15 september 2018

Joods-christelijke partij officieel opgericht

Avi Lipkin (Foto: Alfred Muller)

JERUZALEM | De Joods-christelijke Bijbelblokpartij in Israël is op zoek naar Israëliërs die bereid zijn in de Knesset te zitten, aldus partijleider Avi Lipkin

Bron: MessiaNieuws, Alfred Muller, 9 september 2018

De partij is inmiddels officieel erkend. Lipkin zegt dat het hem twintig jaar heeft gekost om de honderd handtekeningen bij elkaar te krijgen die nodig waren om de partij op te richten. Dat het zo lang duurde, wijt hij aan het feit dat Joden en christenen elkaar eeuwenlang hebben gehaat.

Vervolgens moest hij meer dan 50.000 dollar op tafel leggen voor de advocaat en de registratie. Maar uiteindelijk is het allemaal gelukt. “De partij is nu legaal. Velen geloofden dat het mij nooit zou lukken. Ze zeiden: Hij heeft geen geld. Ze hadden gelijk. Ik deed alles als vrijwilliger.”

De naam van de partij is in het Hebreeuws Gush Hatanachi. (Blok van de Tenach). Lipkin gelooft met het oog op de toekomst die de wereld wacht dat Joden en christenen straks één blok zullen vormen. “We kunnen straks de grootste partij worden”, voorspelt hij diverse malen tijdens het gesprek.

Lipkin is Joods en staat tussen conservatief en orthodox in. Christenen en Joden, inclusief Messiasbelijdende Joden, zijn welkom in zijn partij. Het doel is een lijst op te bouwen met evenveel Joden als christenen. Nummer 1 is hijzelf, op de tweede plaats staat een Arabische christen. Naar nummer 3 is Lipkin nog op zoek. Hij schat dat de achterban van zijn partij voor 70 procent uit Joden bestaat die de rabbijnse traditie volgen, voor 20 procent uit Messiasbelijdende Joden en voor 10 procent uit Arabische christenen. Lipkin zegt dat Engelssprekende protestanten in het buitenland enthousiast zijn over het idee. “Ik sprak in kleine gemeentes. Grote kerken zijn te bang om mij uit te nodigen. Voor hen ben ik te radicaal.”

Lipkin is naarstig op zoek naar meer kandidaten. Als het de Bijbelblokpartij lukt om de kiesdrempel te nemen, belandt ze met minstens vier zetels in het parlement. De verkiezingen hebben uiterlijk in het najaar van 2019 plaats. Maar het is ook mogelijk dat de regering vervroegde verkiezingen wil in de komende winter.

Lipkin wil eerst proberen de Arabische christenen voor zijn partij te interesseren. “Zij zijn hier geweest sinds de tijd van Christus. Ze hebben het recht bovenaan op de lijst te staan.”

Tot nu toe heeft hij nog niet zijn best gedaan om Russische christenen te bereiken die getrouwd zijn met Russische Joden. Hij zegt dat hij de boot af wil houden. Lipkin denkt dat Israëliërs met een Russische achtergrond hem massaal zullen steunen. Maar dat zou betekenen dat hij onder invloed komt van Moskou. “Ik wil niet dat ze zeggen: Die Avi Lipkin is een spion. Ik wil dat dit een partij is van Joden en christenen in het land Israël die loyaal zijn aan Jeruzalem.”

Lipkin vindt dat Judea en Samaria, ook bekend als de Westoever, bij Israël moeten blijven. Hijzelf woont in de nederzetting Kedar, ten zuidoosten van Jeruzalem. Hij is niet bang voor de waarschuwingen van demografen die zeggen dat bij de voortgang van de Israëlische controle over deze gebieden de Joden straks een minderheid kunnen vormen.

Lipkin gelooft dat Israël een goede tijd tegemoet gaat. Dat heeft volgens hem te maken met de grimmige toekomst die Europa wacht. “Miljoenen en miljoenen moslims emigreren naar Noord-Amerika, Latijns-Amerika en Europa. De islamitische agenda is de Joden te doden en dan de christenen. Als hun religie vertelt dat ze de Joden moeten doden op zaterdag en de christenen op zondag, ontstaat daar een genocide.”

Dit scenario houdt in dat Joden en hun niet-Joodse partners massaal naar Israël zullen emigreren. Hij gelooft dat de bevolking van Israël zich uit zal breiden van de huidige bijna 9 miljoen naar 16 tot 18 miljoen Joden en christenen. “Mijn partij wordt dus de grootse in de Knesset.”

Lipkin verwacht verder dat in het Midden-Oosten de radicale soennieten de sjiieten zullen verslaan. Dat houdt volgens hem in dat de christenen, druzen en sjiieten het risico lopen te worden vermoord door Islamitische Staat en andere radicale groeperingen. Deze minderheden zullen vervolgens Israël smeken om hen te beschermen.

“Dat betekent dat Israëls grenzen zich zullen uitbreiden naar Libanon en de Eufraat om de christenen te beschermen. Anders zullen ze sterven. Daardoor zal de bevolking nog eens met 10 miljoen mensen extra toenemen. Ik begrijp niet dat niemand dit ziet. Behalve ikzelf.”

_______________________________________________________________

ENGLISH
Jewish-Christian party officially founded

The Jewish-Christian Bible Bloc Party in Israel is looking for Israelis who are willing to become a member of the Knesset, according to party leader Avi Lipkin

he party has now been officially recognized. Lipkin says it took him twenty years to get the hundred signatures that were needed to start the party. That it took so long, he blames the fact that Jews and Christians have hated each other for centuries.

Then he had to put up over $ 50,000 for legal fees and registration. But in the end it all succeeded. "The party is legal now. Many believed that I would never succeed. They said, He has no money. They were right. I did everything as a volunteer."

The name of the party is in Hebrew Gush Hatanachi. (Block of the Tanakh). Lipkin believes with a view to the future that the world is waiting for Jews and Christians to form a single block. "We will soon be the biggest party", he predicts several times during the conversation.

Lipkin is Jewish and stands between conservative and orthodox. Christians and Jews, including Messianic Jews, are welcome in his party. The goal is to build a list with as many Jews as Christians. Number 1 is himself, in the second place is an Arab Christian. Lipkin is still looking for number 3. He estimates that the constituency of his party consists of 70 percent of Jews who follow the rabbinic tradition, 20 percent of Messianic Jews and 10 percent of Arab Christians. Lipkin says that English-speaking Protestants abroad are enthusiastic about the idea. "I spoke in small churches. Large churches are too afraid to invite me. I am too radical for them."

Lipkin is eagerly looking for more candidates. If the bible block party succeeds in taking the electoral threshold, it ends up with at least four seats in parliament. The elections will take place at the latest in the autumn of 2019. But it is also possible that the government wants early elections in the coming winter.

Lipkin first wants to try to interest the Arab Christians for his party. "They have been here since the time of Christ. They have the right to be at the top of the list. "

Until now he has not done his best to reach Russian Christians who are married to Russian Jews. He says he wants to keep the boat off. Lipkin thinks that Israelis with a Russian background will support him en masse. But that would mean that he comes under the influence of Moscow. "I do not want them to say: Avi Lipkin is a spy. I want this to be a party of Jews and Christians in the land of Israel who are loyal to Jerusalem. "

Lipkin believes that Judea and Samaria, also known as the West Bank, should stay with Israel. He himself lives in the Kedar settlement, south-east of Jerusalem. He is not afraid of the warnings of demographers who say that in the progress of the Israeli control over these areas the Jews will soon form a minority.

Lipkin believes that Israel is looking forward to a good time. According to him, this has to do with the grim future that awaits Europe. "Millions and millions of Muslims emigrate to North America, Latin America and Europe. The Islamic agenda is to kill the Jews and then the Christians. If their religion says they have to kill the Jews on Saturday and the Christians on Sunday, there is a genocide. "

This scenario means that Jews and their non-Jewish partners will emigrate to Israel en masse. He believes that the population of Israel will expand from the current nearly 9 million to 16 to 18 million Jews and Christians. "My party will be the biggest in the Knesset."

Lipkin also expects that the radical Sunnis will defeat the Shiites in the Middle East. According to him, this means that the Christians, Druze and Shiites run the risk of being murdered by Islamic State and other radical groups. These minorities will then beg Israel to protect them.

"That means Israel's borders will extend to Lebanon and the Euphrates to protect the Christians. Otherwise they will die. As a result, the population will increase by an additional 10 million people. I do not understand that no one sees this. Except for myself.