19 september 2018

Zegelarchief uit tijdperk Tweede Tempel ontdekt in Beit Guvrin-Maresha National Park - Second Temple-era seal archive discovered at Beit Guvrin-Maresha National Park

Gebroken opslagvaten liggen in een grot in het Beit Gurvin-Maresha National Park, (Foto: Assaf Stern/Tazpit screen capture) - Broken storage vessels lie in a cave in the Beit Gurvin-Maresha National Park, (Photo: Assaf Stern/Tazpit screen capture)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

"Dit is het grondgebied van de families van de stam Juda ... Keïla en Achzib en Maresa”, Jozua 15:44

Bron: Breaking Israel News, Tazpit Press Service, 17 september 2018


“Ongeveer 1.020 kleizegels (bullae) daterend uit de Hellenistische periode - die samenvalt met de tijd dat de Tweede Tempel in Jeruzalem stond - en die mogelijk tot het brievenarchief van een rijke landeigenaar behoorden, werden in augustus gevonden in het Beit Guvrin-Maresha Nationaal park in centraal Israël”, kondigde de Israel Nature and Parks Authority onlangs aan.

Een team van archeologen onder leiding van Dr. Ian Stern, die in samenwerking met het Hebreeuwse Union College werkt, evenals de Israel Antiquities Authority en de Israel Nature and Parks Authority, ontdekten de van klei gemaakte bullae-verzameling terwijl ze probeerden een zijkamer te fotograferen in een ondergrondse grot. De zegels zijn verzameld voor conservering, opslag en analyse.

De bullae waren oorspronkelijk met een koord bevestigd aan duizenden papyrusdocumenten, die gedurende de 2000 jaar in de grot waren vergaan, en waren voorzien van een uniek zegel om fraude tegen te gaan.

Dr. Donald Tzvi Ariel, hoofd van het Muntafdeling bij de Antiquiteiten Autoriteit van Israël, en een wereldwijd vooraanstaande deskundige op het gebied van zegels, onderzocht een groep van 300 bullae en ontdekte, dat de zegelafdrukken Griekse goden zoals Athena, Apollo en Aphrodite voorstelden, evenals horens van overvloed, erotische scènes, dieren en meer.

"Deze archeologische vondst duidt erop, dat er op de site een groot archief van oude privédocumenten bestond en dat het mogelijk van een rijke grootgrondbezitter was", zei Ariel. "Het lijkt erop, dat het archief plotseling werd achtergelaten - dit feit is bijzonder interessant in het licht van de gebeurtenissen in de periode, waarin John Hyrcanus de Maccabean (een Joodse Hogepriester), de Edomieten veroverde die in dit land leefden en hen dwong zich te bekeren”.

Deze actie van Hyrcanus was extreem zeldzaam, aangezien Joden niet de gewoonte hadden om hun onderdanen te dwingen zich te bekeren tot het Jodendom. Eén van degenen die zich bekeerde was Antipater, de vader van Herodes de Grote.

Maresha, onderdeel van het nationale park, werd in 2014 door de UNESCO, de culturele tak van de Verenigde Naties, op de Werelderfgoedlijst gezet.

______________

ENGLISH    

“This is the inheritance of the tribe of the children of Judah according to their families… Keilah, and Achzib, and Mareshah”, Joshua 15:44 (The Israel Bible™)

By: Breaking Israel News, Tazpit Press Service, September 17, 2018


“Approximately 1,020 clay seals (bullae) dating back to the Hellenistic period – which coincides with the time the Second Temple stood in Jerusalem – and which may have belonged to the letter archive of a wealthy landowner, were found in August at the Beit Guvrin-Maresha National Park in central Israel”, the Israel Nature and Parks Authority recently announced.

A team of archaeologists led by Dr. Ian Stern, who works in cooperation with the Hebrew Union College, as well as the Israel Antiquities Authority and the Israel Nature and Parks Authority, discovered the bullae collection made of clay while trying to photograph a side room in an underground cave. The sealings were gathered for preservation, storage, and analysis.

The bullae were attached with cord to thousands of papyrus documents that did not survive the 2000 years in the cave, and were impressed with a unique sign to provide tamper-proofing.

Dr. Donald Tzvi Ariel, Coin Department head at the Israel Antiquities Authority, and a leading world expert on seals, examined a group of 300 bullae and found that the seal prints depict Greek gods such as Athena, Apollo, and Aphrodite, as well as horns of abundance, erotic scenes, animals and more.

“This archeological finding indicates that a large archive of ancient private documents existed on the site and may have belonged to wealthy landowner” said Ariel. “It seems that the archive was abandoned suddenly – this fact is particularly interesting in light of the events of the period, during which John Hyrcanus the Maccabean (a Jewish High priest), conquered the Edomites who lived in this land and forced them to convert”.

Hyrcanus’ ultimatum was extremely rare, as Jews were not in the habit of forcing their subjects to convert to Judaism. One of those who did convert was Antipater, father of Herod the Great.

Maresha, part of the national park was named a World Heritage Site in 2014 by UNESCO, the cultural arm of the United Nations.