02 oktober 2018

UNRWA evacueert grootste deel internationale staf van Gaza naar Israël, door doodsbedreigingen - UNRWA evacuates most international staff from Gaza to Israel, amid death threats

Een Palestijnse vrouw loopt langs een gesloten gezondheidscentrum, geleid door het Palestijnse agentschap voor vluchtelingen (UNRWA) tijdens een staking van alle UNRWA instellingen in Rafah, in de zuidelijke Gazastrook op 24 september 2018 (Foto: AFP/SAID KHATIB) - A Palestinian woman walks past a closed health center that run by United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) during a strike of all UNRWA institutions in Rafah in the southern Gaza Strip, on September 24, 2018 (Photo: AFP/SAID KHATIB) 


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Functionarissen UNRWA haasten zich naar een veilig heenkomen via een gesloten grensovergang, na voortdurend bestookt te zijn door medewerkers

Bron: TOI STAFF en AFP, 1 oktober 2018

 

UNRWA evacueerde maandag het grootste deel van haar internationale hooggeplaatste functionarissen uit de Gazastrook, wegens vrees voor hun veiligheid.

De buitenlandse functionarissen waren met de dood en geweldpleging bedreigd na de bekendmaking door de organisatie van bezuinigingen en geplande ontslagen in het kader van het besluit van de VS, dat zij het agentschap niet langer financieel zullen ondersteunen. Men zegt, dat functionarissen voortdurend zijn bestookt door medewerkers van het agentschap.

De functionarissen werden uit de enclave bij de kust gehaald via de Erez grensovergang, ondanks het feit dat de overgang officieel gesloten was wegens Sukkot. Een bron, die van de situatie op de hoogte is meldde, dat slechts 6 van de gewoonlijk 19 aanwezige buitenlandse functionarissen, achterbleven.

Een eenheid van het Israëlische ministerie van Defensie dat toezicht houdt op de grensovergang, meldde dat een aantal buitenlandse medewerkers van het agentschap bekend als UNRWA, “waren geëvacueerd van de Gazastrook naar Israël”. 

UNRWA bevestigde later op maandag dat het had “besloten om haar internationale staf terug te trekken uit Gaza na een reeks van verontrustende incidenten omtrent veiligheid, aangaande haar personeel in de Strook”.

De verklaring van het agentschap luidde dat “eerder vandaag een aantal personeelsleden waren bestookt en gehinderd in het uitvoeren van hun taken”. Sommige van deze acties waren speciaal bestemd voor de UNRWA directie in Gaza”,  zo luidde de verklaring. Het deed een dringend verzoek aan de autoriteiten in de enclave, geleid door de islamitische terroristische beweging Hamas, “om gehoor te geven aan haar herhaalde verzoeken om te voorzien in effectieve bescherming voor haar medewerkers en gebouwen”. Het vermeldde: “Het ontbreken van effectieve beveiliging en veiligheidsrisico’s treft aanhoudend de vitale humanitaire dienstverlening, aan meer dan 1.3 miljoen vluchtelingen in Gaza”. Eerder heeft de directeur van UNRWA in Gaza de vakbond van het agentschap in de enclave beschuldigd van “rebellie”.

Het agentschap meldde verder, dat ondanks de evacuatie van een deel van haar buitenlandse staf, de activiteiten in Gaza worden voortgezet. De operationeel directeur en ander internationaal personeel zijn in Gaza gebleven, zo meldde UNRWA.

Van oudsher is de Verenigde Staten de grootste contribuant van UNRWA geweest, goed voor ongeveer $350 miljoen (300 miljoen euro) per jaar, maar president Donald Trump heeft alle steun ingetrokken. Donorlanden zijn te hulp geschoten om het totale budgettekort van $217 miljoen aan te vullen nadat de Verenigde Staten in feite haar bijdrage van $350 miljoen aan het Agentschap van de Verenigde Naties introk. Vorige week ontving het toezeggingen van nog eens $118 miljoen van donorlanden om het te helpen de fondsgelden crisis te boven te komen, maar het heeft nog een tekort in het jaarbudget van $68 miljoen. Het agentschap blijft in de schulden, ondanks de toezeggingen van $118 miljoen van donorlanden en $46 miljoen van de Europese Unie om te helpen de crisis het hoofd te bieden.

Het tekort heeft inmiddels geleid tot het schrappen van 113 banen, en 584 kaderbanen zijn omgezet naar part-time. Medewerkers van UNWRA Gaza hebben maandag gestaakt om te protesteren tegen de salarisverlagingen en de ontslagen. Ontslagen medewerkers waarschuwen, dat hun families serieuze problemen gaan krijgen in het ingesloten Gaza, waar een werkeloosheid heerst van ongeveer 53 procent.

Rond 80 procent van de Palestijnen in de verarmde Gazastrook komen in aanmerking voor bijstand van UNRWA. De  werkeloosheid is hoog in de enclave en werknemers zeggen, dat hun families grote problemen krijgen als zij naar huis worden gestuurd door het agentschap. Het agentschap ondersteunt ongeveer 5 miljoen geregistreerde Palestijnse vluchtelingen en hun afstammelingen, en voorziet in onderwijs voor 526.000 kinderen in de Westbank, de Gazastrook, Libanon, Syrië en Jordanië. 

Het “recht van terugkeer” is één van de hoofdonderwerpen van geschil in het Israëlisch-Palestijnse conflict. De Palestijnen claimen, dat het correct is dat de 5 miljoen mensen die de VN erkent als vluchteling, het recht hebben om naar Israël terug te keren. Israël, op haar beurt, verwerpt deze eis, verklarend dat dit staat voor een uitnodiging aan de Palestijnen om Israël te vernietigen, door de invloed van het aantal inwoners. Israël heeft bijna 9 miljoen inwoners, waarvan bijna drie kwart Joods zijn. Een instroming van miljoenen Palestijnen zou betekenen, dat Israël niet langer een staat zou zijn met een Joodse meerderheid. 

Israël beschuldigt de UNRWA ervan, het Palestijnse verhaal over Israël’s  onrechtmatigheid in stand te houden door, vreemd genoeg, de staat van vluchteling toe te kennen aan de nakomelingen van vluchtelingen, zelfs als zij geboren zijn in andere landen en daar staatsburgerschap hebben. Condities die niet van toepassing zijn op de vluchtelingen die onderhouden worden door het belangrijkste VN vluchtelingen agentschap, UNHCR, die voor alle andere vluchtelingen wereldwijd zorgt. Het aantal Palestijnse vluchtelingen groeit op deze manier ieder jaar.

Bronnen binnen de Israëlische defensie vrezen echter, dat de klaarblijkelijke pogingen van Washington om de UNRWA te verzwakken, de Hamas terreur groep in Gaza zou kunnen versterken en de Israëlische veiligheid in gevaar zou kunnen brengen. Zij beweren, dat aanzienlijke bezuinigingen op het budget van UNRWA een vacuüm zullen veroorzaken in de voorziening van de basis dienstverlening in de Strook, waar de meerderheid van de bewoners afhankelijk is van de organisatie. Dit zal zich voornamelijk uiten in voedseltekorten en een verstoring in het onderwijs, hetgeen Hamas zou kunnen gebruiken om diens grip op de enclave aan de kust te versterken.

De Verenigde Naties heeft gewaarschuwd dat de situatie in Gaza “rampzalig” is, 11 jaar na de Israëlische en Egyptische blokkade, waarin Hamas en Israël 3 oorlogen hebben uitgevochten. Israël heeft een blokkade opgelegd aan Gaza sinds Hamas, die heeft gezworen Israël te vernietigen, het grondgebied op de internationaal gesteunde Palestijnse Autoriteit in 2007 heeft veroverd. Israël zegt, dat de blokkade op zijn plaats is om te voorkomen dat wapens en andere militair materieel de Gazastrook binnenkomen.

______________

ENGLISH

Officials of UNRWA rushed to safety through a closed checkpoint after harassment from employees

By: TOI STAFF and AFP, October 1, 2018

 

The Palestinian refugee agency UNRWA evacuated most of its international senior officials from the Gaza Strip Monday due to fears for their safety.

The overseas staffers had received death threats and threats of violence after the announcement of cuts and planned layoffs by the organization in the wake of the US decision that it would no longer fund the agency. The officials were said to have been harassed by employees of the agency.

The officials were taken out of the coastal enclave via the Erez Crossing, despite the fact that the checkpoint was officially closed for the Jewish holiday of Sukkot. A source with knowledge of the situation said only six foreign staffers remained out of the 19 who are usually there.

The Israeli Defense Ministry unit that oversees the crossing said a number of foreign employees from the agency known as UNRWA “were evacuated from the Gaza Strip to Israel".

UNRWA confirmed later Monday it had “decided to temporarily withdraw part of its international staff from Gaza following a series of worrying security incidents affecting its personnel in the Strip".

The agency’s statement said that “earlier today, a number of staff were harassed and prevented from carrying out their duties. Some of these actions have specifically targeted the UNRWA management in Gaza", it said. It called on the authorities in the enclave run by Islamist terrorist movement Hamas “to respond to its repeated demands to provide effective protection to its employees and facilities.The lack of effective security and safety risk impacting vital humanitarian services to more than 1.3 million refugees in Gaza", it said. UNRWA’s head in Gaza has previously accused the agency’s labour union in the enclave of “mutiny".

Despite the removal of part of its foreign staff, UNRWA operations were continuing in Gaza, the agency said. Its director of operations and other international staff were remaining in Gaza, UNRWA said.

The United States has traditionally been UNRWA’s largest contributor, providing around $350 million (300 million euros) a year, but President Donald Trump has cancelled all support. Donor countries have stepped in to help fill a $217 million budget short-fall left after the United States effectively ended its $350 million contribution to the UNRWA. It received pledges of $118 million from donor countries last week to help it overcome the funding crisis, but still has a shortfall of $68 million in its annual budget. The agency remains in the hole despite pledges of $118 million from donor countries and $46 million from the European Union to help it overcome the crisis.

The deficit has led to the elimination of 113 jobs and 584 staff positions being converted to part-time. UNWRA’s Gaza employees went on strike Monday to protest pay cuts and dismissals. Laid-off workers warn that their families will be at serious risk in blockaded Gaza, where unemployment is at some 53 percent.

Around 80 percent of Palestinians in the impoverished Gaza Strip are eligible for UNRWA aid. Unemployment is high in the enclave and employees say their families will be at risk if they are laid off from the agency. The agency supports some 5 million registered Palestinian refugees and their descendants, and provides schooling for 526,000 children in the West Bank, Gaza Strip, Lebanon, Syria, and Jordan.

The “right of return” is one of the key issues of dispute in the Israeli-Palestinian conflict. The Palestinians claim that the 5 million people the UN recognizes as refugees have the right to return to their homes in Israel proper. Israel, for its part, rejects this demand, saying that it represents a bid by the Palestinians to destroy Israel by weight of numbers. Israel’s population is almost 9 million, some three-quarters of whom are Jewish. An influx of millions of Palestinians would mean Israel would no longer be a Jewish-majority state.

Israel accuses UNRWA of helping to perpetuate the Palestinian narrative of Israel’s illegitimacy by, uniquely, granting refugee status to the descendants of refugees, even when they are born in other countries and have citizenship there, conditions that do not apply to the refugees cared for by the UN’s main refugee agency, UNHCR, which cares for all other refugees worldwide. The population of Palestinian refugees thus grows each year.

However, sources in the Israeli defense establishment fear that Washington’s apparent efforts to weaken UNRWA may strengthen the Hamas terror group in Gaza and endanger Israel’s security. They say that serious cuts to UNRWA’s budget would create a vacuum in the provision of basic services in the Strip, where the majority of residents are dependent on the organization. This would be particularly felt in food shortages and a breakdown of education, which Hamas could use to strengthen its grip on the coastal enclave.

The United Nations has warned that the situation in Gaza is “catastrophic” after 11 years under an Israeli and Egyptian blockade, during which Hamas and Israel have fought three wars. Israel has imposed a blockade on Gaza since Hamas, which is sworn to Israel’s destruction, seized the territory from the internationally-backed Palestinian Authority in 2007. It says the blockade is in place in order to prevent weapons and other military equipment from entering the Strip.