09 september 2018

Ezechiel 36:8 komt tot leven - Ezekiel 36:8 comes to life

Het bos van Eshtaol, geplant door het Joods Nationaal Fonds (Foto: the Israel Bible) - Eshtaol Forest, planted by the Jewish National Fund (Photo: the Israel Bible)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

‘Maar, bergen van Israël, jullie bomen zullen weer uitlopen en vrucht dragen voor mijn volk Israël, want dat zal spoedig terugkeren’,  Ezechiel 36:8

Bron: the Israel Bible

 

In deze profetie belooft God, dat het land opnieuw zal worden bewoond door het huis van Israël en dat het zal bloeien, met de belofte dat op de bergen de bomen zullen groeien en dat zij vruchten zullen voortbrengen in het belang van zijn teruggekeerde volk.

Sinds het Joodse volk is teruggekeerd naar Israël, en nog steeds terugkerend is, is het land inderdaad begonnen te bloeien en er groeien opnieuw bomen door het hele land.

Onder leiding van het Joods Nationaal Fonds zijn er sinds 1901, al meer dan 250.000 bomen in Israël geplant. Terwijl de wereld worstelt met ontbossing, is Israël het enige land dat de twintigste eeuw met meer bomen eindigde dan het aan het begin had.

Volgens rabbijn Abba van de Talmoed (Sanhedrin 98a) is de bloei van het land Israël in dit vers, een duidelijk teken dat de volledige en uiteindelijke verlossing nabij is.

Lees meer op https://theisraelbible.com/bible/ezekiel/chapter-36/verse-8#BuqIkyFksLSmxS0W.99

_____________

ENGLISH

‘But you, O mountains of Yisrael, shall yield your produce and bear your fruit for My people Yisrael, for their return is near’,  Ezekiel 36:8

By: the Israel Bible

 

In this prophecy, Hashem promises that the land will again be inhabited by the house of Israel and that it will flourish, pledging that the mountains will grow trees and produce fruits for the sake of His returning nation.

Since the Jewish people have returned to Israel, and are still coming home, the land has indeed begun to flourish, and there are once again trees growing throughout the land.

In fact, under the direction of the Jewish National Fund, over 250,000,000 trees have been planted in Israel since 1901. While the world struggles with deforestation, Israel is the only country that ended the twentieth century with more trees than it had at its start.

According to Rabbi Abba of the Talmud (Sanhedrin 98a), the flourishing of the Land of Israel described in this verse is a clear sign that the complete and final redemption is near.

Read more at https://theisraelbible.com/bible/ezekiel/chapter-36/verse-8#BuqIkyFksLSmxS0W.99


Comments