01 september 2018

Gaan Arabische Israëlische MK’s de EU vragen om verzet tegen de Joodse Nationaliteitswet ? – Are Arab Israeli MKs appealing to EU to oppose Jewish nation-state law ?

Partijleider Ayman Odeh (L) woont op 30 juli 2018 een protest bij tegen de Nationaliteitswet in Tel-Aviv (Tomer Neuberg / Flash90) - Joint List party leader Ayman Odeh (L) attends a protest against the nation-state law in Tel-Aviv on July 30, 2018 (Tomer Neuberg/Flash90)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Partijleider plant, naar verluidt, bezoek aan Brussel om steun te verkrijgen voor geplande VN-resolutie, die de Nationaliteitswet zal vergelijken met apartheid

Door TOI STAFF, 31 augustus 2018


Arabische Israëlische wetgevers zullen een reeks vergaderingen houden met hoge ambtenaren van de Europese Unie, om hen aan te sporen zich te verzetten tegen de controversiële Nationaliteitswet die vorige maand werd aangenomen, meldde Hadashot gisteren.

De uitzending kwam nadat Hadashot eerder deze week had gemeld, dat de Gezamenlijke (Arabische) Lijst hun krachten hadden gebundeld met de Palestijnen in een poging om de VN te overtuigen om volgende maand een resolutie bij de Algemene Vergadering van de VN in te dienen die de quasi-constitutionele wetgeving -  waarin de status van Israël als een Joodse staat is vastgelegd - gelijk stelt aan apartheid.

De beweringen in de uitzending, die door alle veronderstelde betrokken partijen werd ontkend, veroorzaakten een brede veroordeling in Israël, waarbij één minister de betrokken MK's opriep om berecht te worden wegens verraad.

Volgens de tv uitzending van gisteren zullen partijleider Ayman Odeh en verschillende partijleden volgende week naar Brussel reizen, waar Odeh en anderen een aantal top Europese leiders zullen ontmoeten, waaronder de hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie, Federica Mogherini, en verschillende ministers van Buitenlandse Zaken en ambassadeurs. Odeh zal naar verluidt de EU aansporen om de geplande VN-resolutie te steunen en Israël onder druk te zetten om de wet in te trekken.

De uitzending gaf tevens te kennen dat Odeh ook van plan is om het VN-culturele lichaam UNESCO te benaderen om te protesteren tegen de downgrade van het recht van het Arabisch als officiële taal in Israël. Er was geen onmiddellijke bevestiging of opmerking van Odeh.

De geruchten over de VN-resolutie wekte eerder deze week, verontwaardiging op in Israël.

"In elk ander normaal land is daar een woord voor: Verraad. Ik verwacht dat het justitieel systeem hen uiteindelijk terecht zal stellen voor de zwaarste overtreding in het wetboek”, zei minister van Toerisme, Yariv Levin, tegen Army Radio in een interview, afgelopen maandag. "Ik zal de procureur-generaal vragen om aldus te handelen”.

Minister van Bouw- en Woningtoezicht, Yoav Gallant, veroordeelde ook de Arabische MK's en zei dat "ambtenaren in de Knesset van Israël die tegen de staat Israël handelen, een rode lijn overgaan. Het is tijd voor het rechtssysteem dat de Knesset zich van die gevaarlijke extremisten te ontdoen”.

Israëlische diplomaten hebben naar verluidt ontdekt dat verschillende Arabische Knesset-leden, zoals Aida Touma-Sliman en Yousef Jabareen, onlangs een ontmoeting hebben gehad met hoge VN-functionarissen, waaronder VN- Under Secretary General for Political Affairs of the United Nations, Rosemary DiCarlo, om de Nationaliteitswet te bespreken.

Daarbij zouden ze hebben geprobeerd een VN-resolutie af te dwingen die de Nationaliteitswet doet denken aan apartheidswetten en steun te krijgen voor een internationale veroordeling van Israël. Maar zowel DiCarlo als Touma-Sliman ontkenden dat enige anti-Israël resolutie werd besproken.

Beide VN functionarissen hebben, naar verluidt, de Israëlische ambassadeur Danny Danon om een reactie gevraagd.

Zondagavond schreef Danon naar Knesset voorzitter, Yuli Edelstein, dat zijn Arabische MK's ‘tegen de staat Israël’ werkten en ‘grote schade aanrichtten’.

Israel’s ambassadeur bij de Verenigde Naties, Danny Danon (Foto: Courtesy)Danon veroordeelde de Arabisch-Israëlische delegatie voor het nemen van een dergelijk initiatief en beschuldigde hen ervan te profiteren van hun posities als officiële vertegenwoordigers van de natie, om Israël internationaal schade te berokkenen.

MK Touma-Sliman ontkende afgelopen maandag dat ze contact had opgenomen met topfunctionarissen van de Verenigde Naties om een veroordeling van Israël te promoten, maar zei dat, in het licht van de reacties, ze dit wel overweegt.

______________    

ENGLISH

Joint List party leader reportedly heading to Brussels, urging support for planned UN resolution that will compare the law to apartheid

By TOI STAFF, 31 August 2018


Arab Israeli lawmakers are set to hold a series of meetings with senior European Union officials to urge them to oppose the controversial nation-state law passed last month, Hadashot news reported Friday.

The report came after Hadashot reported earlier this week that the lawmakers from the Joint (Arab) List had joined forces with the Palestinians in an attempt to convince the UN to advance a resolution next month at the UN General Assembly that likens the quasi-constitutional legislation — which enshrines Israel’s status as a Jewish state — to apartheid.

That report, which was denied by all parties ostensibly involved, drew widespread condemnation in Israel, with one minister calling for the MKs involved to be tried for treason.

According to the TV report Friday, Joint Party leader Ayman Odeh and several party members are to travel to Brussels next week, where Odeh and others will meet with a series of top European leaders including foreign policy chief Federica Mogherini, various foreign ministers and ambassadors. Odeh will reportedly urge the EU to support the planned UN resolution and to pressure Israel to repeal the law.

The report said Odeh also plans to approach the UN cultural body UNESCO to protest the law’s apparent downgrading of Arabic as an official language in Israel. There was no immediate confirmation or comment from Odeh.

News of the rumored UN resolution sparked outrage in Israel earlier this week.

“In any other normal country there’s one word for that: Treason. I expect the justice system to finally put them on trial for the most severe offense in the law-book", Tourism Minister Yariv Levin told Army Radio in an interview on Monday. “I ask the attorney general to act toward this".

Construction Minister, Yoav Gallant, also condemned the Arab MKs, saying that “public servants in Israel’s Knesset acting against the State of Israel crosses a red line. It is time for the justice system to enable the outlawing and booting from the Knesset of those dangerous extremists".

Israeli diplomats reportedly discovered that several Arab Knesset members, including lawmakers Aida Touma-Sliman and Yousef Jabareen, met recently with senior UN officials, including UN Under-Secretary-General for Political Affairs Rosemary DiCarlo, to discuss the nation-state law.

They report charged they were seeking to claim in a UN resolution that the legislation is reminiscent of apartheid laws, and hope to gain support for international condemnation of Israel. But both DiCarlo and Touma-Sliman denied any anti-Israel resolution was discussed.

The UN officials reportedly asked Israeli Ambassador Danny Danon for a response.

On Sunday evening, Danon reportedly wrote to Knesset Speaker Yuli Edelstein informing him that Arab MKs were 'working against the State of Israel' and 'causing great damage'.

Israel’s Ambassador to the United Nations Danny Danon (Photo: Courtesy)Danon condemned the Arab Israeli lawmakers for the initiative and accused them of cynically taking advantage of their positions as official representatives of the nation to harm Israel internationally.

MK Touma-Sliman on Monday denied she had contacted top UN officials to promote a condemnation of Israel, but said in light of the reactions, she will consider doing so.