02 oktober 2018

​Rusland: Syrische kant van Quneitra grensovergang ook gereed om te heropenen – Russia: Syrian side of Quneitra Crossing also ready to reopen

De Quneitra grensovergang (Foto: Tsafrir Abayov / Flash90) - The Quneitra Crossing (Photo: Tsafrir Abayov / Flash90)

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Vorige week heeft Israël aangekondigd, dat het de voorbereidingen heeft voltooid om zijn enige grensovergang met Syrië te heropenen, daarmee terugkerend naar de situatie van voor de Syrische burgeroorlog

Bron: TOI, JUDAH ARI GROSS, 2 oktober 2018


“De enige grensovergang van Syrië met Israël kan nu worden heropend, vier jaar nadat het gesloten werd als gevolg van de burgeroorlog in het land”, zei een Russische generaal vandaag.

De aankondiging kwam in minder dan een week, nadat Israël zei dat zijn kant van de Quneitra Crossing, gelegen op de Golanhoogte, gereed was om te heropenen.

"De grensovergang is klaar om te worden geopend en in gebruik te worden genomen. Dit komt door een grote inspanning van de strijdkrachten van de Syrische Arabische Republiek, in samenwerking met de Russische luchtmacht”, zei luitenant-generaal Sergei Kuralenko, plaatsvervangend bevelhebber van de Russische strijdkrachten in Syrië, volgens het Russische Tass-nieuwsagentschap.

Met de heropening van de Quneitra Crossing gelden langs de grens weer de voorwaarden, zoals voorafgaand aan de Syrische burgeroorlog, die uitbrak in 2011.

De Russische generaal zei, dat de heropening het werk was van zowel de Syrische als de Russische militairen. "Een grote groep officieren werkte samen met vertegenwoordigers van de Syrische strijdkrachten bij de implementatie van de te nemen stappen, na een conflict”, zei Kuralenko.

De grensovergang werd in augustus 2014 gesloten na een aantal aanvallen door Syrische rebellen, die de vredesmacht van de Verenigde Naties, bekend als de VN Disengagement Observer Force (UNDOF) en die toezicht hield op de grensovergang, verdreven. De vredesmacht is de afgelopen maanden langzaam teruggekeerd naar de grens tussen Israël en Syrië - een actie die door Jeruzalem werd verwelkomd.

"UNDOF troepen zijn begonnen met het uitvoeren van hun taken en patrouilleren, met de assistentie van het IDF. Dit laat zien dat we klaar zijn om de overgang te heropenen. De bal ligt nu in de Syrische hoek”, zei minister van Defensie, Avigdor Liberman, afgelopen donderdag bij de grensovergang.

______________

ENGLISH    

Last week, Israel announced it completed preparations to open its sole crossing with Syria, marking a return to pre-civil war conditions

By: TOI, JUDAH ARI GROSS, October 2, 2018


Syria’s sole crossing with Israel can now be reopened, four years after it was closed due to the civil war in the country, a Russian general said Today.

The announcement came less than a week after Israel said its side of the Quneitra Crossing, located on the Golan Heights, was also ready to reopen.

“The border crossing is ready for opening and for launching operations. This comes due to a great effort carried out by the Armed Forces of the Syrian Arab Republic with the assistance of the Russian Aerospace Forces”, said Lt. Gen. Sergei Kuralenko, deputy commander of Russian forces in Syria, according to the Russian Tass news agency.

The reopening of the Quneitra Crossing would restore conditions along the border to their status prior to the Syrian civil war, which broke out in 2011.

The Russian general said the reopening was the work of both the Syrian and Russian militaries. “A large group of officers worked together with representatives of the Syrian Armed Forces on implementing steps for post-conflict settlement”, Kuralenko said.

The crossing was shuttered in August 2014 following a number of attacks by Syrian rebels, which drove out the United Nations peacekeeping force that controlled the crossing, known as the UN Disengagement Observer Force, or UNDOF. The peacekeeping force has slowly returned to the border between Israel and Syria in recent months — a move welcomed by Jerusalem.

“UNDOF troops have started working and patrolling, with IDF assistance. This shows that we are ready to open the crossing as it was before. The ball is now in Syria’s court", Defense Minister Avigdor Liberman said at the site on Thursday.