17 september 2018

We brengen nog eens 1.000 Ethiopische Joden naar Israël - We will bring another 1,000 Ethiopian Jews to Israel

Netanyahu tijdens ministeriële vergadering vandaag (Foto: Amos Ben Gershom/GPO) - Netanyahu at ministerial meeting today (Photo: Amos Ben Gershom/GPO)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

PM roept Ministerieel Comité bijeen voor de bevordering en integratie van Israëlische burgers van Ethiopische herkomst

Bron: Arutz Sheva Staff, 17 september 2018


Premier Benjamin Netanyahu heeft het Ministerieel Comité voor de bevordering en integratie van Israëlische burgers van Ethiopische herkomst bijeengeroepen, waar hij beloofde nog eens 1.000 Ethiopische joden naar Israël te brengen.

"Dit is de elfde bijeenkomst van dit ministerieel comité. Tijdens de vorige vergadering beloofde ik een aanbeveling te doen betreffende de Falash Mura en na overleg met de MK's Amsalem en Neguise, kan ik u meedelen dat ik heb besloten dat ongeveer 1.000 leden van de gemeenschap - wiens kinderen hier al zijn - naar Israël moeten worden gebracht", zei Netanyahu aan het begin van de bijeenkomst. Dit is geen eenvoudige beslissing vanwege andere issues die we hebben met betrekking tot leden van de Ethiopische gemeenschap, maar ik ben vastbesloten om dit te doen en ik voeg eraan toe, dat dit in de nasleep is van 1.300 Falash Mura die al naar Israël zijn gekomen. Ik heb minister van Binnenlandse Zaken, Aryeh Deri, die niet aanwezig kan zijn op deze vergadering, gevraagd om een concept besluit van de regering, in te dienen. Dit is in overeenstemming met de hoge mate van belangrijkheid waarop we met deze kostbare gemeenschap omgaan, die deel uitmaakt van onze mensen en deel uitmaakt van onze staat”.

Premier Netanyahu verwees naar meldingen van discriminatie in Kiryat Gat:

"Gisteren hoorde ik een woedende en racistische opmerking tegen Ethiopische Joden in Kiryat Gat. We zijn niet bereid om dit te accepteren; we verwerpen dit rigoureus. We zullen tijdens deze vergadering maatregelen bespreken om dit fenomeen aan te pakken. We accepteren geen racisme tegen de Ethiopische joodse gemeenschap of tegen elke andere integrerende gemeenschap in Israël. We zullen dit tijdens deze bijeenkomst bespreken”.

_____________

ENGLISH    

PM convenes Ministerial Committee on the Advancement and Integration of Israeli Citizens of Ethiopian Origin

By: Arutz Sheva Staff, September 17, 2018


Prime Minister Benjamin Netanyahu, convened the Ministerial Committee on the Advancement and Integration of Israeli Citizens of Ethiopian Origin, where he promised to bring another 1,000 Ethiopian Jews to Israel.

"This is the 11th meeting of this ministerial committee. At the previous meeting I promised to submit a recommendation regarding the Falash Mura and after consulting with MKs Amsalem and Neguise, I am pleased to inform you that I have decided that approximately 1,000 community members – whose children are already here – must be brought to Israel," Netanyahu said at the start of the meeting. This is not a simple decision due to other ramifications that we have regarding members of the Ethiopian community; however, I am determined to do this and I add that this is in wake of 1,300 Falash Mura who have already come to Israel. I asked Interior Minister, Aryeh Deri, who is unable to be present at this meeting, to submit a draft Government decision. This is in continuation of the importance with which we have been handling this precious community, which is part of our people and part of our state”.

Prime Minister Netanyahu referred to reports of discrimination in Kiryat Gat:

"Yesterday I heard an infuriating and racist remark against Ethiopian Jews in Kiryat Gat. We are not prepared to accept this; we reject this outright. We will discuss – at this meeting – measures to deal with this phenomenon. We are not prepared to accept racism against the Ethiopian Jewish community or against any other ingathering in Israel. We will discuss this at this meeting”.