04 september 2018

Hamas zegt "tot dusver geen staakt-het-vuren-overeenkomst met Israël" - Hamas says "no ceasefire agreement with Israel so far"

Gaza vanuit Israël (Foto: AFP) - Gaza viewed from Israel (Photo: AFP)

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

"Tot dusverre zijn geen overeenkomst voor het staakt-het-vuren of een wapenstilstand met Israël geformuleerd", zei Sinwar

Bron: i24NEWS, 04/09/2018


“Weken van staakt-het-vuren onderhandelingen tussen Israël en Hamas, met Egypte en de VN als bemiddelaars, hebben tot nu toe geen vruchten afgeworpen”, zei Hamas leider Yahya Sinwar afgelopen dinsdag.

Inmiddels heeft Egypte de Palestijnse president Mahmoud Abbas geïnformeerd dat het gestopt is met het bemiddelen tussen Israël en Hamas, volgens berichten van de Palestijnse media, Alwatan. Maandenlang hebben zowel de Verenigde Naties als Egypte bemiddeld tussen Hamas en Israël, in een poging om een wapenstilstand tot stand te brengen om het hevige geweld van de afgelopen maanden langs de grens met Gaza te beëindigen en om de omstandigheden in de verarmde Palestijnse enclave te verbeteren.

Het op de tafel liggende voorstel zou een overeenstemming inhouden om te komen tot een langdurige beëindiging van geweld, het herstel van de controle door de Palestijnse Autoriteit over de door Hamas geleide Gazastrook en de voortgang van een aantal humanitaire projecten die voornamelijk door Qatar worden gefinancierd, waaronder een onder Israëlische controle bestaande scheepvaartweg tussen Gaza en Cyprus.

Israël dringt er echter op aan, als onderdeel van het staakt-het-vuren, dat de lichamen van de tijdens de Gaza oorlog in 2014 gesneuvelde IDF soldaten, en de twee Israëlische burgers die vermoedelijk door Hamas worden vastgehouden, uit Gaza moeten worden teruggebracht.

Op dinsdag meldde de IDF, dat de twee Israëlische burgers, Avraham (Avera) Mengistu en Hisham Al-Sayeed, die het onder Hamas controle staande gebied in Gaza zijn binnengekomen tijdens perioden van slechte geestelijke gezondheid in 2014 en 2015, in leven zijn en worden vastgehouden in Gaza. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu had afgelopen zondag een ontmoeting met de families van de twee gevallen soldaten, Oron Shaul en Hadar Goldin, en zei hen dat Israel eist dat de lichamen van Oron en Hadar worden teruggebracht uit de Gazastrook als onderdeel van het staakt-het-vuren met Hamas.

Oorspronkelijk noemde de wapenstilstand deal niet de lichamen van de gevallen soldaten, maar eenmaal op de tafel geplaatst als onderdeel van een lange termijn vredesakkoord, blijven Israëlische functionarissen erop aandringen dat het een noodzakelijke voorwaarde is.

______________

ENGLISH    

"So far neither a ceasefire agreement nor a ceasefire draft with Israel has been formulated”, Sinwar said 

By: i24NEWS, 09/04/2018

 

"Weeks of ceasefire negotiations between Israel and Hamas mediated by Egypt and the UN have not borne fruit so far", Hamas leader Yahya Sinwar said on Tuesday.

Meanwhile, Egypt has informed Palestinian President Mahmoud Abbas that it has stopped mediating between Israel and Hamas, according to a report by Palestinian media Alwatan voice on Tuesday. For months, both the United Nations and Egypt have been mediating between Hamas and Israel in an effort to secure a truce to end months of heavy violence along the Gaza border; as well as to ease conditions in the impoverished Palestinian enclave.

The proposal under discussion is said to include a commitment to a long-term cessation of violence, the restoration of the Palestinian Authority’s control over the Hamas-run Strip and the advancement of a number of humanitarian projects funded chiefly by Qatar, including an Israeli-supervised shipping lane between Gaza and Cyprus.

Israel, however, insists that the bodies of slain IDF soldiers killed in 2014 Gaza war as well as two civilian Israeli citizens believed to be held by Hamas have to be returned from Gaza as part of the ceasefire.

On Tuesday, IDF assessed that the two Israeli civilians, Avraham (Avera) Mengistu and Hisham Al-Sayeed, who entered Hamas-controlled Gaza during periods of poor mental health in 2014 and 2015 respectively, are alive and held in Gaza. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, met on Sunday with the families of the two fallen soldiers, Oron Shaul and Hadar Goldin, ensuring that their bodies would return from the Gaza Strip as part of any deal with Hamas.

Originally the ceasefire deal did not mention the bodies of the fallen soldiers, but once put on the table as part of a long-term peace deal, Israeli officials have reiterated it as a necessary condition.