27 september 2018

V.N. Secretaris-generaal: Het ontkennen van het bestaansrecht van Israël is antisemitisme - U.N. Secretary-General: Denying Israel’s right to exist is antisemitism

Secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres (Foto: News.un.org) – United Nations Secretary General Antonio Guterres (Photo: News.un.org)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Premier Benjamin Netanyahu heeft de uitnodiging van UNESCO om het evenement bij te wonen, afgeslagen

Bron: JPOST, TOVAH LAZAROFF, 27 september 2018

 

“Pogingen om Israël te delegitimeren is een vorm van antisemitisme”, zei Antonio Guterres, Secretaris-generaal van de Verenigde Naties, woensdag op een forum om Jodenhaat te bestrijden, die werd gehouden op dezelfde dag als de Algemene Vergadering.

“Modern antisemitisme”, zei de leider van de VN, “openbaart zich in pogingen om het bestaansrecht van Israël te delegitimiseren, inclusief oproepen tot vernietiging ervan, en richt zich, onder het voorwendsel van de situatie in het Midden-Oosten, op Joden en Joodse symbolen. De wereld ziet inmiddels ook een alarmerende proliferatie van neo-nazi's en blanke suprematie groepen, en van groepen die op zoek zijn naar religieuze en etnische overheersing. Dit is op hol geslagen tribalisme. Niet alleen komen hun vieze meningen in de heersende mentaliteit, maar de heersende mentaliteit komt helaas soms ook naar hen toe”, zei Guterres op het evenement georganiseerd door UNESCO.

Sinds zijn aantreden vorig jaar heeft de directeur-generaal van UNESCO, Audrey Azoulay, het belang van antisemitisme benadrukt en het evenement van woensdag was onderdeel van die inspanning.

Premier Benjamin Netanyahu sloeg de uitnodiging van UNESCO af om het evenement bij te wonen en verklaarde dat de manier waarop de organisatie de staat Israël behandelde, neerkwam op antisemitisme. Een video van het evenement toonde een lege stoel met de aanduiding Israël, terwijl ministers van Buitenlandse Zaken en ambassadeurs uit andere landen aanwezig waren en zich over het onderwerp uitlieten.

Op het UNESCO-evenement zei Guterres verder, dat de Verenigde Naties een speciale verplichting heeft om antisemitisme te bestrijden, omdat de organisatie in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog, is opgericht om tragedies zoals de Holocaust te helpen voorkomen. "De oorsprong van de Verenigde Naties zelf is geworteld in de noodzaak om lessen te trekken uit de Holocaust. Trouw zijn aan ons Handvest betekent, antisemitisme en haat bestrijden, met al onze kracht en wil”, zei Guterres.

Azoulay zei, dat verkeerde informatie rond het Israëlisch-Palestijnse conflict ook heeft bijgedragen aan het bevorderen van hedendaags antisemitisme. Ze voegde eraan toe, dat antisemitisme fundamentele mensenrechten in het algemeen ondermijnt, een rotte appel is in de samenleving en deze corrumpeert. “Het is één van de sterkste en eeuwenoude ideologische krachten van gewelddadig extremisme. Een dergelijke haat kan niet alleen door Joodse instellingen worden bestreden”, zei Azoulay. "Het is cruciaal dat de hele internationale gemeenschap mobiliseert. Albert Einstein zei ooit, dat het moeilijker is om vooroordelen te doorbreken dan een atoom. Onderwijs, dat de kern vormt van het mandaat van UNESCO, is een krachtige factor om dergelijk vooroordelen te doorbreken”, zei Azoulay.

"Joden worden nog steeds aangevallen om geen andere reden dan hun identiteit”, zei Guterres. “Antisemitisme is in opmars in alle delen van de wereld waar Joodse gemeenschappen leven. Maar het is ook aanwezig in landen waar helemaal geen Joden wonen”, voegde hij eraan toe. "Antisemitisme heeft het millennium overleefd maar zou geen plaats moeten hebben in de 21ste eeuw", aldus Guterres.

Tijdens het forum spraken ook de buitenlandse ministers uit Australië, Hongarije en Bulgarije, net als vertegenwoordigers uit het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Mexico en Argentinië.

Los daarvan heeft de Israëlische missie bij de VN in New York, onder leiding van ambassadeur Danny Danon, een paviljoen neergezet bij de VN over antisemitisme. Hij vroeg de deelnemers van de AVVN (Algemene Vergadering Verenigde Naties) om verklaringen af te leggen tegen antisemitisme en te poseren met campagnetekens die luidden: #No2Antisemitism. Onder degenen die poseerden waren vertegenwoordigers uit Brazilië, Bulgarije, Albanië, Polen en Litouwen.

"Dit is een geweldige kans voor de wereldleiders om de bevolking te laten weten, dat antisemitisme geen plaats heeft in hun land of in de wereld. Incidenten waarbij Joodse graven worden ontheiligd, de verspreiding van BDS op universiteitscampussen en oproepen tot de vernietiging van Israël, bewijzen dat antisemitisme vele vormen kan aannemen, maar wordt gevoed door haat tegen het Joodse volk. Onze campagne is een poging om op social media terug te vechten tegen deze eeuwenoude onverdraagzaamheid”, zei Danon.

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken waren er in 2018, 180.000 antisemitische items op internet en social media geplaatst. Het voegde eraan toe, dat van 1989 tot 2017, er wereldwijd 11.183 gewelddadige antisemitische incidenten waren.

_____________

ENGLISH

Prime Minister Benjamin Netanyahu declined UNESCO’s invitation to attend the event

By: JPOST, TOVAH LAZAROFF, September 27, 2018

 

"Attempts to delegitimize Israel is a form of antisemitism", United Nations Secretary-General Antonio Guterres said on Wednesday at a high level forum to combat hatred against Jews that was held on the sidelines of the General Assembly.

"Modern antisemitism", the UN leader said, "expressed itself in attempts to delegitimize the right of Israel to exist, including calls for its destruction, using the pretext of the situation in the Middle East to target Jews and Jewish symbols. The world is also seeing an alarming proliferation of neo-Nazi and white supremacy groups, and of those seeking religious and ethnic domination. This is tribalism run amok. Not only are their vile views coming into the mainstream, but the mainstream unfortunately, sometimes, is coming to them", Guterres said at the event hosted by UNESCO.

Since taking office last year, UNESCO director-general Audrey Azoulay has highlighted the importance of combating antisemitism and Wednesday’s event was part of that effort.

Prime Minister Benjamin Netanyahu declined UNESCO’s invitation to attend the event, stating that the organization’s treatment of the state of Israel was tantamount to antisemitism. A video of the event, showed an empty chair next to the a sign that said Israel, while foreign ministers and ambassadors from other countries sat in attendance and spoke out on the topic.

But at the UNESCO event Guterres said that the United Nations has a special obligation to fight antisemitism because the organization, was created in the aftermath of World War II to help prevent tragedies like the Holocaust. “The origins of the United Nations itself are rooted in the need to learn the lessons of the Holocaust. Being true to our Charter means combating antisemitism and hatred with all our energy and will", Guterres said.

Azoulay said misinformation around the Israeli-Palestinian conflict has also helped foster contemporary antisemitism. She added that, antisemitism undermines fundamental human rights in general, rots and corrupts the whole society. "It is one of the most powerful and centuries old ideological forces of violent extremism. Such hatred cannot be combated solely by Jewish institutions", Azoulay said. “It is crucial that the entire international community mobilize. Albert Einstein once said it is harder to crack prejudice than an atom. Education, which is at the heart of UNESCO’s mandate is a powerful factor to crack such prejudice", Azoulay said.

“Jews continue to be attacked for no other reason than their identity", he said. "Antisemitism is on the rise in all parts of the world where Jewish communities live. But it is also present in countries where there are no Jews at all", Guterres said. “Antisemitism has survived across the millennium but should have no place in the 21st century".

Foreign Ministers from Australia, Hungary and Bulgaria spoke at the event as did representatives from the United Kingdom, Spain, Mexico and Argentina.

Separately, Israel’s Mission to the UN in New York, headed by Ambassador Danny Danon, set up a pavilion on the sidelines of the UN on antisemitism. It asked UNGA (United Nations General Assembly) participants to issue statements against antisemitism and to pose with campaign signs that stated, #No2Antisemitism. Among those who stopped by were representatives from Brazil, Bulgaria, Albania, Poland and Lithuania.

“This is a great opportunity for the world’s leaders to let their people know that Antisemitism has no place in their country or the world. Incidents in which we see Jewish graves desecrated, the spreading of BDS on college campuses, and calls for the destruction of Israel proves that Antisemitism can take many forms, but is fueled by hatred of the Jewish people. Our campaign is an effort to utilize social media to push back against this age-old bigotry", Danon said.

According to the Foreign Ministry there were 180,000 antisemitic items posted on the internet and social media in 2018. It added that from 1989 to 2017, there were 11,183 violent antisemitic incidents around the world.