13 september 2018

​Israël ontkent bericht dat Saoedi-Arabië het Iron Dome systeem heeft aangekocht - Israel denies report claiming Saudi Arabia purchased Iron Dome system

Israël heeft zijn Iron Dome afweersysteem in 2011 geïntroduceerd (Foto: Jack Guez, AFP / File) - Israel introduced its Iron Dome defense system in 2011 (Photo: Jack Guez, AFP/File)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Er was geen bevestiging door Saoedische functionarissen en Israëlische veiligheidsfunctionarissen ontkenden het bericht ten stelligste

Bron: i24NEWS, 13 september 2018


Israël ontkende categorisch een bericht van donderdag, waarin wordt beweerd dat Saoedi-Arabië het Iron Dome raketafweersysteem heeft gekocht en streeft naar een overeenkomst inzake brede militaire samenwerking met de Joodse staat.

Het bericht van de in Londen gevestigde Arabischtalige nieuwswebsite Al-Khaleej Online, citeerde "diplomatieke bronnen op hoog niveau" door te zeggen, dat Riyadh het Israëlische systeem had gekocht. Het Iron Dome systeem is ontworpen om binnenkomende korteafstandsraketten en artilleriegranaten te onderscheppen en te vernietigen.

Een Israëlische defensieofficier ontkent het bericht, dat ook niet werd bevestigd door Saoedische functionarissen. Volgens het bericht van Al-Khaleej moest de overeenkomst tussen Saoedi-Arabië en Israël - die naar verluidt meer dan tientallen miljoenen dollars waard was - in december van dit jaar worden geïmplementeerd met de eerste Iron Dome batterij, die aan de grens van Saoedi-Arabië met Jemen wordt geplaatst, vanwaar door Iran gesteunde Huthi-rebellen talloze raketaanvallen op Riyadh hebben uitgevoerd.

Niet benoemde diplomatieke bronnen vertelden aan Al-Khaleej Online, dat de aanvankelijke Israëlische weigering om de Iron Dome te verkopen aan een Arabische natie, veranderde door de tussenkomst van de VS en de toevoeging van garanties die door de VS werden afgedwongen bij Saoedi-Arabië. Deze garanties zouden inhouden, dat de overname van het systeem "geen gevaar oplevert voor de veiligheid van Israël of zijn bondgenoten in de regio, op korte of lange termijn".

Het bericht vermeldde verder, dat de overeenkomst met Saoedi-Arabië tot stand was gekomen omdat Saoedi-Arabië niet alleen politieke toenadering tot Israël zocht op basis van gezamenlijke belangen met betrekking tot hun gemeenschappelijke vijand, Iran, maar ook een brede militaire samenwerking wilde met inbegrip van de uitwisseling van informatie en openbare wapen- en verdedigingsdeals.

Israël en Saoedi-Arabië hebben nooit diplomatieke betrekkingen gehad en Riyadh heeft lange tijd één front gevormd met de rest van het Midden-Oosten op het gebied van de Palestijnse kwestie, een hoeksteen van de Arabische solidariteit. Saoedi-Arabië’s kroonprins, Mohammed bin Salman, zorgde in april aan het thuisfront voor onrust, na blijk te geven van een ongekende erkenning van Israëls "recht" om te bestaan, en daarbij de mogelijkheid van een toekomstige samenwerking met de Joodse staat aanmoedigde.

Ondanks diepe wrok jegens Israël door het Saoedische publiek, wordt Bin Salman algemeen beschouwd als speerpunt van een geheime alliantie met Jeruzalem op basis van een gedeelde vijandigheid jegens Shia machthebber, Iran. Premier Benjamin Netanyahu en andere Israëlische topfunctionarissen hebben ook laten doorschemeren, dat er mogelijk bloeiende, verborgen banden met Riyadh zijn. Vorig jaar liet Israel Defense Force (IDF) stafchef Lt. Gen. Gadi Eizenkot de Saoedi-Arabische krant Elaf weten, dat er een "volledige consensus" bestaat tussen Israël en Saoedi-Arabië over de kwestie van de wederzijdse aartsrivaal Iran, en dat Jeruzalem bereid is om kennis te delen met één van de machtigste moslimstaten ter wereld.

_____________

ENGLISH

There was no confirmation by Saudi officials, and Israeli security officials strongly denied the report 

By: i24NEWS, September 13, 2018


Israel categorically denied a report Thursday claiming that Saudi Arabia has purchased the Iron Dome missile defense system and is working to reach an agreement on broad military cooperation with the Jewish State.

The report by the London-based Arabic-language news website Al-Khaleej Online cited "high-level diplomatic sources" as saying that Riyadh had purchased the Israeli system, designed to intercept and destroy incoming short-range rockets and artillery shells.

An Israeli defense official denied the report, which was also unconfirmed by Saudi officials.According to the Al-Khaleej report, the Saudi-Israel deal - said to be worth in excess of tens of millions of dollars - was to be implemented in December of this year with the first Iron Dome battery to be placed Saudi Arabia's border with Yemen, from where Iran-backed Huthi rebels have launched numerous missile attacks against Riyadh.

Unnamed diplomatic sources told the news outlet that Israel's initial refusal to sell the Iron Dome to any Arab nation was overcome following US intervention and the addition of guarantees to be signed through the US that Saudi Arabia's acquisition of the system "does not pose any danger to the security of Israel or its allies in the region in the short or long term".

The report stated that the purchase came with Saudi Arabia seeking not only political rapprochement with Israel on the basis of overlapping interests concerning their common enemy, Iran, but also broad military cooperation with including the exchange of intelligence and public arms and defense deals.

Israel and Saudi Arabia have never had diplomatic ties and Riyadh has long been in unison with the rest of the Middle East in hewing closely with the Palestinian cause, a cornerstone of Arab solidarity. Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman caused disquiet at home in April after giving unprecedented recognition to Israel's "right" to exist while extolling the possibility of future cooperation with the Jewish state.

Despite deep resentment toward Israel in the Saudi public, Bin Salman is widely thought to have spearheaded a covert alliance with Jerusalem based on a shared animosity toward Shia powerhouse Iran. Prime Minister Benjamin Netanyahu and other top Israeli officials have also hinted at booming but hidden ties with Riyadh. Last year, Israel Defense Force (IDF) chief-of-staff Lt. Gen. Gadi Eizenkot told the Saudi-owned Elaf newspaper that there is a "complete consensus" between Israel and Saudi Arabia on the issue of mutual arch-rival Iran, and that Jerusalem is ready to share intelligence with one of the world's most powerful Muslim states.