05 oktober 2018

​Overmatige oorlogsretoriek rond IDF's versterkingen bij grens met Gaza - Overblown war rhetoric surrounds IDF’s boosted effort at Gaza border

Israëlische soldaten aan de grens met Gaza (Foto: DEBKAfiles) - Israeli soldiers at the Gaza border (Photo: DEBKAfiles)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De Hamas dreigementen over een totale Gaza oorlog en de aangebrachte Israëlische militaire versterkingen rondom de enclave, zijn in hoge mate overdreven, aldus de berichtgeving van DEBKAfiles’ militaire bronnen. “De Gaza crisis wakkert inderdaad aan, maar geen van beiden bereiden zich voor op een totale oorlog”, aldus de bronnen

Bron: DEBKAfiles, 5 oktober 2018

 

Vandaag, 5 oktober, zijn IDF eenheden die het grenshek bewaken, versterkt nadat 20.000 Palestijnse relschoppers afgelopen week een ongekend aantal explosieven naar de soldaten gooiden en de brandstichting door vuurgevaarlijke ballonnen onverminderd doorging.

Als het IDF echter de defensieve houding laat varen die van kracht is sinds de Hamas’ opstanden begin maart uitgegroeid zijn tot explosief geweld, zal dat hoogst waarschijnlijk uitlopen op een ‘chirurgische’ actie tegen Hamas of gelijksoortige terreurorganisatie in Gaza. Hamas kan reageren met een spervuur van raketten op Israëlische burgerdoelen. Op donderdag zijn daarom extra Iron Dome batterijen gestationeerd in het Zuiden van Israël.

Hoewel beide zijden het trommelgeroffel van de oorlog laten horen, hebben DEBKA’s bronnen verzekerd, dat premier Netanyahu en IDF Chief of Staff Lt. Gen Gady Eisenkot, er op aandringen om de status quo, hoe onplezierig ook,  te handhaven.

De Palestijnse relschoppers moeten ervan weerhouden worden om voorbij de grens te komen, maar Israëlische troepen zullen voorlopig niet de enclave worden ingestuurd; noch zullen gerichte aanslagen door sluipschutters op Hamas leiders plaatsvinden. Zelfs de luchtmacht heeft het bevel gekregen, slechts af te schrikken en het gericht vuren op groepen die vuurgevaarlijke ballonnen prepareren, wat levens kost, na te laten.

De Israëlische leiders hopen dat deze politiek van beheersing resulteert in de tegemoetkoming van Hamas, terughoudend te zijn in het sturen van een brigade voor een grootschalige terroristische aanval op Israëlische burger- of militaire doelen.

Hamas beschouwt deze politiek echter als een open invitatie voor een serie van opeenvolgende escalaties. Gedurende de afgelopen week zijn meer dan 120 explosieven en handgranaten vanuit de Gazastrook naar Israëlische soldaten gegooid, vergezeld door dagelijkse clusters van vuurgevaarlijke ballonnen. Daaraan toevoegend, de verstikkende zwarte dampen in de grensstreek van honderden brandende autobanden, aangestoken door Palestijnse relschoppers. Deze week werd Israël gewaarschuwd dat ballonnen gevuld met giftige chemicaliën, de volgende ‘uitvinding’ van Hamas is.

Het moge duidelijk zijn, dat de afgelopen acht maanden Israëlische soldaten en hun officieren gedwongen zijn geweest om te opereren in een nachtmerrieachtige omgeving, wat geen ander leger zou accepteren zonder terug te vechten.

Onze bronnen melden, dat het moraal in de eenheden die gestationeerd zijn aan de Gaza grens, is gedaald als nooit tevoren. De soldaten mogen niet alleen niet ingrijpen, maar hun frustratie is tevens gericht tegen de nationale en militaire berichtgevingen aan het publiek, waarbij zorgvuldig onthullingen gecensureerd worden over de realiteit op ‘het slagveld’.

_____________

ENGLISH    

Hamas’ threats of a full-scale Gaza war and the scope of Israeli military reinforcements around the enclave are highly exaggerated, DEBKAfile’s military sources report. “The Gaza crisis is indeed heating up, but neither side is preparing for full-scale war”, the sources said

By: DEBKAfiles, October 5, 2018


This Friday, Oct. 5, IDF units guarding the Israeli-Gaza border fence were beefed up after 20,000 Palestinian rioters last week hurled an unprecedented number of explosives at the troops and arson by incendiary balloons was unabated.

However, if the IDF does switch from the defensive stance held since Hamas outbreaks erupted in March to the offensive, it will most likely be for a surgical operation against Hamas or a fellow terrorist organization in Gaza. Hamas may come back with a rocket barrage against Israeli civilian locations. Extra Iron Dome batteries were posted on Thursday in southern Israel.

Although both sides appear to be beating the drums of war, our sources have ascertained that Prime Minister Binyamin Netanyahu and IDF Chief of Staff Lt. Gen. Gady Eisenkot hold to their insistence on maintaining the status quo, however unpleasant.

The Palestinian mobs must be held back from surging across the border, but Israeli troops will not be sent into the enclave for the time being; neither will targeted assassinations be resumed against Hamas’ ringleaders. Even the air force is directed to refrain from shooting directly at balloon teams and causing loss of life – only enough to scare them off.

Israel’s leaders hope this policy of containment will be met equally by Hamas’ restraint from sending a squad across the border for a large-scale terrorist attack on an Israeli community or military post.

Hamas however, takes this policy as an open invitation for serial escalation. Over the past week, more than 120 explosive devices and hand grenades were aimed at Israel troops from the Gaza Strip, accompanied by daily clusters of incendiary balloons. Add to this, the choking black fumes of hundreds of burning tires hanging over the border region, ignited by the Palestinian rioters. This week, Israel was tipped off that balloons filled with poison chemicals were the next Hamas ‘innovation’.

It must be said that for the past eight months, Israeli troops and their officers have been forced to operate in a nightmarish environment that no other army would accept without fighting back.

Our sources report that morale in the units posted on the Gaza border has dropped as never before. Not only are they being held back, but their anger is directed against the national and military purveyors of information to the public, who carefully censoring disclosures of the reality on the ground.