03 oktober 2018

Nieuws uit Zuid Israel bij de Gazastrip - News from South Israel at the Gaza Strip

Nederlands en/and English

NEDERLANDS:

Uit de Nieuwsbrief van Yad Lami

Afgelopen maanden, waren zware tijden voor de kinderen, in de dorpen naast de grens bij Gaza. Die ellendige demonstraties zijn al een half jaar gaande. Enkele weken was het relatief rustig, wat de branden betreft, maar nu nemen ze weer toe. Twaalf branden moesten gisteren geblust worden. Op en naast het speelterrein van de school in Sa’ad,landden deze zomer, verschillende brandende vliegers of ballonnen met explosieven. Extra hulp werd gevraagd om meer kinderen te kunnen helpen.
Dank aan iedereen die heel spontaan reageerde op de vorige nieuwsbrief, en een kind voor hun rekening namen voor 10 lessen paarden therapie. Echt geweldig!

Redactie ICNN: Schrijf u in op de website van Yad Lami op voor hun nieuwsbrief (onderaan de site) en blijf op de hoogte van het wel en wee in Israel-Zuid uit eerste hand. Lees de columns van Ria Doekes Die daar in de omgeving woont.

Redactie ICNN: Tevens zijn wij ons aan het voorbereiden voor een reis naar Zuid Israel. We willen de situatie in Sderot en omgeving met name de Gaza strip in kaart brengen. Onderwerpen als hoe is het om daar te wonen, wat vertellen de mensen die tegen de grens met Gaza wonen, de zorg voor kinderen met angst problemen, enz. enz.
U kunt ons daarin steunen met gebed dat we veilig zullen zijn onder Gods vleugelen en natuurlijk ook praktisch financieel steun Gaza project. Vermeld dan Gaza project.

_____________________________________________________________________

ENGLISH:

From the Newsletter of Yad Lami

In recent months, the times were tough for the children, in the villages next to the Gaza border. Those miserable demonstrations have been going on for half a year. A few weeks it was relatively quiet, as far as the fires are concerned, but now they are increasing again. Twelve fires had to be extinguished yesterday. In addition to the playground of the school in Sa'ad, this summer, several burning kites or balloons with explosives landed. Extra help was asked to help more children.
Thanks to everyone who reacted spontaneously to the previous newsletter, and took care of a child for 10 lessons of horses therapy. Really amazing!

Editors ICNN: Subscribe on the Yad Lami website for their newsletter(at the bottom of the site) and stay up-to-date with the ups and downs in Israel South. Read the columns of Ria Doekes Who lives in the area.

Editor ICNN: We are also preparing for a trip to South Israel. We want to map the situation in Sderot and the surrounding area in particular the Gaza strip. Topics such as what is it like to live there, what do people living near the border with Gaza tell, caring for children with anxiety problems, etc., etc.
You can support us in this with prayer that we will be safe under God's wings and of course also practical financial support. Gaza project. Mention than Gaza project.