29 september 2018

IAEA handelde niet na geïnformeerd te zijn over 'geheime Iraanse nucleaire voorziening' - IAEA didn’t act after being told about 'secret Iranian nuclear facility'

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu, sprekend op de Algemene Vergadering van de VN, houdt een afbeelding omhoog van, wat hij zegt, is een geheime voorziening in Teheran voor het opslaan van apparatuur en materialen van Iraans kernwapenprogramma (Foto: TIMOTHY A. CLARY, AFP) - Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, speaking at the UN General Assembly, holds up an image of what he says is a secret facility in Tehran for storing equipment and materials from its nuclear weapons program (Photo: TIMOTHY A. CLARY, AFP)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Een hoge Israëlische functionaris zei op vrijdag, dat Israël de International Atomic Energy Agency (IAEA) en de Verenigde Staten al eerder had geïnformeerd over het bestaan van een nieuwe Iraanse nucleaire voorziening - geïllustreerd tijdens de toespraak van premier Benjamin Netanyahu bij de VN deze week - maar de nucleaire waakhond verzuimde te handelen

Bron: i24NEWS, 29 september 2018


Volgens berichten van Israel's Channel 10, zei de anonieme Israël-functionaris dat de Iraniërs in het onlangs blootgelegde ‘atomair pakhuis’, nucleair materiaal hadden opgeslagen dat ze niet mochten hebben zonder het aan de IAEA te melden.

De locatie, die bijna drie maanden geleden door de Mossad werd ontdekt, wekte argwaan bij de Israëlische Inlichtingendienst, dat vervolgens begon met een intensieve en gerichte monitoring van de activiteit rond het dubieuze pakhuis. Volgens de official ontdekte de Mossad, dat de voorziening onder het gezag stond van het Iraanse Ministerie van Defensie en geleid werd door Mohsen Fakhrizadeh, de persoon die voorheen verantwoordelijk was voor de voorziening waar de Iraanse nucleaire archieven gehuisvest waren en die eerder dit jaar in april in Israëlische handen waren gevallen.

Na bevestiging van de informatie, meldde Channel 10, verwijzend naar de functionaris, dat Israël vervolgens de Amerikaanse regering, de inlichtingendiensten en de IAEA op de hoogte heeft gebracht, die niet hebben gehandeld nadat ze de informatie hadden gekregen.

In zijn toespraak bij de VN presenteerde Netanyahu een kaart en een foto van een uiterlijk onschadelijk ogend gebouw, naar verluidt de geheime nucleaire voorziening. "In mei hebben we de locatie van het geheime atomische archief van Iran onthuld, vandaag onthul ik de locatie van een tweede voorziening, het geheime atomaire pakhuis van Iran”, vertelde Netanyahu aan de Algemene Vergadering van de VN. De Israëlische premier zei dat het ‘geheime’ pakhuis werd gebruikt voor "het opslaan van enorme hoeveelheden apparatuur en materiaal, zijnde onderdelen van het geheime kernwapenprogramma van Iran”.

"Iran heeft zijn doel om nucleaire wapens te ontwikkelen niet ter zijde gelegd ... Wees gerust, dit zal niet gebeuren. Wat Iran verbergt, zal Israël vinden”, voegde hij toe.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Javad Zarif, reageerde op Netanyahu's aantijgingen door te verwijzen naar Israëls eigen nucleaire voorzieningen. "Geen enkele 'kunst en ambacht' show zal ooit kunnen verbloemen, dat Israël het enige regime in onze regio is, met een geheim en onzichtbaar nucleair wapenprogramma - inclusief een actueel atomair arsenaal”, schreef de official op Twitter. "Tijd voor Israël om op te houden met ‘faken’ en zijn illegale kernwapenprogramma open te stellen voor internationale inspecteurs”.

Tijdens zijn tweede premierschap in 2010, presenteerden Netanyahu en vervolgens minister van Defensie Ehud Barak, de VS een plan om de nucleaire voorzieningen van Iran aan te vallen en de Mossad op te dragen zich hierop voor te bereiden.

De inlichtingendiensten van de Mossad en IDF waren het echter niet eens met Netanyahu en Barak en de druk van de Obama-regering op Israël leidde tot het schrappen van het plan om Iran aan te vallen. De regering Obama probeerde een diplomatieke oplossing te zoeken voor het nucleaire programma van Iran, wat uiteindelijk resulteerde in de ondertekening van de in 2015 tot stand gekomen JCPOA (nucleaire overeenkomst met Iran). Netanyahu noemde de nucleaire overeenkomst gebrekkig en een grote fout, die de weg zou banen naar een nucleair gewapend Iran. Toen de Amerikaanse president Trump zich in mei terugtrok uit de nucleaire deal en de verlenging van de sancties tegen Iran aankondigde, prees Netanyahu de beslissing als historisch. Sindsdien heeft Iran geprobeerd de deal te redden door te onderhandelen met de resterende ondertekenaars van de deal.

Sinds Trump zich terugtrok uit de nucleaire deal, heeft het IAEA rapporten uitgebracht waarin wordt geconcludeerd, dat Iran de overeenkomst nog steeds naleeft. De VS hebben een aantal eisen aan Iran gesteld in het geval er over een nieuwe overeenkomst kan worden onderhandeld. Tot dusver heeft Iran geweigerd deel te nemen aan nieuwe onderhandelingen met de VS.

PM Netanyahu Speech at UN General Assembly (English only)

(Video: YouTube) 

______________

ENGLISH    

Israel reportedly informed the International Atomic Energy Agency (IAEA) and the United States about the existence of a new Iranian nuclear facility - revealed during Prime Minister Benjamin Netanyahu’s speech at the UN this week - but the nuclear watchdog failed to act, a senior Israeli official said on Friday

By: i24NEWS, September 29, 2018


Quoted by Israel’s Channel 10, the anonymous Israel official said that the within the recently uncovered “atomic warehouse” the Iranians were storing nuclear materials they were not permitted to have without declaring it to the IAEA.

The site, which was said to have been discovered almost three months ago by the Mossad, raised suspicions among Israel’s intelligence agency which then embarked on a concentrated and focused monitoring effort of the activity surrounding the dubious storehouse.According to the official, the Mossad learned that the facility was under the authority of the Iranian Ministry of Defense and headed by Mohsen Fakhrizadeh, the individual who was formerly responsible for the facility that housed the Iranian nuclear archives nabbed by Israel in April earlier this year.

After corroborating the information, Channel 10 citing the official, reported that Israel then briefed the US government, the intelligence community and the IAEA who failed to act after being provided with the information.

In his speech at the UN, Netanyahu presented a map and a photograph of an outwardly innocuous looking building supposedly of the secret nuclear facility. "In May we exposed the site of Iran's secret atomic archive. Today I'm revealing the site of a second facility, Iran's secret atomic warehouse," Netanyahu told the UN General Assembly. The Israeli premier said the "secret" warehouse was used for "storing massive amounts of equipment and material from Iran's secret nuclear weapons program."

"Iran has not abandoned its goal to develop nuclear weapons.... Rest assured that will not happen. What Iran hides, Israel will find," he added.

Iran's Foreign Minister Javad Zarif hit out at Netanyahu's allegations by referring to Israel's own nuclear facilities. "No arts & craft show will ever obfuscate that Israel is only regime in our region with a secret and undeclared nuclear weapons program - including an actual atomic arsenal," the official wrote on Twitter. "Time for Israel to fess up and open its illegal nuclear weapons program to international inspectors”.

During his second premiership in 2010, Netanyahu and then Defense Minister Ehud Barak presented the US with a plan to attack Iran's nuclear facilities and instructed the Mossad to prepare for it.

However, the Mossad and IDF's intelligence establishment disagreed with Netanyahu and Barak, and pressure from the Obama administration on Israel lead to a scrapping of the plan to strike Iran. The Obama administration was attempting to seek a diplomatic solution to Iran's nuclear program, which ultimately resulted in the signing of the 2015 JCPOA (Iran nuclear agreement). Netanyahu called the nuclear agreement flawed and a big mistake that would lead the path to a nuclear armed Iran. When US President Trump withdrew from the nuclear deal in May and announced the renewal of sanctions on Iran, Netanyahu hailed the decision as historic. Since then, Iran has attempted to salvage the deal by negotiating with the remaining signatories to the deal.

Since Trump withdrew from the nuclear deal, IAEA has issued reports concluding that Iran is still complying with it. The US has listed a number of demands to Iran if a new agreement is to be negotiated on. So far, Iran has refused to engage in any new negotiations with the US.

PM Netanyahu Speech at UN General Assembly

(Video: YouTube)