12 september 2018

PM: Europa moet ophouden Iran te sussen terwijl het terroristische aanvallen op het continent plant - PM: Europe must stop appeasing Iran as it plans terror attacks on the continent

Premier Benjamin Netanyahu (2R) leidt de wekelijkse kabinetsvergadering op het kantoor van de premier in Jeruzalem, op 12 september 2018 (Foto: Marc Israel Sellem / POOL) - Prime Minister Benjamin Netanyahu (2R) leads the weekly cabinet meeting at the Prime Minister's Office in Jerusalem, on September 12, 2018 (Photo: Marc Israel Sellem/POOL)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Premier Benjamin Netanyahu opende zijn kabinetsvergadering vandaag met de nadruk, dat de wereld zich niet alleen tegen de dreiging van de islamitische staat moet verenigen, maar ook tegen die van Iran

Bron: TOI STAFF, 12 september 2018


"Europa doet dit tot op zekere hoogte tegen de islamitische Staat, maar het doet dit niet tegen Iran", zei Netanyahu. "Integendeel, wat we zien, is dat terwijl Iran terroristische cellen naar Europa stuurt, de Europese leiders de kalmte proberen te bewaren en zich verzoenen met Iran, in dezelfde week dat de terroristische cellen hun operaties wilden uitvoeren, wat wij hebben geholpen om te dwarsbomen. Dit is onaanvaardbaar".

Netanyahu verwees vermoedelijk naar informatie die de Mossad had doorgegeven aan de autoriteiten in Frankrijk, Duitsland en België, die heeft geleid tot arrestaties van een cel onder leiding van een Iraanse diplomaat, die van plan was om een aanslag te plegen op een conferentie van 30 juni dit jaar. De aanslag was georganiseerd door een Iraanse dissidentengroep, de Volksmujahedeen van Iran.

De Israëlische leider herhaalde dat “de Iraanse verzoening betekent, een meedogenloze aanval op de waarden en veiligheid van de vrije samenlevingen, en de tijd is gekomen dat Westerse regeringen zich voegen bij de krachtige en duidelijke inspanning van de Trump-regering tegen het terreurregime in Teheran”.

De premier voegde eraan toe dat radicale sjiieten en radicale soennieten beiden bezig waren om Israël en de Westerse samenleving te vernietigen.

"De wereld wordt uitgedaagd door de radicale islam, radicale sjiieten aan de ene kant geleid door Iran, en radicale soennieten geleid door de islamitische staat, maar beiden hebben één enkel doel: de vrije samenlevingen te elimineren, zoals wij die erkennen, om Israël te elimineren en tot slot het Westen en anderen te elimineren ", zei hij.

_______________

ENGLISH

Prime Minister Benjamin Netanyahu opened his cabinet meeting Today by stressing that the world must unite against not only against the threat of Islamic State, but also against that of Iran

By: TOI STAFF, September 12, 2018

 

“It is doing so to a certain extent against Islamic State but it is not doing so against Iran", Netanyahu said. "On the contrary, what we are seeing is that while Iran is sending terrorist cells to Europe, European leaders are appeasing – and reconciling with – Iran, in the same week that the terrorist cells were due to carry out their operations, which we helped thwart. This is unacceptable”.

Netanyahu was presumably referring to intelligence the Mossad passed on to authorities in France, Germany, and Belgium leading to arrests of a cell headed by an Iranian diplomat that planned to bomb a June 30 conference organized by an Iranian dissident group, the People’s Mujahedeen of Iran.

The Israeli leader reiterated that “the appeasement of Iran abets the relentless assault on the values and security of the free societies, and the time has come for Western governments to join the strong and clear effort by the Trump administration against the terror regime in Tehran”.

The prime minister added that radical Shiites and radical Sunnis were both working to destroy Israel and destroy Western society.

“The world is being challenged by radical Islam, radical Shiites on the one hand led by Iran, and radical Sunnis led by Islamic State, but both have a single goal: to eliminate the free societies, as we recognize, to eliminate Israel and in the end to eliminate the West and others as well”, he said.