29 augustus 2018

​Haley: “VS zal aanvullende VN-resoluties introduceren waarin Hamas wordt veroordeeld” - Haley: "US will introduce additional UN resolutions condemning Hamas"

Nikki Haley, ambassadeur van de VS bij de Verenigde Naties  (Foto: defenddemocracy.org/screen capture) - Nikki Haley, US Ambassador to the United Nations  (Photo: defenddemocracy.org/screen capture)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

‘Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk’ - Jeremia 29:11

Bron: JNS, 29 augustus 2018


De Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Nikki Haley, zei dinsdag dat zij namens de regering van Trump, bij de VN aanvullende resoluties wil introduceren die de terroristische groep Hamas veroordelen.

Sinds de Algemene Vergadering van de VN in juni een Amerikaanse resolutie heeft aangenomen om Palestijnse burgers te beschermen als gevolg van het gebruik van menselijke schilden door Hamas, zei Haley: "We zullen doorgaan met het inbrengen van meer amendementen bij de VN zoals we met Hamas hebben gedaan en we vragen de VN te erkennen wie waar verantwoordelijk voor is”.

"We zouden graag een soort resolutie willen hebben in de Veiligheidsraad”, voegde Haley eraan toe, hoewel zij erkende dat Rusland, een permanent lid van de raad, een veto kan uitspreken tegen een dergelijke maatregel. Rusland heeft in juni zijn veto uitgesproken over een soortgelijke resolutie binnen de Veiligheidsraad.

Naast het besluit van Amerika dat ze minder steun zullen geven aan de UNRWA, het onderdeel van de VN dat verantwoordelijk is voor Palestijnse vluchtelingen, gaf Haley ook aan dat de VS van plan zijn om de bijdrage aan de UNRWA in januari te halveren. Ze riep Saoedi-Arabië en andere Arabische naties op, zich meer in te zetten en te helpen bij het oplossen van zaken met betrekking tot de Palestijnen, waaronder de vluchtelingenproblematiek en de humanitaire situatie in Gaza.

Haley kwam terug op het feit dat de VN het financiële korten van de VS veroordeelden met de woorden: "Jullie staan allemaal zo snel met je vinger naar ons te wijzen omdat we niet meer geven. Waar is Saoedi-Arabië ? Waar is Verenigde Arabische Emiraten ? Waar is Koeweit ? Waar zijn al die landen ? Hoeven zij zich niet druk te maken om de Palestijnen en hen dus geen geld te geven, en hoeven zij er niet voor te zorgen dat deze kinderen worden opgevangen ?"

"Als de regio niet in die gebieden investeert, waarom wordt ons dan verweten dat we niet in die gebieden investeren ?" vroeg ze retorisch. "Ze moeten deelnemen aan het spel. Zij zijn degenen die elke dag ruzie zoeken met me als het om Israël gaat. Ze geven geen cent", zei Haley, "ze geven tokens”.

______________    

ENGLISH    

'For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope' - Jeremiah 29:11 (The Israel Bible™)

By: JNS, August 29, 2018


U.S. Ambassador to the United Nations Nikki Haley said on Tuesday that on behalf of the Trump administration, she plans to introduce additional resolutions at the world body that condemn the terrorist group Hamas.

Since the U.N. General Assembly adopted a U.S. resolution in June to protect Palestinian civilians due to Hamas’s use of human shields, Haley said, “We are going to continue to put more amendments like what we did with Hamas and make them acknowledge who’s doing this".

“We would love to have some sort of resolution in the Security Council", Haley added, though acknowledged that Russia, a permanent member of the council, could veto such a measure. Russia vetoed a similar Security Council resolution in June.

Along with reports of America preparing to cut additional assistance towards UNRWA, the U.N. agency responsible for Palestinian refugees, Haley discussed it also defunding half of its contribution in January to go to the agency, which handles the Palestinian refugee issue. She called on Saudi Arabia and other Arab nations to step up and help resolve matters regarding the Palestinians, including the refugee issue and the humanitarian situation in Gaza.

Haley recalled when U.N. members blasted the move and told them: “You are all so quick to wag your finger at us for not giving more. Where is Saudi Arabia ? Where is United Arab Emirates ? Where’s Kuwait ? Where are all those countries ? Do they not care about the Palestinians to go and give money and make sure these kids are taken care of ?"

“If the region doesn’t invest in those areas, why are we being faulted for not investing in those areas ?” she asked rhetorically. “They have to have skin in the game. They’re the ones that fight me every day on Israel. They don’t give a penny", stated Haley, "they give tokens".