26 september 2018

Zee van Palestijnse vlaggen begroet UK Labour’s oproep tot wapenembargo Israël - Sea of Palestinian flags greets UK Labour call for Israel arms sales ban

Afgevaardigden zwaaien met Palestijnse vlaggen tijdens een toespraak over de situatie in Palestina op dag drie van de Labour Party-conferentie op 25 september 2018 in Liverpool, Engeland  (Foto: Ian Forsyth/Getty Images) - Delegates wave Palestinian flags during a speech about the situation in Palestine on day three of the Labour Party Conference on September 25, 2018 in Liverpool, England (Photo:  Ian Forsyth/Getty Images)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De Britse Labour partij heeft dinsdag een motie aangenomen waarbij Israël wordt veroordeeld, terwijl ze beloofde alle Britse verkoop van wapens aan de Joodse staat stop te zetten, als haar macht toeneemt

Bron: Breitbart News, Simon Kent, 26 september 2018


Tegelijkertijd stonden afgevaardigden als één front op om de 'Palestijnse staat' toe te juichen, zwaaiend met zijn vlag in een show van ‘solidariteit’ met mensen, die gezworen hebben Israël te vernietigen.

De jaarlijkse conferentie van de partij in Liverpool wees de reactie op gewelddadige protesten, rellen en terroristische aanslagen langs de grens met Gaza van Israël af, en drong aan op meer Britse financiering voor het U.N.-agentschap voor Palestijnen en steunde de bevriezing van de Britse wapenverkopen aan Israël.

De anti-Israël-stem kwam na een verhit debat waarin Palestijnse vlaggen zwaaiden in de congreshal en deelnemers zongen: “Bevrijd Palestina”.

Tijdens het debat erkende Emily Thornberry, de secretaris van Labour's buitenlandse secretaris, de smet van Joodse haat die door de hardlinkse partij liep. Labour-antisemieten gebruikten volgens haar de kwestie van Palestina om haat te propageren en ze riep op om deze mensen uit de partij te zetten.

Ze beweerde dat alle Labour-leden "de Palestijnse zaak steunen, we zijn allemaal toegewijd om de Palestijnse staat te erkennen, en ik sta hier zonder aarzeling wanneer ik de regering van Netanyahu veroordeel vanwege haar racistische beleid en haar criminele acties tegen het Palestijnse volk”.

Toen wees ze opnieuw naar de antisemieten in Labour, zeggende: "Maar ik weet ook, en we moeten dat allemaal erkennen, dat er zich misselijk makende mensen binnen onze beweging bevinden, die onze legitieme steun aan Palestina gebruiken als een mantel en een dekking voor hun verachtelijke haat jegens het Joodse volk, en hun verlangen om Israël vernietigd te zien”.

De motie tegen Israël werd voorgesteld door de Labour afgevaardigde uit Harlow, Colin Monehen, die zei: "Ik wil dat we dit tegen elke Palestijn zeggen: we hebben je horen roepen vanuit de duisternis en we kunnen en zullen jou of jouw tragedie niet negeren”.

Monehen, een fervent pro-Palestijns supporter, zei dat Palestijnen niet "alleen kunnen blijven in de duisternis" en voegde eraan toe dat hun verhaal "verteld moet worden".

Hij weigerde het podium te verlaten toen hem werd gezegd dat zijn spreektijd was verstreken. "Mijn tijd is niet voorbij, ik spreek voor het Palestijnse volk”, riep hij onder luid applaus. "Als je me wilt uitschakelen, kun je beter een leger sturen omdat East Enders, net als Palestijnen, niet gemakkelijk ten onder gaan”.

______________

ENGLISH    

The UK Labour Party on Tuesday passed a motion condemning Israel while pledging to halt all UK weapon sales to the Jewish state if it gains power 

By: Breitbart News, Simon Kent, September 26, 2018


At the same time delegates rose as one to applaud the 'Palestinian state',  waving its flag in a show of ‘solidarity’ with people sworn to the destruction of Israel.

The party’s annual conference in Liverpool slammed Israel’s response to violent protests, riots and terrorist attacks along the Gaza border, urging more UK funding for the U.N. agency for Palestinians, and backing a freeze on British arms sales to Israel.

The anti-Israel vote came after a heated debate that saw Palestinian flags waved in the convention hall and participants chanting, “Free Palestine”.

During the debate, Emily Thornberry, Labour’s shadow foreign secretary, acknowledged the stain of Jewish hatred running through the hard-left party, telling delegates Labour anti-Semites were using the issue of Palestine to promote hatred, calling for them to be thrown out of the party.

She claimed that all Labour members “support the Palestinian cause, we are all committed to recognise the Palestinian state, and I stand here with no hesitation when I condemn the Netanyahu government for its racist policies and its criminal actions against the Palestinian people”.

Then she pointed again to the anti-Semites in Labour, saying “But I know as well, and we must all acknowledge, that there are sickening individuals on the fringes of our movement, who use our legitimate support for Palestine as a cloak and a cover for their despicable hatred of Jewish people, and their desire to see Israel destroyed”.

The motion against Israel was proposed by delegate Colin Monehen, who said, “I want us to say this to every Palestinian: We have heard you calling from the darkness and we cannot and we will not ignore you or your tragedy”.

Monehen, a staunch pro-Palestinian supporter of party leader, said that Palestinians can’t be “left alone in the darkness” and added that their story “must be told”.

He refused to leave the stage when told his time had expired. “My time is not up, I’m speaking for the Palestinian people", he cried to loud applause. “If you want me off, you better send an army because East Enders, like Palestinians, don’t go down easy”.