists last year. "The Zionist enemy is experiencing a crisis in the recruitment of combat soldiers”, he said. "Zionist studies show that a large percentage of soldiers prefer to enlist in non-combatant units. The youth will not sacrifice themselves. The studies also show that the soldiers find it difficult to cope with the lack of trust between them and the officers. This army has not launched a new campaign since 2006”, Nasrallah added.

He also referred to the internal Lebanese situation and to what he called the United States' support for the campaign inside Lebanon. He said Washington intervened to prevent the Lebanese army from fighting the terrorist organizations. He said that whoever defeated ISIS in Syria was the one who fought against him and not the Americans. "Every time ISIS was dying, American combat helicopters came to save him”, Nasrallah said.

Nasrallah also accused the West of orchestrating a chemical attack in order to attack Syria and choosing to remain silent in the face of crimes against the children in Yemen. In his speech, he added that he was wondering what would have been done to the Gulf states if Jabhat Al Nusra and ISIS had won in Syria and Iraq.

Education Minister Naftali Bennett responded to the leader of the terrorist organization on twitter. “Nasrallah has spent 20 years turning Lebanese villages into rocket launching bases against Israel, but the Lebanese public now understands that these villages have become death traps for them”, tweeted Bennett. “Nasrallah boasts that he is 'the defender of Lebanon’, but has become the destroyer of Lebanon for the sake of the foreign interests of Iran, while he sleeps in a bunker. Those who have tested Israel in the past have discovered that 'it is like a lion'.”