11 september 2018

​Zeecontainers op de Westelijke Jordaanoever als protest tegen aanstaande ontruiming van gehucht - Palestinians set up outpost near West Bank Bedouin village due to be razed

Palestijnse meisjes uit de Bedouin gemeenschap, bij één van de geplaatste zeecontainers op de Westelijke Jordaanoever bij Khan al-Ahmar, 11 september 2018 ( Foto: AP/Majdi Mohammed) - Palestinians girls near newly made shed in the West Bank Bedouin community of Khan al-Ahmar, September 11, 2018 (Photo: AP/Majdi Mohammed)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Palestijnse activist zegt dat de 5 zeecontainers een boodschap voor Israël zijn, namelijk dat "het ons recht is om op ons land te bouwen". Dit n.a.v. de aanstaande ontruiming van Khan al-Ahmar, op woensdag

Bron: TOI STAFF and AGENCIES, 11 september 2018


Palestijnse activisten uit de Bedouin gemeenschap hebben 5 zeecontainers in de buurt van het gehucht Khan al-Ahmar geplaatst, om te protesteren tegen de verwachte ontruiming door Israël van het gehucht op de Westelijke Jordaanoever.

Activist Abdallah Abu Rahmeh zei dinsdag, dat het neerzetten van de witte zeecontainers bij Khan al-Ahmar, één met een Palestijnse vlag, een boodschap is aan Israël dat "het ons recht is om op ons land te bouwen".

De Israëlische mensenrechtengroep B'Tselem kondigde zaterdag aan, dat het de Europese Unie had benaderd om te vragen of het wilde ingrijpen om de ontruiming van het gehucht, dat op woensdag gepland staat, te voorkomen. B'Tselem-directeur Hagai El-Ad verzocht daarbij het Hoofd van het buitenlandse beleid van de EU, Federica Mogherini, om actie te ondernemen.

El-Ad verwees naar eerdere uitspraken van Mogherini, die Israël waarschuwde voor de ontruiming en schreef: "we hebben het punt bereikt waarop het lijkt, dat er serieuze consequenties volgen voor Israël, wil de EU haar eigen geloofwaardigheid behouden”.

In een uitspraak van vorige week heeft de High Court of Justice de weg vrijgemaakt voor de ontruiming van Khan al-Ahmar, waarbij een laatste beroep werd verworpen in een zaak die internationale kritiek heeft opgeroepen.

El-Ad schreef dat "in hun bezettingsgedachte de rechters zowel de context van een volledig eenzijdig planningsregime negeerden, waar 'legaal bouwen’ een optie is die is voorbehouden aan kolonisten, als de ontkenning van bescherming van personen”.

Hij beweerde vervolgens dat de ontruiming deel uitmaakte van een plan om de Palestijnse aanwezigheid in Area C te minimaliseren, een stuk land dat 60 procent van de Westelijke Jordaanoever in beslag neemt en waarover Israël de controle heeft volgens de voorwaarden van de Oslo-akkoorden tussen Israël en de Palestijnen, uit september 1995.

"De EU heeft duidelijk voldoende invloed om een concreet effect te beïnvloeden, door Israël te laten zien dat onaanvaardbare schendingen van de mensenrechten ernstige gevolgen zullen hebben en aan te geven wat ze daardoor hebben te verliezen", schreef El-Ad. "De vernietiging van een hele Palestijnse gemeenschap is de meest recente en duidelijke illustratie van Israëls ongegeneerde veronachtzaamheid van zogenaamde gedeelde waarden, dat vermoedelijk te wijten is aan haar relatie met de EU”, voegde hij eraan toe.

De Europese Unie drong er donderdag bij Israël op aan, de ontruiming opnieuw te overwegen, en waarschuwde dat de ontruiming de pogingen om een vredesakkoord tussen Israël en de Palestijnen te bereiken, zou ondermijnen.

"De gevolgen van een ontruiming van deze gemeenschap en de ontheemding van haar inwoners, inclusief kinderen, tegen hun zin, zouden zeer ernstig kunnen zijn en de levensvatbaarheid van de tweestaten oplossing ernstig ondermijnen en perspectieven op vrede ondermijnen", zei de EU in een verklaring. "De gemeenschap van Khan al-Ahmar bevindt zich op een gevoelige locatie in gebied C, die van strategisch belang is voor het behoud van de nabije, toekomstige Palestijnse staat. De EU verwacht van de Israëlische autoriteiten dat zij hun beslissing om Khan al-Ahmar te ontruimen, opnieuw zullen overwegen", vervolgde de verklaring.

______________

ENGLISH    

Activist says the 5 shipping containers send a message to Israel that ‘it’s our right to build on our land’; demolition of Khan al-Ahmar slated for Wednesday

By TOI STAFF and AGENCIES, September 11, 2018


Palestinian activists have set up five shipping containers near a Bedouin hamlet to protest the expected razing of the West Bank encampment by Israel.

Activist Abdallah Abu Rahmeh said Tuesday that setting up the white shipping containers near Khan al-Ahmar, one with a Palestinian flag, is a message to Israel that “it’s our right to build on our land.”

The Israeli human rights group B’Tselem announced Saturday it had written to the European Union to ask that it intervene to prevent the demolition of the village, which is slated to occur as early as Wednesday.

B’Tselem director Hagai El-Ad wrote to the EU foreign policy chief, Federica Mogherini, asking her to take action on the issue.

El-Ad referred to previous statements made by Mogherini warning Israel against the demolition, writing: “We have reached the juncture where it appears that these serious consequences must be spelled out, if the EU is to credibly back its own positions.”

In a ruling last week the High Court of Justice cleared the way for the demolition of Khan al-Ahmar, rejecting a final appeal in a case that has drawn international criticism.

El-Ad wrote that, “in their occupation-serving decision, the justices ignored both the context of a completely one-sided planning regime, where building ‘legally’ is an option reserved for settlers and denied from protected persons.”

He then claimed that the demolition was part of a plan to minimize Palestinian presence in Area C, a stretch of land accounting for 60 percent of the West Bank over which Israel has control under the terms of the Oslo Accords signed between Israel and the Palestinians in September 1995.

“The EU obviously has ample leverage to affect a concrete impact, by showing Israel that unacceptable human rights violations will have serious consequences and spelling out exactly what it stands to lose,” wrote El-Ad. “The destruction of an entire Palestinian community is the clearest recent expression of Israel’s unabashed disregard for the supposed shared values that presumably lie at the core of its relationship with the EU,” he added.

The European Union on Thursday urged Israel to reconsider the razing, warning it would undermine efforts to reach a peace deal between Israel and the Palestinians.

“The consequences of a demolition of this community and the displacement of its residents, including children, against their will, would be very serious and would severely threaten the viability of the two-state solution and undermine prospects for peace,” the EU said in a statement. “The community of Khan al-Ahmar is located in a sensitive location in Area C, of strategic importance for preserving the contiguity of a future Palestinian state. The EU expects the Israeli authorities to reconsider their decision to demolish Khan al-Ahmar,” the statement continued.