01 oktober 2018

​Hoe ernstig moet Israël de dreiging van Syrië nemen over de Golanhoogten - How seriously should Israel take Syria’s Golan Heights threat​

Golanhoogten Israel-Syrie (foto: Brabosh) - Golan Heights Israel-Syria (Photo: Brabosh)

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Experts zeggen, dat het regime van Syrië meer zelfvertrouwen heeft nadat de Syrische minister van Buitenlandse zaken, Walid Muellem, er in zijn toespraak tijdens de UN Algemene Vergadering voor heeft gepleit, dat Syrië de Golanhoogten terug moet nemen

Bron: JPOST, Maya Margit/The Media Line, 30 september 2018


Zaterdag richtte de minister van Buitenlandse Zaken, Walid Muallem, zich tijdens de Algemene Vergadering tot de Verenigde Naties met een duidelijke visie, wat betreft de plannen van het regime met de onder Israëlische controle staande Golanhoogten. Hij verklaarde, dat het doel van Damascus is om het gebied op Israël te heroveren nadat de strijdkrachten van het regime van Syrië, de gebieden tegenover de Israëlische grens hebben heroverd bij een recent offensief met de Russen in de achterhoede.

In de afgelopen maanden heeft het regime het grootste deel van het land heroverd na een bloedige, zeven jaar durende oorlog waarin pro-regime strijdkrachten, zoals het leger van het regime, Rusland en Iraanse achterhoedegroepen (o.a.Hezbollah), zich als tegenstanders opstelden tegen anti-regime “Sunni” rebellen. Het conflict heeft volgens formele bronnen meer dan 350.000 levens geëist – volgens velen zou het aantal echter rond de 500.000 liggen – en heeft miljoenen ontheemden teweeg gebracht.

Afgezien van het feit dat hij Syrië als zegevierend verklaarde in de oorlog en het verzet van de Syriërs en het leger prees, beschuldigde Muallem eveneens Israël van het steun verlenen aan “terroristische organisaties” die tegen de strijdkrachten streden van de Syrische president Bashar Assad. Een gebruikelijke tactiek van het regime is om te verwijzen naar de Israëlische luchtaanvallen in Syrië of naar de steun van Jeruzalem aan rebellenstrijders als zijnde terroristische activiteiten. Het maakt dezelfde retoriek legitiem als voor rebellen groepen, het onder één noemer brengen met Islamitische Staat of al-Quida strijders, die aan de kant stonden van de rebellen gedurende de oorlog.

Israël heeft “hen (de terroristen) beschermd met directe militaire interventie en door het lanceren van herhaaldelijke aanvallen op Syrië”, verklaarde Muallem. “Precies zoals we het Zuiden van Syrië hebben bevrijd van de terroristen, zijn we vastbesloten om de bezette Syrische Golan volledig te bevrijden, volgens de landgrenzen van 4 juni 1967”, voegde hij er aan toe.

Op een ander onderwerp overgaand zei de minister dat “de condities nu aanwezig zijn voor de terugkeer van de vluchtelingen. We hebben een beroep gedaan op de internationale gemeenschap en op humanitaire organisaties om deze terugkeer te faciliteren”.

De Israëlische Golanhoogten maakten deel uit van Syrië totdat Israël ze veroverde in de oorlog van 1967. In de decennia daarna zijn meer dan 20.000 Israëli verhuisd naar het gebied, wat ook de geboortegrond is van ongeveer 20.000 Moslim Druzen. In 1981 annexeerde de Israëlische regering, onder voormalig eerste minister Menachem Begin, het gebied ondanks hevige kritiek van de internationale gemeenschap, die nog steeds de claim van Israël op het gebied niet erkent.

Het gebied, dat bestaat uit een plateau met aan de ene kant Israël en aan de andere kant Syrië, wordt strategisch gezien van vitaal belang geacht vanwege de verhoogde locatie, met zicht over het meer van Galilea en de Hula vallei. De hoogten voorzien Israël van een strategisch voordelige plaats om ontwikkelingen in Syrië waar te nemen en het terrein fungeert als een natuurlijke buffer tegen welke militaire inval van Syrië dan ook.

Er zijn momenten geweest, dat Israël heeft overwogen om de hoogten aan Syrië terug te geven in ruil voor vrede en erkenning. Maar vanwege de sterke invloed van Iran op het regime van Assad, zijn veel analisten van mening dat Israël meer dan ooit is gebaat bij het behouden van een stevige grip op de Golan.     

Maar heeft Israël nu een meer vastbesloten vijand? En hoe serieus moet Israël de woorden van Muallem nemen?

“Het Syrische regime voelt zich momenteel veel zekerder dan op enig ander moment in de laatste zeven jaar”, zei de leidinggevend directeur van het Middle East Center voor verslaggeving en analyse (MECRA), dr. Jonathan Spyer, tegen The Media Line. “Het gevaar voor Syrië is geweken en de kans is niet reëel dat het regime spoedig, of wanneer dan ook, zal vallen. De meest logische en van belang zijnde stap is, om te streven naar de verwijdering van de buitenlandse strijdkrachten in Syrië, en de zogenaamde `bevrijding` of verovering van de Golanhoogten maakt daar onderdeel van uit”.

______________

ENGLISH

Experts said the Syrian regime felt more confident after Syrian Foreign Minister Walid Muallem pledged that Syria will retake Golan Heights from Israel in his address to the UN General Assembly

By: JPOST, MAYA MARGIT/The Media Line, September 30, 2018

 

Syria’s Foreign Minister Walid Muallem addressed the UN General Assembly on Saturday with a focus on what the regime intends to do about the Israeli-controlled Golan Heights. He declared that Damascus aims to recapture the territory from Israel after Syrian regime forces have retaken areas opposite the Israeli border during a recent Russian-backed offensive.

In recent months, the regime has recaptured most of the country after a bloody seven-year war that pitted pro-regime forces, including the regime’s army, Russia, and Iran-backed groups like Hezbollah, against anti-regime Sunni rebel fighters. The conflict has left more than 350,000 people dead—although estimates vary widely; the number could be closer to 500,000—and displaced millions.  

Aside from declaring Syria victorious in the war and praising the “defiance” of the Syrian people and army, the foreign minister also accused Israel of assisting “terrorist organizations” fighting the forces of Syrian President Bashar Assad. One common tactic of the regime is to refer to Israeli airstrikes in Syria or Jerusalem’s support of rebel fighters as acts of “terrorism”. It reserves the same rhetoric for rebel groups, lumping them together with Islamic State or al-Qaida fighters who sided with the rebels during the war.

Israel has “protected them (terrorists) through direct military intervention and launching repeated attacks on Syria, Muallem declared. “Just as we liberated southern Syria from terrorists, we are determined to liberate fully the occupied Syrian Golan to the lines of June 4, 1967”, he added.

Turning to other issues, the minister said that “conditions are now present for the voluntary return of refugees. We have called upon the international community and humanitarian organizations to facilitate these returns”.

The Israeli Golan Heights were part of Syria until Israel captured them in the 1967 War. In the decades since, over 20,000 Israelis have moved into the area, which is also home to roughly 20,000 Druze Muslims. In 1981, the Israeli government under former prime minister Menachem Begin annexed the territory despite heavy criticism from the international community, which still does not recognize Israel’s claim to the land.

The area, comprising a plateau straddling Israel and Syria, is deemed vitally important from a strategic point of view for its elevated location overlooking the Sea of Galilee and the Hula Valley. The heights provide Israel with a key vantage point for monitoring developments in Syria, and the terrain acts as a natural buffer against any military incursion into Israel from Syria.

At times, Israeli governments have pondered returning the heights to Syria in exchange for peace and recognition. But with Iran’s strong influence over Assad regime, many analysts believe that Israel is more determined than ever to keep a firm grasp on the Golan.

But does Israel now have a more determined enemy? And how seriously should Jerusalem take Muallem’s words?

“The Syrian regime currently feels a lot more confident now than at any time in the last seven years”, Dr. Jonathan Spyer, Executive Director of the Middle East Center for Reporting and Analysis (MECRA), told The Media Line. “The danger to it has now passed and there’s no realistic chance of the regime falling any time soon. The natural and next order of business is to seek the expulsion of those foreign forces that they don't like from Syria, and the so-called ‘liberation’ or conquest of the Golan Heights is part of that”.