22 september 2018

​Nederlandse moslim politicus zegt dat één verzoendag, de zonden van Israël niet kan wegnemen - Dutch Muslim politician says one day of atonement can't fix Israel’s sins

Nederlands politicus Arnoud van Doorn (Foto: NU.nl) - Dutch politician Arnoud van Doorn (Photo: NU.nl)

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Een controversiële Nederlandse moslim politicus - die eens zei dat hij tot Allah bad om "de zionisten uit te roeien" - twitterde vorige week dat het Joodse vasten op Yom Kippur "niet genoeg" is om de zonden van Israël weg te nemen

Bron: i24NEWS, 22 september 2018


De opmerking werd vorige week gemaakt op Yom Kippur, de Joodse Verzoendag.

Arnoud Van Doorn is lid van de islamitische Partij van de Eenheid en is gemeenteraadslid in Den Haag. Tot 2012, toen hij tot de islam bekeerde, was hij lid van de rechtse PVV.

Op 18 september jl. twitterde Van Doorn, "Israël viert morgen Yom Kippur. Ik zou er een maand van maken. Eén dag om over al zijn fouten na te denken en er spijt van te hebben, is niet genoeg". De Nederlandse media hekelden de opmerkingen van Van Doorn als antisemitisch, terwijl honderden mensen op social media hem bekritiseerde.

Van Doorn volgde zijn originele tweet op met een andere, waarin stond dat in Israël "de ene politicus na de andere wordt berecht voor corruptie". Veel gebruikers van social media reageerden met de opmerking, dat de corrupte politici in Israël in elk geval worden berecht, in tegenstelling tot corrupte leiders van de buurlanden van Israël.

Dit is niet de eerste keer dat Van Doorn onder vuur ligt voor antisemitisme. In mei diende een prominente Nederlandse waakhond voor antisemitisme, Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), een klacht in tegen de gemeenteraadslid voor het twitteren, dat hij "bad tot Allah om de zionisten uit te roeien".

De klacht hield in, dat Van Doorn aanzette tot geweld toen hij op 14 mei twitterde: "Het is druk in de hemel", verwijzend naar meer dan 60 Palestijnen (waarvan ongeveer 50 leden van Hamas), die die dag in botsingen met de Israeli Defence Forces (IDF) aan de grens tussen Gaza en Israël, werden gedood. "Moge Allah de zionisten uitroeien".

Abdoe Khoulani, een ander lid van de islamitische Partij van de Eenheid, zei vorig jaar dat Israëlische kinderen die op bezoek waren in Den Haag, "Zionistische terroristen in opleiding" en "toekomstige kindermoordenaars en bezetters" waren. Khoulani werd uiteindelijk niet aangeklaagd, omdat het OM vaststelde dat zijn opmerkingen niet tot haat hadden aangezet.

______________

ENGLISH   

A controversial Dutch Muslim politician - who once said he prayed to Allah to “exterminate the Zionists” - tweeted last week that the Jewish practice of fasting on Yom Kippur is “not enough” to atone for Israel’s sins

By: i24NEWS, September 22, 2018


The remark was made last week on Yom Kippur, the Jewish day of atonement.

Arnoud Van Doorn is a member of the Islamist Party for Unity serving on the Hague’s city council who used to belong to the right-wing Dutch Freedom Party (PVV) until he converted to Islam in 2012.

On September 18, van Doorn tweeted, “Israel celebrates Yom Kippur tomorrow. I’d make it a month. One day to reflect on all its errors and regret them is not enough”. Dutch media quickly denounced van Doorn’s remarks as anti-Semitic while hundreds took to social media to criticize him.

Van Doorn followed up his original tweet with another stating that in Israel “one politician after another is being tried for corruption”. Many social media users responded that at least the corrupt politicians in Israel are facing trial, unlike corrupt leaders of Israel’s neighboring countries.

This is not the first time van Doorn has been under fire for Antisemitism. In May, a prominent Dutch Antisemitism watchdog, the Center for Information and Documentation on Israel (CIDI), filed a complaint against the city councilman for tweeting he prayed Allah would “exterminate the Zionists”.

The complaint alleged van Doorn was inciting violence when he tweeted on May 14, “It’s busy in heaven”, referring to over 60 Palestinians (about 50 of whom were claimed by Hamas as members of its military wing) who were killed that day in clashes with Israeli Defense Forces (IDF) at the Gaza-Israel border. “May Allah exterminate the Zionists”.

Abdoe Khoulani, another member of the Islamist Party for Unity, said last year that Israeli children on a visit to the Hague were “Zionist terrorists in training” and “future child murderers and occupiers”. No charges were ultimately brought against Khoulani after prosecutors determined his remarks did not incite hate.