28 augustus 2018

Christenen doen mee aan krachtige Mitzvah voor het eren van IDF gesneuvelden - Christians join in powerful Mitzvah of honoring IDF Dead

Hadar Goldin (L) en Oron Shaul werden gedood tijdens Operation Protective Edge in 2014; Hamas houdt nog steeds hun lichamen vast,  (Foto: Facebook) - Hadar Goldin (L) and Oron Shaul were killed during Operation Protective Edge in 2014; Hamas is still holding their bodies,  (Photo: Facebook)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

‘Ze schreeuwden in hun angst tot de Heer, Hij heeft hen gered uit vele gevaren’ -  Psalm 107:19

Bron: Breaking Israel News, Adam Eliyahu Berkowitz, 28 augustus 2018


Verschillende christelijke kerken hebben aan een oproep gehoor gegeven om te bidden voor de terugkeer van de lichamen van Oron Shaul en Hadar Goldin, twee IDF-soldaten die zijn omgekomen in de militaire operatie Protective Edge in Gaza in 2014.

De twee werden gedood in de strijd en hun lichamen werden vastgehouden als losgeld door Hamas, om als hefboom te dienen in onderhandelingen met Israël. Na de incidenten werden openbare vieringen gehouden in Gaza en Ramallah. Hamas heeft de vrijlating geëist van terroristen uit Israëlische gevangenissen voordat ze de lichamen willen teruggeven aan de families van de soldaten.

Met de toestemming van de families Goldin en Shaul, ging er vorige week een bericht uit naar de christelijke wereld met het verzoek om gebed voor de terugkeer van de lichamen van de IDF soldaten. Amit Barak, adviseur van Israëlisch-christelijke relaties, bood zich aan om het initiatief te helpen organiseren.

"Ongeveer 30 kerken en christelijke organisaties hebben zich tot nu toe aangemeld", vertelde Barak Breaking Israel News. "Er zijn er nog veel meer die contact met ons hebben opgenomen, die een verlangen uitspreken om mee te doen. Deze zaak is universeel, zowel voor Joden als voor christenen”.

Barak merkte op dat mait mitzvah, het begraven van een dode die nog niet begraven is, enorm belangrijk is. Eerbied voor de doden heeft voorrang op de meeste andere Thora-geboden. Dit is afgeleid van Deuteronomium 21:23.

Chesed shel emet (ware liefdevolle vriendelijkheid) verwijst naar daden van vriendelijkheid jegens de doden. Het wordt beschouwd als de hoogste vorm van vriendelijkheid omdat de ontvanger het nooit kan 'terugbetalen', dus het is pure onbaatzuchtigheid aan de kant van de weldoener.

"Dit respect voor de doden is een universele menselijke eigenschap en het is zeker iets dat het jodendom en het christendom delen. Het brengt ons samen in de moeilijkste tijden. Kerken uit vele denominaties en van over de hele wereld hebben contact met ons opgenomen, maar de meerderheid zijn evangelisten uit Amerika geweest”, zei Barak.

De eerste die reageerde op het initiatief was Pastor Becky Keenan van de Gulf Meadows Church in Houston, Texas. In een interview met GodTv zei dominee Keenan: "Er zijn bepaalde menselijke conventies die universeel zijn. De terugkeer van de lichamen van hen die zijn gevallen na een gewapend conflict is zo'n morele daad. De families verdienen het om hun geliefden een goede begrafenis te geven. Het achterhouden van hun stoffelijk overschot voor politieke manipulatie is obsceen. We steunen de Internationale gebedsdag ten zeerste en moedigen de verantwoordelijken aan om Hadar Goldin en Oron Shaul snel terug te geven”. De deelname van dominee Keenan is een sprekend voorbeeld van hoe Joden en christenen samen kunnen komen in een compassievolle en wederzijds groeiende relatie. Vorig jaar werd haar kerk zwaar beschadigd in de orkaan Harvey. Een groep orthodox-joodse vrijwilligers van het noodhulpteam van ZAKA kwam helpen bij de schoonmaak.

De dag van het gebed zal worden gehouden op zondag 23 september, één dag voordat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een plenaire vergadering zal houden over wereldvrede.

"Goldin maakte deel uit van een groep soldaten die door Hamas in een hinderlaag werd gelokt, twee uur nadat een humanitair staakt-het-vuren door de VN was bemiddeld", zei Barak. "De VN nam de rol op zich van tussenpersoon voor vrede, kwam tussen de strijdende partijen en een IDF-soldaat betaalde het met zijn leven. De VN moeten hun verantwoordelijkheid nemen en proberen de resultaten van hun acties goed te maken, door Hamas onder druk te zetten om de lichamen vrij te geven”.

Voor het deelnemen aan de oproep tot gebed kunt u contact opnemen met Barak via e-mail: amitbarak1@gmail.com

______________

ENGLISH

'In their adversity they cried to Hashem and He saved them from their troubles' - Psalms 107:19 (The Israel Bible™)

By: Breaking Israel News, Adam Eliyahu Berkowitz, August 28, 2018


Several Christian churches have answered a call to pray for the return of the bodies of Oron Shaul and Hadar Goldin, two IDF soldiers who were killed in the 2014 Operation Protective Edge in Gaza.

The two were killed in battle and their bodies held to ransom by Hamas to use as leverage in negotiations with Israel. After the incidents, public celebrations were held in Gaza and Ramallah. Hamas has demanded the release of security prisoners from Israeli prisons to return the bodies to the soldiers’ families.

With the consent of the Goldin and Shaul families, a petition went out to the Christian world last week calling for prayer for the return of their bodies. Amit Barak, an Israeli-Christian relations consultant, volunteered to help organize the initiative.

“Approximately 30 churches and Christian organizations have signed on so far", Barak told Breaking Israel News. “Many more have contacted us, expressing a desire to join in. This cause is universal, common to both Jews and Christians alike".

Barak noted that mait mitzvah, burying a dead person who has not been buried, is enormously important. Respect for the dead takes precedence over most other Torah commandments. This is derived from Deuteronomy 21:23.

Chesed shel emet (true loving kindness) refers to acts of kindness toward the dead. It is considered to be the highest form of kindness since the recipient can never repay it, so there is no underlying vested interest from the side of the benefactor.

“This respect for the dead is a universal human trait and it is certainly something Judaism and Christianity share. It brings us together in the most difficult of times. Churches from many denominations and from all over the world have contacted us but the majority have been Evangelicals from America", Barak said.

The first to join the initiative was Pastor Becky Keenan of the Gulf Meadows Church in Houston, Texas. In an interview with GodTv, Pastor Keenan said, “There are certain human conventions that are universal. The return of the bodies of those who fell after an armed conflict is one such moral act. The families deserve to give a proper burial to their loved ones. To hold back their remains for political manipulation is obscene. We strongly support the International Day of Prayer and encourage decision makers to quickly return Hadar Goldin and Oron Shaul". Pastor Keenan’s participation is a glowing example of how Jews and Christians can come together in a compassionate and mutually beneficial relationship. Last year, her church was severely damaged in Hurricane Harvey. A group of Orthodox Jewish volunteers from ZAKA’s emergency response team came to help in the clean-up.

The day of prayer will be held on Sunday, September 23, one day before the General Assembly of the United Nations will hold a high-level plenary meeting on world peace.

“Goldin was part of a group of soldiers ambushed by Hamas two hours after a UN humanitarian ceasefire was brokered,” Barak said. “The UN took on the authority as a broker of peace to intervene and an IDF soldier paid for it with his life. The UN needs to acknowledge their responsibility and work to fix the results of their actions by pressuring Hamas to release the bodies".

To join the call to prayer, contact Barak by email: amitbarak1@gmail.com